Organizační

Příprava květnových oslav v Přerově 2016

5. dubna 2016 v 12:06 | Pavla Roubalíková

Připomeneme si oběti Přerovského povstání v Lazcích a Den vítězství v Přerově


Expedice Patagonie

16. března 2016 v 21:03 | Jana Tovaryšová

Přerovský cestovatel přijal pozvání

Od pořízení historického kroje až k jeho současnému působivému využití

7. března 2016 v 10:55 | Alena Štefanová, VO ČOS

Zájemci, hlaste se!

Odezva na volební valnou hromadu Sokola Přerov

29. února 2016 v 19:40 | František Jemelka

konanou 25. února 2016

Nazdar sestry a bratři.
Dovoluji si se zapojit do bouřlivé diskuze na volební VH. Je to víc jak "5 minut po dvanácté", tak jesti to má význam. To se ukáže, zdali s dobrou vůlí se zamyslíte na konci této mé úvahy. Nepřednesl jsem ji v rozpravě, protože jsem byl zmatený a nedovedl bych s rozvahou argumentovat. V tomto reálném čase si myslím, že jsem ještě nezapomněl atmosféru jednání, ale naopak jsem se oprostil od emocí. Tedy: placený činitel (v tom případě už funkcionář!). Musím se přiznat (pochlubit), že jsem slyšel poprvé myšlenku placeného člena výbotu a to z mých úst. Bylo to na VH T.J. (v sále LD), kdy jsem jako vedoucí - předseda technické komise (nebo jak jsem se jmenoval) podával výroční zprávu (v té době se měnila kotelna a jiné drobné práce, které probíhaly i bez mé součinnosti - fakticky to vedl br. Tabery st). Na závěr jsem vyjádřil názor, že "Majetek T.J. je třeba 2 ,3, 5 milionů, ale spravuje jej několik amatétů, což u žádného ekonomického útvaru nemůže být! Toto místo, tedy aspoň toho technika /dnes projektového manažera/ musí zastávat profesionál a samozřejmě placený", A tady je "jádro pudla". Díváme se neuceleně na organizaci SOKOL. Dnes jsou to vlasrně dva subjekty: ideová organizace Sokol a hospodářská organizace Sokol. Už z tohoto pohledu je jasné, že musí být řízena dvojkolejně, čímž nemyslím proti sobě, ale stejným směrem, totiž k prospěchu SOKOLA jako takového, chápaného veřejností a budící úctu a respekt. Uvědomuji si až nyní, že jsem řešil mzdové záležiztosti, v době, kdy jsem zastával funkci starosty župy. Tehdy mne ani nenapadlo, že jsou i Sokolové patřící pod Zákoník práce. To nedomyšlení vycházelo i z mého statusu neplaceného technika komise. Vyplývá mi tedy, že je legitimní požadavek platit člena výboru za jeho faktickou, určenou a měřitelnou práci, zvláště když má hmotnou odpovědnost, tedy jak platíme sokolníka, uklízečku, tajemnici apod. Pokud by nešlo překousnout, že je placený člen výboru, tak ho přeřadit do "ekonomického útvaru", mezi již výše jmenované. V tom případě by takový zaměstnanec nemusel být ani Sokol. Tak se reorganizují i velké ekonomické celky, kdy využívají tzv "outsourcing", zkrátka, kupují si služby u specialistů. Ale, proč by nemohl být lakto zaměstnán znalý bratr-sestra? U nich máme větší jistotu i jisté páky... A když přece jen ne platit, najděme více takových Taberyů st. Apropó, ani on nechtěl dělat předsedu technicé komie, natož starostu, jeho prioritou bylo cvičitelství a mohlo se mu to vyčítat? A jsou u nás další podobní, jen z nejrůznějších důvodů už "nepoužitelní". A ti, kteří splňují aspoň základní požadavky (100% nelze nárokovat) jsou "zrazováni" z jejich iniciativ. Dále si musíme uvědomit, že tato sokolovna a související objekty byly budovány pro 2000 sokolů, dnes jich není ani 600, vč. dětí a mládeže. Uvážíme-li, že pro sokolování , tj. cvičení, kulturu, prezentaci atd,. ale i pro hmotnou oběť, bylo například 10% členů, tak tehdejší potřeby bylo připraveno plnit 200 Sokolů , dnes ve stejném, ne-li větším objemu, 60 Sokolů, A to si myslím, že těch nadšených dříve bylo více procent. Nelze se vymlouvat - dnes je jiná doba, ale s těmi změněnými podmínkami učit se žít.Nezdá se mi rozumné po někom požadovat, ať dělá zadarmo; to je jako nutit účastníka VH k dobrovolnému příspěvku...Stejně by mne zajímalo, kolik se vybralo (proč se to neřeklo) a kolik je průměr na osobu. S tím souvisí tak trochu i odpovědnost z členství; účast na VH asi 3/4 pozvaných (!), jak by dopadla statistika všech členů (bez mládeže)? Pak je těžko vyčítat některým sportům neúčast. Víme, co vědí o systému Valné Hromady, tj. určující , co a jak se bude řídit Výbor a tím i celá Jednota. Zaučil je někdo sestavit výroční zprávu a přednést ji? Nejsou spíše dělníky svého sportu, než vykazovatelé činnosti? S pozdravem, oslovením, je to podobně, nejsou prakticky poučeni, není systém cvičební a treninkové hodiny , nástup, odzdravení... Viz u myslivců -řádné nástupy, zvuková znamení a i jejich mluva má zákonitosti dodržování, což je vlastně tradice, jejíž nedodržení je ostuda toho jistého, A už mladí adepti pochytávají od matadorů... Snažíme se nabrat člensto, ale s tím souvisí odpovědnost za výchovu. Pokud nám stačí čísla, pad se nepohoršujme.
Přijměte můj obdiv ti, kteří jste dočetli až sem. A úctu k těm kteří jdou dál za tyto řádky...
Doufám, že pro veřejnost z této úvahy neplyne nějaký rozpor v ideách Sokolování.
Nazdar! brFr

