Organizační

Pozvání do Sokola Velká na oblastní přebor ČOS

9. května 2016 v 18:32 | Marek Beneš

ve volejbalu smíšených družstev


Pozvání do lověšické sokolovny

9. května 2016 v 18:19 | Jaroslav Skopal

Hledáme cvičitele i sokolské činovníky pro Sokol Lověšice


V lověšické sokolovně v sobotu 14. května 2016 v 16:30 h. vystoupí nejméně čtyři členky ropeskippingového oddílu Tělocvičné jednoty Sokol Přerov s ukázkami stylizovaného skákání přes švihadlo - tzv. rope skippingu.
Vedle ukázek, čeho všeho lze soustavným nácvikem dosáhnout, budou si moci příchozí diváci, zejména z řad dětí a mládeže, sami vyzkoušet, jak při nácviku postupovat.
Cvičení je vhodné již pro cvičenky a cvičence od šesti let, takže se hodí i pro rodiče s dětmi. Vezměte si proto vhodnou cvičební obuv pro sál a máte-li, tak i vlastní švihadlo.
Celá akce je plánována v trvání jedné hodiny.

Na setkání s vámi se těší vedoucí oddílu sestra Petra Holcová ze Sokola Přerov.

Na obrázku Pavla Zimka náborové vystoupení ropeskppingového oddílu Sokola Přerov na nám. TGM v Přerově v září 2015:

Chybí hlavně peníze a činovníci

22. dubna 2016 v 11:00 | Miroslav Rozkošný

Valná hromada župy Středomoravské - Kratochvílovy, která se konala 21. dubna 2016

v sále loutkového divadla T. J. Sokol Přerov, byla nejméně ve dvou ohledech významná. Jednalo se o schůzi volební a z funkce starosty župy zde odstoupil dlouholetý sokolský činovník br. Ing. Jaroslav Skopal. Na jeho místo byl zvolen nejméně o jednu generaci mladší, nikoliv však cvičenec, jak v Sokole zvykem, ale člen loutkového divadla a trenér sportovního tance Petr Douda z T. J. Sokol Přerov. Za činovníky byli zvoleni i další mladí členové Sokola. Volbám tradičně předcházely zprávy členů výboru. V nich odstupující starosta br. Skopal vyzvedl hlavně krajský slet 2012 v Přerově jako výzvu k nastávajícímu sokolskému sletu 2018 a poděkoval členům výboru za dosavadní spolupráci.
Náčelnice ses. Milada Havlíčková pochválila účast závodníků na župních atletických závodech, kde počty startujících podstatně převyšují počty účastníků v gymnastických soutěžích, šplhu a plavání. Z nejrozsáhlejší a nejpodrobnější zprávou kriticky vystoupil na valné hromadě vedoucí sportu br. Ing. Alois Košťálek. Podle jeho hodnoceni je sportovní činnost v župě bohatá, ale odehrává se hlavně v jednotách a už méně na vyšší úrovni. Po zprávách činovníků výboru se v sále rozpoutala bohatá diskuze, i když zprvu to tak nevypadalo. Vyvolala ji zpráva hospodářky ses. Vojtěšky Weiglové, která vystoupila s nezajištěným rozpočtem pro letošní rok. V diskuzi zazněla řada dotazů a návrhů jak tento finanční stav řešit. Výhružně zazněla slova náčelníka br. Zbyňka Harašty, že podobnou situaci řešili v Jihočeském kraji sloučením tří žup.
Tajemnice župy ses. Irena Darmová doplnila, že je nutno udržovat stav členstva v župě či jej dokonce zvyšovat, což je jedna z cest, jak ovlivnit příděl finančních prostředků na činnost žup. To odpovídalo i zprávě odstupujícího starosty br. Skopala, když např. uváděl personální krizi v Sokole Lověšice a očekávané zmizení ze scény Sokola Želátovice.
Podobně jako nedostatek peněz je v župě i málo členů Sokola schopných vykonávat činovnickou práci. Na všechny volené činovnické funkce byl proto jen jeden kandidát a všichni byli zvoleni veřejným hlasováním téměř jednohlasně. Mimo vedoucího sportu, kde za odstupujícího br. Ing. Aloise Košťálka z T. J. Sokol Kokory dosud nebyla nalezena náhrada.

