Organizační

Diskutujme o návrhu na změnu Stanov ČOS

20. ledna 2010 v 11:25 | Jaroslav Skopal

Vybráno z tabulkového dotazníku, který jste dostali do jednot

Námět pro zamyšlení sokolských činovníků i pro valné hromady.
Vyplněné tabulky posílejte do sídla naší župy. První balík připomínek uzavřeme začátkem února a pošleme na ČOS.
Obrázek je z porady tajemníků a starostů moravských žup v Přerově 3. listopadu 2009.
OTÁZKA
Mělo by být podle Vás ve stanovách ustanovení o odpovědnosti statutárních orgánů jednoty, župy či ČOS za způsobenou škodu?
S ohledem na to, že tzv. absolutorium nemá již konkrétní obsah a nejsou s ním spojeny nějaké právní důsledky, doporučujeme ho zcela vypustit. Souhlasíte?
Nemělo by být ustanovení o sokolském slibu vyřazeno a ponecháno zcela na vůli každé jednoty?
Uvažujeme o prodloužení funkčního období činovníků na všech stupních Sokola, a to na 6 šest. Souhlasíte s touto změnou?
Volby výboru jednoty probíhají na valné hromadě jednoty, tedy vrcholném orgánu jednoty. Volby předsednictev žup a ČOS zajišťují dosud výbory žup a výbor ČOS. Přitom vrcholným orgánem župy je valná hromada župy a vrcholným orgánem ČOS je sjezd ČOS. Navrhujeme proto, aby v budoucnosti byla předsednictva žup a předsednictvo ČOS volena valnou hromadou župy, resp. sjezdem ČOS, tedy jejich nejvyšším orgánem. Souhlasíte?
JEN PRO TY, KTEŘÍ ZVOLILI V OT.5 "NE", tedy KÓD 2!!
Proč si to myslíte?
Nezdá se Vám, že současný stav představuje určitou výlučnost či nadřazenost vyslanců nad řádně zvolenými delegáty?
OTÁZKA
Byli byste pro to, aby valné hromady župy a sjezdu ČOS se v budoucnosti zúčastňovali pouze delegáti zvolení v nižších organizačních složkách a odborných orgánech a naopak zvolení vyslanci by byli jen členy výborů žup a výboru ČOS? Je přitom samozřejmé, že vyslanec by mohl být zvolen i za delegáta.
Za poněkud nedemokratické považujeme ustanovení, že kandidáty na funkce v předsednictvu župy a předsednictvu ČOS je dosud možno vybírat pouze z řad příslušných výborů (slovy "zvolit ze svého středu"). Doporučujeme vypustit toto ustanovení. Důvod: máme řadu kvalitních členů i mimo řady vyslanců a zatím také nelze ani nominovat více členů z župy či jednoty, než má župa či jednota vyslanců.
Souhlasíte s vypuštěním těchto slov?
Při ověřování zápisů z valných hromad a sjezdu nám notáři vytýkají, že někteří členové statutárních orgánů (náčelnice, náčelník, předseda odboru sportu a vzdělavatel) jsou voleni odlišně od dalších členů, ačkoliv všichni mají zcela stejnou odpovědnost a rozhodují o důležitých záležitostech.
Neměli by proto být voleni také přímo valnou hromadou nebo sjezdem a příslušné odborné orgány by měly právo jen navrhovat kandidáty na tyto funkce?
Zatímco u jednot je nutné, aby se valná hromada scházela každoročně, navrhujeme, aby se valná hromada župy scházela jen na přelomu volebních období. Souhlasíte?
V návrhu je i přejmenování odborných orgánů. Vede nás k tomu skutečná náplň současné činnosti těchto orgánů.
Souhlasíte, aby se odbor všestrannosti nazýval "odbor sportu pro všechny"?
Souhlasíte, aby se odbor sportu nazýval "odbor výkonnostního a vrcholového sportu"?
Souhlasíte, aby se vzdělavatelský sbor nazýval "kulturně-společenský odbor"?
OTÁZKA
JEN PRO TY, KTEŘÍ ZVOLILI V OT.14 "NE", tedy KÓD 2!!
Proč si to myslíte? Máte jiný návrh?
Navrhujeme i zvýšení působnosti žup a ČOS formou možné ingerence (zasahování, usměrňování) do jednání jednot, resp. žup, a to při dlouhodobé nečinnosti výboru nebo jiného orgánu jednoty, resp. předsednictva župy nebo při zvláště závažném ohrožení právních zájmů jednoty nebo župy (tunelování).
Považujete tuto změnu za správnou?
Mimo stanovy je otázka formování krajských sokolských žup. Považujete tento proces do budoucna za nezbytný nebo by neměl vůbec proběhnout?
Pro budoucnost chceme předejít možnému poškození sloučených žup a navrhujeme, aby počet vyslanců a delegátů byl vždy přímo úměrný počtu členů. Souhlasíte?
Je zcela logické, jsme nemohli postihnout vše a na něco jsem také zapomněli. Proto prosíme - vypište své další návrhy a to i s potřebným zdůvodněním.
Děkujeme za Váš zodpovědný přístup k přípravě novelizace stanov a za vyplnění dotazníku.