Tři akce Sokola Přerov z konce února 2016 ve fotografiích V. Podušela

29. února 2016 v 17:48 | Jaroslav Skopal

Valná hromada 25. února, sokolský ples 26. února a dětské šibřinky 27. února

Pan Vojtěch Podušel, který své obrázky poskytuje našemu blogu, dává na vědomí, že zájemci o elektronický snímek ve větším rozlišení, než je zobrazen v galerii tohoto blogu, si můžete vyžádat u správce blogu ne elektronické adrese jar.skopal@volny.cz . Nezapomeňte uvést číslo obrázku.
Všechny tři sokolské akce jsou již zařazeny do galerie tohoto blogu

Sokol Přerov po valné hromadě 25. února 2016

28. února 2016 v 20:04 | Jakub Navařík

Valná hromada rozpoutala diskuzi

Jako každý rok, i letos se v přerovské jednotě konala na konci února valná hromada. Všichni přítomní si vyslechli zprávu starosty jednoty, hospodáře, vzdělavatele, loutkového divadla i jednotlivých sportovních oddílů. Dozvěděli jsme se tak o mnoha úspěších našich členů.
Součástí letošní valné hromady byly také volby nového výboru, kontrolní komise, a také volba delegátů a vyslanců na výbor župy. Letošní volby měly pro mnohé překvapivý průběh, neboť se netradičně objevilo hned několik kandidátů na post starosty i místostarosty jednoty. Proběhla proto rozsáhlá diskuze, ve které se mimo jiné řešila otázka, zda by starosta jednoty měl, nebo neměl být placenou funkcí - tedy zaměstnancem jednoty. V rámci diskuze se projevili zastánci obou názorů. Poté proběhla samotná volba, ze které vítězně vzešel br. Vladimír Tabery, který tak povede naši přerovskou jednotu i v dalších třech letech. Dále následovaly volby kandidátů do dalších orgánů, které nakonec zformovaly nové vedení jednoty takto:

Starosta: Ing. Vladimír Tabery
Místostarostka a náčelnice: Mgr. Helena Sedláčková
Jednatelka: Hana Janošková
Vedoucí odboru sportu: Vladimír Futák
Vzdělavatel: Mirek Rozkošný
Hospodář: Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.
Členové: Petr Douda
Ing. Ivan Fašánek
Peter Suja
Mgr. Marie Veřmiřovská
Kontrolní komise: Bc. Zora Horáková
Jiřina Pungeová
Mgr. Petra Holcová


Nový výbor se už podruhé sejde hned ve středu 2.3.2016 v 17:30 v zasedací místnosti jednoty.

Ples a dětské šibřinky v Sokole Přerov

9. února 2016 v 14:11 | Jana Tovaryšová

Pozvánka na 26. - 27. února 2016

O pozdravu a informacích ve cvičebních jednotkách

1. února 2016 v 10:39 | Eva Tšponová

Vzpomínky cvičitelky- seniorky


Chodím pořád do Sokola ? - do Sokolovny ano - ale do Sokola ?Chodím pořád do Sokola ? - do Sokolovny ano - ale do Sokola ?
Začnu tím základním - pozdravem. V Sokole byl vždy pozdrav "Nazdar " to neznamená , že si musíme tykat .
Když už mě z těch mladších cvičenek vůbec někdo pozdraví, tak dobrý den - proč také jinak, vždyť jim nikdo neřekl, že se zdraví nazdar - a řekl jim vůbec někdo , že chodí do Sokola ?
A co cvičitelky - ty to ví ?
No a z toho vyplývá další.
Každé cvičení jsme zahajovaly nástupem a společným pozdravem "Nazdar " a pak následovaly informace cvičitelky - jednak o konaných akcích TJ Sokol,schůzích,případně zájezdech apod.
Dnes,když se zeptám cvičitelky a co nástup -nebude - odpověď --" na to zapomeň".
V neposlední řadě, protože jsme se navzájem znaly - společně jsme se zúčastňovaly a dosud zúčastňujeme /většinou jen seniorky/ akcí i jejich příprav a také jsme si i ve cvičení popřály k
narozeninám.
Cvičitelka přesně věděla kdo má zaplacené příspěvky,kdo je v hodině nový a dokonce i kdy má kdo narozeniny a pod. a bylo nás 40 - 50.
Při některých cvičebních hodinách jsme i pochodovaly a zpívaly a nikomu to nevadilo.
Cvičební hodina byla ukončena opět pozdravem "Nazdar " a ne tleskáním / nikdo mně ještě neřekl smysl tleskání/ jak je tomu nyní - bylo mně cvičitelkou řečeno - musíš si na to zvyknout.
Nezvyknu - jsem v Sokole a ne v divadle.

Jak jste mohli zjistit,píši za ženskou složku, nevím přesně jak to chodí u žactva a v mužských složkách.

Vím , že mně na to vše odpovíte, že jsme v nové moderní době, v době internetu , že všechny informace si každý může zjistit na internetu a pod. - potvrdil to e-mail od br. Doudy /župní vzdělavatel/ br.Rozkošnému , který se na něj obrátil s dotazem kdo má cvičenky /cvičence/ seznamovat se sokolskými zvyklostmi a tradicemi - vzdělavatel ? - náčelníci ?
E-mail br.Doudy - Na toto nedokáži odpovědět, dle mého názoru je to na každém jak chce koho informovat. V dnešní době Ti nikdo informace pod nos nosit nebude, takže kdo chce ať čte nástěnky, webové stránky, případně ať se ptá. Dneska je čas drahý a nedokážu si představit, že dělám nástup, seznámení a pod. Takže ať si to každý cvičitel, či cvičenec vymyslí sám.
Je br. Douda - župní vzdělavatel - Sokol ?