Další obrázky Miroslava Rozkošného naleznete v galerii.

Přeji župě výsledky, o kterých se bude mluvit i mimo naší župu

22. dubna 2016 v 10:51 | Jaroslav Skopal, foto Miroslav Rozkošný

Zpráva starosty pro valnou hromadu dne 21. dubna 2016

Dovolte mi, abych úvodem v datech popsal sokolské prostředí, jež i my svou činností pomáháme vytvářet. Jak spočítal br. Miroslav Vrána na ČOS z dat obdržených ze žup, ČOS má 45 žup, 1102 jednot a 157 236 členů. Před devíti roky se to poslední číslo pohybovalo kolem 180 000.
Naše župa je územně součástí Olomouckého kraje, v němž Olomoucká župa - Smrčkova má v evidenci 35 T.J. a 3869 členů, župa Prostějovská 27 T.J. a 3117 členů a Severomoravská župa 11 T.J. a 1668 členů.
Naše Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova má zatím v evidenci 23 T.J. a její členská základna obnáší 2256 členů. Jsme tedy podle těchto údajů, co do velikosti, v župě na třetím místě.
Předsednictvo župy, kterému dnes končí jeho mandát, se scházelo jednou měsíčně. Valnou hromadu župy v uplynulém období svolalo dvakrát ke konkrétním problémům, a to k objasnění postupu při zápisu jednot do spolkového rejstříku a pak k výběru makléřské společnosti a jejím prostřednictvím i pojišťovny pro hromadné pojištění nemovitostí jednot. Byla vybrána Makléřská společnost OK Group a.s. se sídlem v Brně a novou pobočnou kanceláří v Přerově na nám. Svobody. Této nabídky využilo a pojištění svých nemovitostí si uzavřelo 11 jednot naší župy. Je možný i dodatečný přístup dalších jednot župy.
Z nejúspěšnějších akcí naší župy, časově spadající ještě do předchozího volebního období, bych rád uvedl alespoň jednu a to krajský slet konaný v Přerově v červnu 2012. Říkám to i jako upoutávku na již běžící přípravu dalšího všesokolského sletu v roce 2018.
Hodnotím-li jen velmi stručně činnost jednot uváděných podle abecedy, pak krátce konstatuji, že sokolské jednoty v Beňově, Brodku, Dřevohosticích, Dubu nad Moravou, Henčlově, Hranicích a Kokorách pracovaly dobře v souladu se svými materiálními a personálními podmínkami. Sokol Lipník po své včerejší valné hromadě s nově zvoleným výborem stojí před uzavřením nové nájemní smlouvy na sokolovnu, která v nejbližších pěti letech bude určovat i možnosti sokolské práce. Žačky této jednoty si přes všechny problémy velmi dobře vedly v první části župní soutěže všestrannosti a doufám, že při stejných výsledcích i ve druhé části se jim otevře cesta i na přebor žactva ČOS v Prostějově.
Sokol Lověšice díky nájemcům manželům Komárkovým získává nově opravené prostory sokolovny a tak se vytvářejí podmínky pro jeho činnost. Jen je nutno překonat členskou krizi, která v této jednotě zavládla.
Sokolské jednoty v Majetíně, Paršovicích, Přerově, Rokytnici, Říkovicích, Slavíči, Sušicích, Týnu nad Bečvou, Velké, Veselíčku a Vlkoši mohu charakterizovat obdobně jako první uvedenou skupinu, která je činná v souladu se svými podmínkami. Nevíme však, zda nepadne Přerov Handball Club, jaké jsou záměry jednoty v Újezdci a zda tichou cestou nezmizí ze scény jednota v Želátovicích.
S financováním sokolské činnosti mají problém všechny jednoty. Tam, kde je podpora obcí, žije se lehčeji. Stejně jako tam, kde se aspoň někteří ve výborech naučili orientovat v problematice získávání státních dotací a krajských příspěvků. Při tomto konstatování se obracím na ty úspěšné, aby podle principu solidarity, který Sokolu nebyl nikdy cizí, pomohli radou těm, kteří ve shánění financí ještě tápou.
Přál bych novému předsednictvu župy, které vzejde z dnešních voleb, aby alespoň v některých oblastech dokázalo dostat župu k výsledkům, o kterých se bude s uznáním hovořit i mimo naší župu. V roce 2019 se bude konat v nedalekém Rakousku v Dornbirnu 16. světová gymnaestráda, kde cvičenci ČOS vystupují hlavně ve skladbách komponovaných pro stadion. Prostor však dostávají i pódiové skladby pro menší celky. To by mohlo v naší župě motivovat např. naše oddíly sokolské všestrannosti se zaměřením na švihadla (Rope skipping) nebo taneční soubory jednot popř. i sportovní oddíly zaměřené na soutěžní společenské tance. Jen tolik stručně k budoucnosti. Tentokrát a to vlastně již naposledy, jsem se rozhodl pro krátkou zprávu.
Takže zcela na závěr mi dovolte uvést dva citáty z Miroslava Tyrše, spoluzakladatele Sokola. Ten první zní:
"Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života." A ten druhý:
"Bratrství není v tom nevidět chyby, ale vytknout je způsobem bratrským."