Valná hromada Sokola Lověšice

10. ledna 2010 v 13:03 | Jaroslav Skopal

8. ledna 2010

Prvou valnou hromadou v naší župě a v letošním sokolském volebním roce byla valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Lověšice. Konala se v pěkném prostředí Obecního domu a přišla na ni asi polovina členů jednoty. Jednání řídil dosavadní člen výboru a hospodář Luděk Frgal. Omluvil účast dalších členů výboru, kteří již do nového výboru nechtějí kandidovat.
Ve zprávě o činnosti přednesené Luďkem Frgalem zazněly informace o počátečních pracích uvnitř povodní zdevastovaného sálu sokolovny. Pozitivní je, že díky úsilí příznivců volejbalu došlo i k úpravě venkovního hřiště právě pro tento sport. Sokol začal s pořádáním různých akcí pro děti a veřejnost, jako byl např. nedávný lampiónový průvod.
Získané finanční prostředky byly vyčerpány hlavně na počáteční úpravy v sokolovně.
Valná hromada ukázala, že sportovně orientovaná část členstva by dávala v roce 2010 přednost dalšímu zvelebení venkovního hřiště, jiní by rádi urychlili opravy v sokolovně. Hovořilo se např. o grantech na pokrytí podlahy, výměnu oken, novou elektriku a omítky. V nevyhovujícím stavu jsou WC v přístavku, který vlastní tělovýchovná jednota Union Lověšice, orientující se hlavně na kopanou. Obě jednoty jsou řízením osudu odsouzeny ke spolupráci.
Pro mě jako župního pozorovatele z jednání členů Sokola Lověšice vyplývá závěr, že by měli využít všech dosavadních motivací, byť mají různé nositele. Vcítění se do představ a požadavků jednotlivých zájmových skupin by postupně mohlo naplnit jejich vize a odstranit i existující obavy, že se jim cíle nepodaří splnit.
Valná hromada zvolila statostou bratra Luďka Frgala a nový výbor, v němž se na funkci jednatelky počítá se sestrou Jitkou Caletkovou. Celkem má výbor pět nově zvolených členů. Rozdělení činovnických funkcí proběhne na nejbližší schůzi výboru. Výbor by rád efektivně spolupracoval i s nově zvoleným výborem Unionu Lověšice, kde se již dlouho žádná valná hromada nekonala.
Vyslancem do župního výboru Sokolské župy Středomoravské-Kratochvilovy byl zvolen starosta jednoty Luděk Frgal a delegátkou na župní valnou hromadu byla zvolena Jitka Caletková.