Já vlastně ty mladé opravdu lituji - že při těch všech vymoženostech nemají čas

To my senioři jsme to asi měli lehčí, protože jsme neměli co dělat, tak jsme všechno stihli.

Přeji nastupující generaci Sokola, aby se nad sebou trochu zamyslela a přes veškerou techniku
a vymoženosti nezapomínala na přátelství a Sokolské tradice.

A ještě nakonec dotaz - nebudeme se zdravit "nazdar", nebudeme provádět nástupy a na konec
cvičení budeme tleskat ? já jen abych věděla na co si mám tedy zvyknout !

Ilustrační obrázek Vojtěch Podušel

Své názory můžete vyslovit formou komentáře k tomito článku.

V Sokole Přerov

26. ledna 2016 v 11:41 | Miroslav Rozkošný, Jana Tovaryšová

v sobotu 20. února 2016


od 9.30 hodin pořádáme
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
pro neregistrované hráče
startovné30dospělí
15děti
Přihlaste se na vrátnici

Ještě jedno PF 2016

5. ledna 2016 v 22:48 | Irena Darmová

od rodiny Haraštovy

Turnaj ve Velké 2016

5. ledna 2016 v 22:41 | Miloš Krajíček

tentokrát ve stolním tenise

K novému roku

26. prosince 2015 v 18:20 | Vlasta Krejčířová

od rodiny Krejčířovy

Povánoční sportování

20. prosince 2015 v 20:40 | Miroslav Rozkošný

Pozvánka od Sokola Přerov

Klub společenského tance se propaguje

8. listopadu 2015 v 23:09 | Pavel Zimek

Ze Sokola Přerov

Všem příznivcům společenského tance, zajímavých fotografií a tanečního klubu Fénix Sokola Přerov doporučuji návštěvu výstavy v Galerii města Přerova na Horním náměstí. Malá reportáž vyrobená pro Přerovskou internetovou televizi je zde:
http://pitv.cz/2015/11/tanec-a-prerov-napric-rocnimi-obdobimi-vernisaz/
Příjemný zážitek přeje Pavel Zimek

Další reference:

Z připravovaných kulturních akcí

27. října 2015 v 15:18 | Peter Suja

v přerovské sokolovně v listopadu 2015

Pozvánka:

třeskutá komedie - Robin Hawdon

DOKONALÁ SVATBA

7. 11. 2015 - 18:00 hod.

Předprodej vstupenek od 20. 10. 2015 v kanceláři a na vrátnici sokolovny.
VÍC INFORMACÍ

Pozvánka na vzpomínkové shromáždění 8. října 2015

5. října 2015 v 9:28 | Miroslav Rozkošný

8. říjen letos trochu jinak

30. září 2015 v 14:27 | Miroslav Rozkošný

Památný den Sokolstva bude uctěn i v Přerově


K pietní vzpomínce Památný sokolský den, jinak nazývané také Památný den Sokola nebo Sokolstva, vyhlášené Českou obcí sokolskou na den 8. října se naše T. J. Sokol Přerov připojila hned v jeho prvním ročníku. Tenkrát ještě s velkou obavou jakou bude mít návštěvnost. Ta překvapila. Na první ročník přišlo šedesát účastníků, vloni již sedmdesát a návštěvníci byli spokojeni. Rychlé střídání mluveného slova a hudby se všem líbilo. V tom budeme pokračovat i letos, avšak s určitými změnami. Prvním proslovem v 17,00 hodin u pamětní desky na zdi sokolovny zahájí program starosta br. Vladimír Tabery. Poprvé v našem programu vystoupí ředitel Státního okresního archivu Jiří Lapáček a regionální historik a publicista Zdeněk Smiřický z Dřevohostic. Třetím přednášejícím bude historik a pedagog Pavel Kopeček z Univerzity Palackého v Olomouci.