Děkuji vám za pozornost a přeji zdar naší další společné práci!

Příprava květnových oslav v Přerově 2016

5. dubna 2016 v 12:06 | Pavla Roubalíková

Připomeneme si oběti Přerovského povstání v Lazcích a Den vítězství v Přerově


Expedice Patagonie

16. března 2016 v 21:03 | Jana Tovaryšová

Přerovský cestovatel přijal pozvání

Od pořízení historického kroje až k jeho současnému působivému využití

7. března 2016 v 10:55 | Alena Štefanová, VO ČOS

Zájemci, hlaste se!

Odezva na volební valnou hromadu Sokola Přerov

29. února 2016 v 19:40 | František Jemelka

konanou 25. února 2016

Nazdar sestry a bratři.
Dovoluji si se zapojit do bouřlivé diskuze na volební VH. Je to víc jak "5 minut po dvanácté", tak jesti to má význam. To se ukáže, zdali s dobrou vůlí se zamyslíte na konci této mé úvahy. Nepřednesl jsem ji v rozpravě, protože jsem byl zmatený a nedovedl bych s rozvahou argumentovat. V tomto reálném čase si myslím, že jsem ještě nezapomněl atmosféru jednání, ale naopak jsem se oprostil od emocí. Tedy: placený činitel (v tom případě už funkcionář!). Musím se přiznat (pochlubit), že jsem slyšel poprvé myšlenku placeného člena výbotu a to z mých úst. Bylo to na VH T.J. (v sále LD), kdy jsem jako vedoucí - předseda technické komise (nebo jak jsem se jmenoval) podával výroční zprávu (v té době se měnila kotelna a jiné drobné práce, které probíhaly i bez mé součinnosti - fakticky to vedl br. Tabery st). Na závěr jsem vyjádřil názor, že "Majetek T.J. je třeba 2 ,3, 5 milionů, ale spravuje jej několik amatétů, což u žádného ekonomického útvaru nemůže být! Toto místo, tedy aspoň toho technika /dnes projektového manažera/ musí zastávat profesionál a samozřejmě placený", A tady je "jádro pudla". Díváme se neuceleně na organizaci SOKOL. Dnes jsou to vlasrně dva subjekty: ideová organizace Sokol a hospodářská organizace Sokol. Už z tohoto pohledu je jasné, že musí být řízena dvojkolejně, čímž nemyslím proti sobě, ale stejným směrem, totiž k prospěchu SOKOLA jako takového, chápaného veřejností a budící úctu a respekt. Uvědomuji si až nyní, že jsem řešil mzdové záležiztosti, v době, kdy jsem zastával funkci starosty župy. Tehdy mne ani nenapadlo, že jsou i Sokolové patřící pod Zákoník práce. To nedomyšlení vycházelo i z mého statusu neplaceného technika komise. Vyplývá mi tedy, že je legitimní požadavek platit člena výboru za jeho faktickou, určenou a měřitelnou práci, zvláště když má hmotnou odpovědnost, tedy jak platíme sokolníka, uklízečku, tajemnici apod. Pokud by nešlo překousnout, že je placený člen výboru, tak ho přeřadit do "ekonomického útvaru", mezi již výše jmenované. V tom případě by takový zaměstnanec nemusel být ani Sokol. Tak se reorganizují i velké ekonomické celky, kdy využívají tzv "outsourcing", zkrátka, kupují si služby u