Pozvánka na přehlídku

3. ledna 2010 v 11:00 | Jaroslav Skopal

16. ledna 2009 14,30 h Sokolovna v Přerově

Ilustrační foto z plesu v přerovské sokolovně - únor 2009

Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova a Tělocvičná jednota Sokol Přerov zvou milovníky tanečních vystoupení a pódiových skladeb na přehlídku tanečních souborů a pódiových skladeb, která se uskuteční dne 16. ledna 2010 ve 14,30 h ve velkém sále přerovské sokolovny.
V programu vystoupí soubory z tělocvičných jednot Sokola Velká (Stepping Mothers), Paršovice (Country - Happy Chick), Majetín (Country ženy), Dubicko (X-TREME), Dřevohostice (aerobic děti), Beňov (aerobic ženy, bříšní tance), Frenštát pod Radhoštěm (starší žákyně), Přerov (capoeira), Olomouc - Chválkovice (ženy) a zájmového sdružení D2 Dance Přerov ákyně).
Cílem akce je vedle samotné prezentace před veřejností i porovnání nápaditosti a pohybové úroveň vystupujících souborů a skupin z tělocvičných jednot naší župy, okolních žup i nesokolských skupin. Vstupné je dobrovolné.
Ze slavnostní akademie 24. října 2009 v Přerově

Oblastní sraz cvičitelů seniorů

14. října 2009 v 20:47 | Jaroslav Skopal

P O Z V Á N K A
na oblastní sraz cvičitelů seniorů
Termín: Sobota 14. listopadu 2009
Místo: Sokolovna T.J. Sokol Olomouc
Dopravní spojení: Z vlakového nádraží tramvají č. 1 nebo 7 na zastávku Tržnice a pěšky
kousek zpět nebo pěšky po Třídě Kosmonautů (kolem Alberta, podél tramvajových kolejí těchto linek, ne č. 2 a 4 do centra) - asi 20 min.
Presence: od 8.00 v sokolovně
Zahájení: 9.00
Program: Pilates (lektorka Mgr. Bubenová, soukromá vedoucí pilates)
Informace o Sokolském Brnu a průřez skladbou pro ně, nebo stručný nácvik jiné skladby (P. Vývoda)
Informace o koedukované sletové skladbě a zkouška průpravných cviků pro ni (L. Kocmichová)
Stručně o skladbě cvičební hodiny (pokud zbude čas - V. Dostál)
Ukončení: Předpokládané ve 14.30
Pomůcky: Cvičební úbor a obuv, psací potřeby
Jízdné: Hradí vysílající organizace nebo účastník sám
Stravování: Z dovezeného občerstvení, zajištěna káva
Návratka: Na adresu Václav Dostál, Heyrovského 2, Olomouc nebo mailem na adresu
tom.dostal@centrum.cz, do 4. listopadu 2009

Sraz je určen nejen pro vedoucí (cvičitele), ale také pro prosté cvičence. Zveme srdečně také cvičitelky. Pokud by někdo tvrdil, že ženy nebo prostí cvičenci nemají přístup nebo dokonce, že se účastnit nesmějí, jde o mystifikaci. Kromě odborné lektorky Pilates se srazu zúčastní náčelnice ČOS a autorka "Písničky" a nové sletové skladby L. Kocmichová.

Bohumír Roubal v.r.; Václav Dostál v.r.