Také hudba bude letos trochu jiná. Místo obvyklého vystoupení mladých kytaristů ze třídy pana učitele Petra Vařáka, vystoupí žáci jeho kolegy Bohdana Mrtvého. Poprvé v našem programu zazní také smyčce, když s hudbou významných světových klasiků se představí dvě žákyně přerovské Základní umělecké školy Klára Netočná a Pavla Barabášová. Skromné občerstvení bude po skončeném programu účastníkům nabízeno i letos. Tentokrát však místo sester z Věrné gardy v podání mladších členek některého našeho oddílu. Změn v letošním třetím ročníku našeho Památného sokolského dne bude víc. Proto přijďte 8. října v 17,00 hodin uctít památku sokolských obětí 2. světové války a načerpat nové poznatky a zážitky.

Ze Sokola Přerov 3.9.2012

4. září 2015 v 20:23 | Miroslav Rozkošný

Cvičební rok 2015/16 nabízí nové aktivity

Setkání cvičitelů T. J. Sokol Přerov před zahájením nového cvičebního se také letos ukázalo jako velmi potřebné, protože přítomní při něm projednali některé důležité organizační záležitosti. Například, že v platnosti zůstává nově zavedená evidence cvičících, tzv. třídní knihy, a ujasnili si výši plateb za jednotlivé kategorie cvičících.
Náčelnice ses. Helena Sedláčková zdůraznila, že cvičitelé mají získávat cvičence k zaplacení členských známek a povinnost využívat v případě potřeby knihy úrazů. Hospodář a projektový manažér jednoty br. Peter Suja informoval cvičitele, že v červnu skončené kolo soutěže ve sběru papíru přineslo jednotě 15 tis. Kč. Dále seznámil přítomné s novými podmínkami této soutěže. Potřebné informace si přítomní vyslechli také k získávání finančních grantů.
Další jednání cvičitelů se již neslo v duchu plánu činnosti na tento cvičební rok. Ten sebou přináší další nové sportovní, kulturní a společenské aktivity. Jako úplně nová akce v naší jednotě bude Noc sokoloven 11. září a 19. září autobusový zájezd na Setkání sokolů moravsko - slovenského pomezí na Velké Javořině. Každé úterý od 9,30 hodin se bude konat na sokolské zahradě akce Pétanque pro všechny. V případě nepříznivého počasí bude pro zájemce připraven stolní tenis v předsálí sokolovny. Pro zájemce o Pétanque - po domluvě od 8:00 do 20:00 hod. Samozřejmě také letos se bude 8. října konat Památný sokolský den s obvyklým programem. Naopak úplně novou aktivitou bude pásmo hudby a poezie v podání brněnských herců a hudebníků v komorním prostředí předsálí sokolovny. Podáváno bude při něm občerstvení. Další novinkou v naší jednotě bude zapojení se do celoevropské MOVE WEEK - Týden v pohybu od 21. do 26. září. Jeho zajímavý program ještě víc zpestří soutěž v překonání rekordu v počtu otáček kruhu na těle.
Sportu, zábavy i poučení však nastávající cvičební rok slibuje v přerovském Sokole mnohem víc. Sledujte proto nástěnky v sokolovně, webové stránky T. J. Sokol a blog Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy. Letos také počítáme s vydáním většího počtu čísel našich sokolských zpravodajů, než tomu bylo v letech minulých.

Miroslav Rozkošný, vzdělavatel

Pozvánka z Dřevohostic

20. srpna 2015 v 12:03 | Ladislav Sigmund

na kolech ke sv. Kryštofovi
Setkání sokolů na Velké Javořině září 2015

20. srpna 2015 v 11:36 | Sabina Běhůnková, starostka Sokola Uherský Brod

Tradiční akce, keré se naše župa téměř vždy hojně zúčastnila

 
 

Reklama