specialistů. Ale, proč by nemohl být lakto zaměstnán znalý bratr-sestra? U nich máme větší jistotu i jisté páky... A když přece jen ne platit, najděme více takových Taberyů st. Apropó, ani on nechtěl dělat předsedu technicé komie, natož starostu, jeho prioritou bylo cvičitelství a mohlo se mu to vyčítat? A jsou u nás další podobní, jen z nejrůznějších důvodů už "nepoužitelní". A ti, kteří splňují aspoň základní požadavky (100% nelze nárokovat) jsou "zrazováni" z jejich iniciativ. Dále si musíme uvědomit, že tato sokolovna a související objekty byly budovány pro 2000 sokolů, dnes jich není ani 600, vč. dětí a mládeže. Uvážíme-li, že pro sokolování , tj. cvičení, kulturu, prezentaci atd,. ale i pro hmotnou oběť, bylo například 10% členů, tak tehdejší potřeby bylo připraveno plnit 200 Sokolů , dnes ve stejném, ne-li větším objemu, 60 Sokolů, A to si myslím, že těch nadšených dříve bylo více procent. Nelze se vymlouvat - dnes je jiná doba, ale s těmi změněnými podmínkami učit se žít.Nezdá se mi rozumné po někom požadovat, ať dělá zadarmo; to je jako nutit účastníka VH k dobrovolnému příspěvku...Stejně by mne zajímalo, kolik se vybralo (proč se to neřeklo) a kolik je průměr na osobu. S tím souvisí tak trochu i odpovědnost z členství; účast na VH asi 3/4 pozvaných (!), jak by dopadla statistika všech členů (bez mládeže)? Pak je těžko vyčítat některým sportům neúčast. Víme, co vědí o systému Valné Hromady, tj. určující , co a jak se bude řídit Výbor a tím i celá Jednota. Zaučil je někdo sestavit výroční zprávu a přednést ji? Nejsou spíše dělníky svého sportu, než vykazovatelé činnosti? S pozdravem, oslovením, je to podobně, nejsou prakticky poučeni, není systém cvičební a treninkové hodiny , nástup, odzdravení... Viz u myslivců -řádné nástupy, zvuková znamení a i jejich mluva má zákonitosti dodržování, což je vlastně tradice, jejíž nedodržení je ostuda toho jistého, A už mladí adepti pochytávají od matadorů... Snažíme se nabrat člensto, ale s tím souvisí odpovědnost za výchovu. Pokud nám stačí čísla, pad se nepohoršujme.
Přijměte můj obdiv ti, kteří jste dočetli až sem. A úctu k těm kteří jdou dál za tyto řádky...
Doufám, že pro veřejnost z této úvahy neplyne nějaký rozpor v ideách Sokolování.
Nazdar! brFr

Tři akce Sokola Přerov z konce února 2016 ve fotografiích V. Podušela

29. února 2016 v 17:48 | Jaroslav Skopal

Valná hromada 25. února, sokolský ples 26. února a dětské šibřinky 27. února

Pan Vojtěch Podušel, který své obrázky poskytuje našemu blogu, dává na vědomí, že zájemci o elektronický snímek ve větším rozlišení, než je zobrazen v galerii tohoto blogu, si můžete vyžádat u správce blogu ne elektronické adrese jar.skopal@volny.cz . Nezapomeňte uvést číslo obrázku.
Všechny tři sokolské akce jsou již zařazeny do galerie tohoto blogu