ved. sboru seniorů; garant srazu

Přehlídka kulturních souborů a pódiov. skladeb

14. října 2009 v 20:40 | Jaroslav Skopal, Irena Darmová
Pozvánka s návratkou
Název akce: Přehlídka sokolských kulturních souborů a pódiových skladeb
Pořadatel: Sokolská župa Sředomoravská - Kratochvilova s technickou podporou Sokola Přerov
Místo: Sokolovna T.J. Sokol Přerov, Brabansko 2, Přerov; předvádění skladeb na sále, diváci kolem a na galerii
Termín: sobota 16. ledna 2010, 14,30 -17,30 h
Cíl akce: Představit výsledky činnosti kulturních souborů sokolských tělocvičných jednot a odborů všestrannosti v pódiových skladbách
Délka vystoupení: do dvaceti minut
Vyplněné návratky k aktivní účasti zašlete e-mailem nebo v tištěné podobě na župu co nejdříve
Vstupné pro diváky: dobrovolné
Návratka
Tělocvičná jednota:
Na Přehlídku sokolských kulturních souborů a pódiových skladeb v Přerově dne 16. ledna 2010 přihlašujeme z naší tělocvičné jednoty
Soubor - skupinu:
Počet vystupujících: Předpokládáná délka skladby v min.:
Hudba na nosiči:
Dne
Jméno, telefon, e-mail adresa odpovědné osoby:

Výstup na Blaník

13. října 2009 v 22:39 | Jaroslav Skopal

28. října 2009

Letní turnaj v odbíjené - IX.ročník

30. července 2009 v 16:58 | Renáta Zlámalová

Sokol Velká zve

Ilustrační foto zařadil Jaroslav Skopal (je z Užhorodu z období 1928-29)


Pořadatel: T. J. Sokol Velká
Datum konání: sobota 22.8.2009
Místo konání: sportovní areál - dva venkovní kurty T. J. Sokola Velká
Ředitelé turnaje: Petr Zlámal a Miroslav Cvečka
Časový rozpis:
8:30 - prezentace družstev
8:45 - porada vedoucích družstev a losování
9ºº - zahájení soutěže
16-18ºº - předání cen, ukončení, volná zábava,
T. J. Sokol Velká zajistí: hřiště, sítě, zapisovatele,
Zabezpečení: šatna, sprcha a prodej bohatého občerstvení, teplého jídla, cukrovinek, pití, atd.
Startují: šestičlenná družstva a náhradníci,
Smíšené družstvo tvoří vždy nejméně 2 ženy doplněné muži a to po celou dobu utkání!!!
Rozhodčí: T. J. Sokol Velká má rozhodčí nebo budou zvoleni ze zúčastněných družstev
Předpis: hraje se podle mezinárodních pravidel volejbalu
Hráči hrají na vlastní nebezpečí.
Přihlášky: účast potvrďte nejpozději do 19.8.2009
Renáta Zlámalová , Velká 105, PSČ 753 01 Hranice
Nebo telefonické oznámení na telefonu 777 100 837 , 60... nebo
e-mail: TJSOKOLVELKA@SEZNAM.CZ
Startovné: 400,- za družstvo - platba při prezentaci
Úhrada: startovné, doprava na vlastní náklady hráčů nebo vysílající složky.
Vyhodnocení: Každé družstvo obdrží diplomy, první tři družstva pohár
Poznámka: pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn v případě naléhavé potřeby, turnaj se koná za každého počasí.

Valná hromada Sokola Lipník

22. května 2009 v 11:55 | Jaroslav Skopal
Valná hromada se konala 21.května 2009 v 18,00 v klubovně sokolovny.
Zprávu o činnosti podali Libor a Martina Šromotovi.
Sokolovna je udržována v tom nejnezbytnějšímm rozsahu. Členové přítomní na valné hromadě si uvědomují potřebu velkých peněz z nějakého grantu na další zvelebení sokolovny, k čemuž potřebují fungující výbor jednoty.
Z 12 zletilých členů bylo přítomno 7, takže byli usnášení schopní. Starostou byl zvolen Martin John a kontrolorkou Lenka Ungerová, zvolený výbor si pak zvolil jednatelem Petra Hašku a hospodářkou Martinu Šromotovou. Funkci náčelnice bude souběžně vykonávat Martina Šromotová a vedoucího odboru sportu Martin John.
Základem činnosti je sokolská všestrannost žaček (celkem 12), žen v kondiční a zdravotní tělesné výchově a ve sportu pak hlavně triatlonu se zaměřením na mládež i dospělé.
Jednota si uvědomuje potřebu získat jako členy stolní tenisty a další ženy, aby se jejich členstvím vyřešil právní problém odpovědnosti za případný úraz.

Propagace jednot

28. dubna 2009 v 10:23 | Jaroslav Skopal
Své údaje si doplnili na www.sokol.eu jednoty Sokol: Beňov, Dub, Kokory, Přerov, Rokytnice a Velká.
Sokolu Sušice zbývá doplnit činnost a opravit chybu, u Sokola Dřevohostice chybí kontaktní osoba.
Změny a úpravy lze posílat na vvranova@sokol.eu
Chválím ty, kteří zapracovali a vyzývám ostatní jednoty, ať je následují.
Starosta župy

Valná hromada Sokola Dřevohostice

20. dubna 2009 v 17:11 | Jaroslav Skopal

19. dubna 2009

Valnou hromadu řídil jednatel bratr Tomáš Doušek. Zprávu za uplynulé období přednesl starosta jednoty bratr Petr Dostál. Hlavní akcí na zvelební sokolovny bylo dílčí zateplení, jehož se podařilo dosáhnout výměnou oken včetně vstupních dveří do vestibulu sokolovny. Jednotě se podařio získat přímou dotaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Dílčí zprávy o činnosti z oddílů a odborů přednesli místostarosta jednoty bratr Karel Jakubál (házená), jednatel Tomáš Dušek (malá kopaná), Stanislav Skýpala (ochotnický divadelní soubor), Ladislav Sigmund (Běh naděje), sestry Růžena Jakubálová (volejbal), Věra Buchtová (country tance) a další bratři a sestry.
Na horním obrázku jsou zleva bratři Karel Jakubál, Petr Dostál a Stanislav Skýpala.
Sokol Dřevohostice vznikl 8. května 1909, takže na letošní rok připadá stoleté výročí tělocvičné jednoty. K tomu se připojuje 80 let od vzniku oddílu české házené a 60 let od přechodu oddílu na mezinárodní házenou. To vše jednota oslaví 20. a 21. června 2009.
Jednota dobře vychází i s úřadem městyse. Sokol Dřevohostice patří k hybným silám tělovýchovy. sportu a kultury v místě.

Valná hromada Sokola Rokytnice 27.3.2009

29. března 2009 v 18:36 | Jaroslav Skopal
Další obrázky viz fotogalerie
Valnou hromadu řídil starosta Tělocvičné jednoty Sokol Rokytnice br. Rostislav Mraček. Jednota má 43 členů, z toho deset žen, které se věnují aerobiku. Muži se věnují malé kopané a florbalu. Zatím chybí žactvo. To je aktivní v TJ Sokol, která patří do ČSTV a zaměřuje se na národní házenou. Vzdělavatel br. Ulehla připomenul, že letos bude Sokol Rokytnice (ČOS) slavit sto let od svého vzniku. K tomu bude vydán památník. Začátkem roku 2008 byl převeden na T.J. Sokol z ČOS nemovitý majetek.
Výbor jednoty o svůj majetek pečuje a postupně jej i zvelebuje. Spolupracuje i házenkáři, obcí a školami. V brzké době budou dokončeny rekonstrukčné práce na sociálním vybavení sokolovny. V plánu činnosti jsou i výlety pro turisty a účast na triatlonu v nedalekém Majetíně. Oddílu fotbalistů - malé kopané se věnuje trenér Jaromír Havlík.

Z valné hromady Sokola Hranice

19. března 2009 v 19:07 | Jaroslav Skopal

18. března 2009

Sokol Hranice má dnes 220 členů, z toho 43 mužů, 89 žen, 6 dorostenců, 5 dorostenek, 45 žáků a 32 žaček. Valná hromada se konala v kavárně hranické sokolovny.
Valnou hromadu řídil a zprávu o činnosti přednesl starosta jednoty Pavel Vývoda. S činností odboru všestrannosti seznámila přítomné delegáty Olga Kopecká.