Sokol Přerov po valné hromadě 25. února 2016

28. února 2016 v 20:04 | Jakub Navařík

Valná hromada rozpoutala diskuzi

Jako každý rok, i letos se v přerovské jednotě konala na konci února valná hromada. Všichni přítomní si vyslechli zprávu starosty jednoty, hospodáře, vzdělavatele, loutkového divadla i jednotlivých sportovních oddílů. Dozvěděli jsme se tak o mnoha úspěších našich členů.
Součástí letošní valné hromady byly také volby nového výboru, kontrolní komise, a také volba delegátů a vyslanců na výbor župy. Letošní volby měly pro mnohé překvapivý průběh, neboť se netradičně objevilo hned několik kandidátů na post starosty i místostarosty jednoty. Proběhla proto rozsáhlá diskuze, ve které se mimo jiné řešila otázka, zda by starosta jednoty měl, nebo neměl být placenou funkcí - tedy zaměstnancem jednoty. V rámci diskuze se projevili zastánci obou názorů. Poté proběhla samotná volba, ze které vítězně vzešel br. Vladimír Tabery, který tak povede naši přerovskou jednotu i v dalších třech letech. Dále následovaly volby kandidátů do dalších orgánů, které nakonec zformovaly nové vedení jednoty takto:

Starosta: Ing. Vladimír Tabery
Místostarostka a náčelnice: Mgr. Helena Sedláčková
Jednatelka: Hana Janošková
Vedoucí odboru sportu: Vladimír Futák
Vzdělavatel: Mirek Rozkošný
Hospodář: Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.
Členové: Petr Douda
Ing. Ivan Fašánek
Peter Suja
Mgr. Marie Veřmiřovská
Kontrolní komise: Bc. Zora Horáková
Jiřina Pungeová
Mgr. Petra Holcová


Nový výbor se už podruhé sejde hned ve středu 2.3.2016 v 17:30 v zasedací místnosti jednoty.

Ples a dětské šibřinky v Sokole Přerov

9. února 2016 v 14:11 | Jana Tovaryšová

Pozvánka na 26. - 27. února 2016

O pozdravu a informacích ve cvičebních jednotkách

1. února 2016 v 10:39 | Eva Tšponová

Vzpomínky cvičitelky- seniorky


Chodím pořád do Sokola ? - do Sokolovny ano - ale do Sokola ?Chodím pořád do Sokola ? - do Sokolovny ano - ale do Sokola ?
Začnu tím základním - pozdravem. V Sokole byl vždy pozdrav "Nazdar " to neznamená , že si musíme tykat .
Když už mě z těch mladších cvičenek vůbec někdo pozdraví, tak dobrý den - proč také jinak, vždyť jim nikdo neřekl, že se zdraví nazdar - a řekl jim vůbec někdo , že chodí do Sokola ?
A co cvičitelky - ty to ví ?
No a z toho vyplývá další.
Každé cvičení jsme zahajovaly nástupem a společným pozdravem "Nazdar " a pak následovaly informace cvičitelky - jednak o konaných akcích TJ Sokol,schůzích,případně zájezdech apod.
Dnes,když se zeptám cvičitelky a co nástup -nebude - odpověď --" na to zapomeň".
V neposlední řadě, protože jsme se navzájem znaly - společně jsme se zúčastňovaly a dosud zúčastňujeme /většinou jen seniorky/ akcí i jejich příprav a také jsme si i ve cvičení popřály k
narozeninám.
Cvičitelka přesně věděla kdo má zaplacené příspěvky,kdo je v hodině nový a dokonce i kdy má kdo narozeniny a pod. a bylo nás 40 - 50.
Při některých cvičebních hodinách jsme i pochodovaly a zpívaly a nikomu to nevadilo.
Cvičební hodina byla ukončena opět pozdravem "Nazdar " a ne tleskáním / nikdo mně ještě neřekl smysl tleskání/ jak je tomu nyní - bylo mně cvičitelkou řečeno - musíš si na to zvyknout.
Nezvyknu - jsem v Sokole a ne v divadle.