O práci volejbalového oddílu hovořila Vladimíra Kubešová.

S aktivitami v turistice a plánem nejbližších akcí seznámila účastníky valné hromady Jarka Benešová. Na květen připravuje zájezd do Moravského krasu a do Boskovic.

Sokol Hranice má i šachový oddíl, který se zúčastňuje i soutěží družstev. Snaží se získat pro tento sport i mládež. O plánech oddílu hovořil jeho předseda Bohuslav Hons.

Valná hromada Sokola Velká 2009

28. února 2009 v 20:29 | Miloš Krajíček

Další obrázky v galerii

Valná hromada se konala 27. února 2009 v sokolovně Hranice - Velká. Zprávu o činnosti přednesl Miloš Krajíček. Irena Hapalová seznámila účastníky s hospodařením jednoty v roce 2008. Zprávy za své oblasti přednesli Renáta Zlámalová (volejbal), dálkový běžec Jan Škrdla, Šárka Hlavinková, Miroslav Janásek. Zprávu kontrolní komise uvedl Jaroslav Michálek. Jednání řídil Miroslav Cvečka. Jednota pokračuje ve zvelebování svého majetku, který byl na ni převeden z České obce sokolské. Je ekonomicky soběstačná díky aktivitě svých členů, která je podněcována výborem jednoty.

Z valné hromady Sokola Přerov 2009

22. února 2009 v 13:30 | Miroslav Rozkošný

Fotografie viz galerie

Sokol Přerov se ztrátou, ale úspěšný
Výroční valná hromada Sokola Přerov se konala 19. února 2009 v předsálí tělocvičny. Zprávu starosty přednesl Vladimír Tabery mladší. Zprávu o hospodaření předložila Jarmila Vrbová. Z ní sice vyplynula třistatisícovou ztráta v hospodaření Sokola Přerov za loňský rok s ohledem na rozsáhlost prací při zvlebování sokolovny, avšak schodek byl kryt z majetku jednoty.
Ztráta mohla být ještě větší nebýt stotisícového daru členů sokolské Věrné gardy,
na kterém se větší částkou podílel jeden nejmenovaný přerovský podnikatel.
Přes schodek v rozpočtu bylo finanční hospodaření Sokola hodnoceno jako úspěšné, protože se podařilo splnit jeden z dlouhodobých záměrů, a to oprava fasády dvorního traktu sokolovny včetně výměny okapů a střešních svodů. Určité finanční problémy čeká Sokol Přerov i letos, poněvadž kvůli ekonomické krizi je předpoklad krácení dotací z vedení České obce sokolské v
Praze. Přesto výbor přerovského Sokola chce nadále pokračovat v úspěšných opravách sokolovny. Letos přijde na řadu rekonstrukce jednoho ze sociálních zařízení v budově sokolovny a další drobné opravy.
Úspěchy a problémy se střídají také v tělovýchovné a sportovní činnosti. Zklamáním je například výrazný pokles počtu členů k 1. lednu letošního roku ve srovnání se stejným dnem roku minulého. Naopak potěšitelná je skutečnost, že počet členů v posledních týdnech opět narůstá. Chybí však cvičenci v některých mládežnických kategoriích a malou členskou základnou trpí některé oddíly individuálních sportů jako je gymnastika a box, jehož členové nejsou schopni obsadit soutěže družstev. Soutěží proto jako jednotlivci, často úspěšně , ale za jiné organizace. Přitom nadále zůstávají členy přerovského Sokola. Obhajoba dobrého jména přerovského Sokola proto více zůstává na kolektivních sportech s větší členskou základnou jako je florbal a házená.
Z nesportovní zájmové činnosti členů přerovského Sokola si nejlépe vedou loutkáři. Jejich pravidelná dlouhodobá a obětavá činnost je známá nejen v povědomí přerovské veřejnosti, ale sokolští loutkáři se vloni dokázali prosadit i na různých soutěžích a představeních v republice.

Základní informace k činnosti Sokola Přerov v r.2009

10. ledna 2009 v 17:50 | Jaroslav Skopal, Jana Tovaryšová

Sokolská všestrannost

Rodiče a dětiÚterý16-17
Předškolní dětiPondělí a čtvrtek16-17
Mladší žákyně a žáci (1.-5.třída)Úterý a pátek17-18
Starší žákyně a žáci (6.-9.třída)Úterý a pátek18-19
Zdravotní cvičení (mládež i dospělí)Pondělí a čtvrtek17-18
Starší ženyPondělí a čtvrtek18-19
Ženy - cvičení s hudbouPondělí a čtvrtek19-20
Starší dorostenci a mužiÚterý a pátek
19-20,30

Další nabídka
FIT CENTRUM
Sportovní gymnastika
Basketbal
Capoeira
Florbal
Házená
Karate
Kondiční a závodní box
Sebeobrana (thajský box)
Kontakt na vedoucí uvedených oddílů a časové informace obdržíte v kanceláři Sokola Přerov, tel. 581 201 956 a na vrátnici sokolovny
Úřední hodiny v kanceláři
úterý 12-15 h, čtvrtek 12-17 h
Příspěvky v roce 2009
děti a studenti do 18 let
90,- členská známka
350,- oddílové příspěvky
dospělí
200,- členská známka
500,- oddílové příspěvky
studenti do 26 let a důchodci
90,- členská známka
350,- oddílové příspěvky
velikost členské základny k 31.3.2009
celkem 740, z toho:
capoeira 17
florbal I (vedoucí Vrba) 39
florbal II 21
karate 31
košíková 18
box 16
házená 65
sportovní gymnastika 19
loutkové divadlo 18
zbytek tvoří oddíly sokolské všestrannosti včetně přispívajících (necvičících)

Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova

19. prosince 2008 v 10:54 | Jaroslav Skopal
Do Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy spadají Tělocvičné jednoty Sokol Přerov, Kokory, Hranice, Dřevohostice, Dub, Majetín, Vlkoš, Majetín, Veselíčko, Beňov, Brodek, Velká, Sušice, Rokytnice, Říkovice, Slavíč, Lipník, Týn, Henčlov, Újezdec, Želatovice, Lověšice.

Jednoty jsou seřazeny podle stavu členské základny z roku 2007.

Župa sídlí na adrese Brabansko 2, 750 02 Přerov I - Město,
telefon 581735014, 774838108,

Výbor župy je složen z vyslanců jednot a volených činovníků.

Předsednictvo výboru župy pracuje ve složení:

Jaroslav Skopal, starosta a agenda vzdělavatele
Irena Darmová, jednatelka a tajemnice
František Rokyta, místostarosta
Vojtěška Weigelová, hospodářka
Milada Havlíčková, náčelnice
Zbyněk Harašta, náčelník
Alois Košťálek, předseda odboru sportu

Tělocvičná jednota Sokol Přerov

14. prosince 2008 v 21:52 | Jaroslav Skopal
Adresa: 750 02 Přerov, Brabansko 2
Telefon kanceláře: 581 201 956
tajemnice: Jana Tovaryšová
úřední hodiny: úterý 12-15 h, čtvrtek 12-17 h
Činovníci výboru:
Ing. Vladimír Tabery, starosta
Vladimír Tabery, první místostarosta a předseda technické komise
Bohumil Domanský, místostarosta a zástupce odboru Věrná garda
Ing. Ivan Fašánek, jednatel
Mgr. David Zbořil, náčelník
Mgr. Helena Sedláčková, náčelnice
Ludmila Kovářová, vzdělavatelka
Vladimír Futák, vedoucí odboru sportu
Jarmila Vrbová, hospodářka
Martin Krejčíř, člen
Ing. Jaroslav Skopal, člen
 
 

Reklama
Reklama