Jak jste mohli zjistit,píši za ženskou složku, nevím přesně jak to chodí u žactva a v mužských složkách.

Vím , že mně na to vše odpovíte, že jsme v nové moderní době, v době internetu , že všechny informace si každý může zjistit na internetu a pod. - potvrdil to e-mail od br. Doudy /župní vzdělavatel/ br.Rozkošnému , který se na něj obrátil s dotazem kdo má cvičenky /cvičence/ seznamovat se sokolskými zvyklostmi a tradicemi - vzdělavatel ? - náčelníci ?
E-mail br.Doudy - Na toto nedokáži odpovědět, dle mého názoru je to na každém jak chce koho informovat. V dnešní době Ti nikdo informace pod nos nosit nebude, takže kdo chce ať čte nástěnky, webové stránky, případně ať se ptá. Dneska je čas drahý a nedokážu si představit, že dělám nástup, seznámení a pod. Takže ať si to každý cvičitel, či cvičenec vymyslí sám.
Je br. Douda - župní vzdělavatel - Sokol ?

Já vlastně ty mladé opravdu lituji - že při těch všech vymoženostech nemají čas

To my senioři jsme to asi měli lehčí, protože jsme neměli co dělat, tak jsme všechno stihli.

Přeji nastupující generaci Sokola, aby se nad sebou trochu zamyslela a přes veškerou techniku
a vymoženosti nezapomínala na přátelství a Sokolské tradice.

A ještě nakonec dotaz - nebudeme se zdravit "nazdar", nebudeme provádět nástupy a na konec
cvičení budeme tleskat ? já jen abych věděla na co si mám tedy zvyknout !

Ilustrační obrázek Vojtěch Podušel

Své názory můžete vyslovit formou komentáře k tomito článku.

V Sokole Přerov

26. ledna 2016 v 11:41 | Miroslav Rozkošný, Jana Tovaryšová

v sobotu 20. února 2016


od 9.30 hodin pořádáme
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
pro neregistrované hráče
startovné30dospělí
15děti
Přihlaste se na vrátnici

Ještě jedno PF 2016

5. ledna 2016 v 22:48 | Irena Darmová

od rodiny Haraštovy

Turnaj ve Velké 2016

5. ledna 2016 v 22:41 | Miloš Krajíček

tentokrát ve stolním tenise

K novému roku

26. prosince 2015 v 18:20 | Vlasta Krejčířová

od rodiny Krejčířovy

Povánoční sportování

20. prosince 2015 v 20:40 | Miroslav Rozkošný

Pozvánka od Sokola Přerov

Klub společenského tance se propaguje

8. listopadu 2015 v 23:09 | Pavel Zimek

Ze Sokola Přerov

Všem příznivcům společenského tance, zajímavých fotografií a tanečního klubu Fénix Sokola Přerov doporučuji návštěvu výstavy v Galerii města Přerova na Horním náměstí. Malá reportáž vyrobená pro Přerovskou internetovou televizi je zde:
http://pitv.cz/2015/11/tanec-a-prerov-napric-rocnimi-obdobimi-vernisaz/
Příjemný zážitek přeje Pavel Zimek

Další reference:

Z připravovaných kulturních akcí

27. října 2015 v 15:18 | Peter Suja

v přerovské sokolovně v listopadu 2015

Pozvánka:

třeskutá komedie - Robin Hawdon

DOKONALÁ SVATBA

7. 11. 2015 - 18:00 hod.

Předprodej vstupenek od 20. 10. 2015 v kanceláři a na vrátnici sokolovny.
VÍC INFORMACÍ

Pozvánka na vzpomínkové shromáždění 8. října 2015

5. října 2015 v 9:28 | Miroslav Rozkošný
 
 

Reklama
Reklama