Historie

Zaznělo na valné hromadě Sokola Přerov

7. března 2019 v 11:52 | Milan Geryk

K výchově žáku v Sokole Přerov 28. 2. 2019

Zamyslel jsem se nad přednáškou bývalé ministryně národní obrany. Je známo, že tělesná zdatnost mužů je při vynechání dvouleté vojenské služby menší a globálně nestačí na splnění kritérií při náboru do armády a do policie. Jako příčinu uvedla špatnou výchovu mládeže, která vede sedavý způsob života: čtení, televize, mobilování. To všichni víme a v Sokole i ve škole proti tomu vystupujeme. Výsledek je nedostatečný, zvláště při dobrovolnosti členství. V Sokole pěstujeme gymnastiku, atletiku, závodivé hry. Pořádáme závody v gymnastice, atletice, plavání a šplhu. Víkendové výlety se neosvědčily pro přeplněné silnice a cyklostezky. Dříve se víc pochodovalo, jezdilo na kole, zpívalo. Po sametové revoluci se vrátil bratr Panák a předvedl, jak v americkém Sokole vedl hodinu. Víkendy mají žáci obsazeny svými rodiči a zájmovými kroužky: míčové hry, hudební nástroje, šachy a podobně. Dá mnoho úsilí cvičitelkám a cvičitelům žáky přesvědčit, aby se víc pohybovali. Ke starším žákům občas promlouvám o výročích, ale rychle utíkají k tělocviku. K pochodu po památkách se málokdy dostaví. Písničkami a mobilem svou vlast však neubráníme. Naši legionáři to měli těžké.
Připomeneme starodávnou písničku z doby nesvobody:
Jako bouře světem letí neuposný mocný hlas,
ten kdo úpěl po staletí, svoboden žít bude zas.
Probuď se již, lide český, nezalézej v podkroví,
připraven buď v každé chvíli shodit svoje okovy.
Český národ z prachu vstává, probouzí se český lev,
za svobodu, za svá práva rádi dáme svoji krev.
Tátíčku náš, Masaryku, spi jen klidně v hrobě svém,
to co jsi nám vybojoval, to věrní zůstanem.
Milan Geryk, cvičitel a člen vzdělavatelského odboru.

28. říjen 2018 a Přerov

8. listopadu 2018 v 22:49 | Jitka Seitlová

Projev přednesený na nám. T. G. Masaryka 28. října 2018

Vážené dámy, vážení pánové,

Dovolte, abych Vás pozdravila a přivítala na dnešním setkání výjimečné a významné oslavy 100. založení Československé republiky.

Dnešní vzpomínka patří těm, kteří pro nás před sto lety získali suverenitu a nezávislost. Patří také všem a nyní tady zejména občanům Přerovska, kteří se podíleli na založení, obraně státnosti a svobody, rozvoji a úspěších Československé republiky.

Vznik samostatného Československa, věc dlouho nemyslitelná, se podařila uskutečnit díky houževnatosti, úsilí a politické obratnosti T. G. Masaryka, E. Beneše či organizátora československých legií v zahraničí, Milana Rastislava Štefánika. A právě v této souvislosti nemohu než připomenout známou větu T. G. Masaryka o tom, že československých legií by nebylo bez hnutí Sokola. V Přerově, dalších městech a obcích našeho regionu sehráli jeho členové při formování a vzniku československého státu zásadní roli. Nejen tehdy, ale také v těžkých obdobích okupace země a nesvobody hájili republiku za cenu obětí nejvyšších. Dovolím si proto při této příležitosti za to poděkovat, s radostí konstatovat vytrvání sokolského hnutí založeného na hodnotách odvahy, čestnosti a lásky k vlasti, tak důležitých a aktuálních také ve dnech současných.

V návratu ke dnům vzniku československé republiky nesmíme zapomínat ani na "muže 28. října", kteří přímo v Praze deklarovali vznik samostatného československého státu jeho prvním zákonem, tedy zákonem o zřízení samostatného státu československého. Antonín Švehla, Aloise Rašín, Jiří Stříbrný, František Soukup a Vavro Šrobár - to všechno jsou muži 28. října.

Pražské události se během tehdy pondělního večera dostaly i do Přerova. Již v noci tady začaly oslavy vzniku nového státu, které celé město zahalily do trikolor a na Přerovany nyní pyšně vzhlížel český lev, namísto dvojhlavého orla. Slavnostní proslov na Dolním náměstí pronesl jednatel Sokola Ladislav Elmer a došlo ke zvolení předsedy národního výboru pro okres, lékárníka Vítězslava Nečase. Všichni se s nově nabytým entuziazmem pustili do práce na pozvednutí československého národa.

Ale jaký měl tento národ být? A jaký má být dnes? Současná mezinárodní situace a hrozby globalizovaného světa mohou nahánět obavy a přináší nové nejistoty.
Myslím, že se dá vše zvládnout, pokud budeme ctít a vycházet z principů stanovených již při založení Československa. Již Masaryk prosazoval názor, že láska k vlasti a prosazování národních zájmů jsou určovány a vyvažovány humanitou.

K dnešnímu kulatému výročí naší republiky jí tedy přeji sebevědomé a odvážné občany s úctou k vlastním dějinám a hodnotám humanismu, nastolených T. G. Masarykem i všemi dalšími, kteří se o náš stát zasloužili. A vím, že právě tady v Přerově nemusím pro tyto hrdiny chodit daleko.

Přeji Vám, přeji nám, aby za 100 budoucích let mohli být naši potomci na nás a dějiny, které jim vytváříme, také hrdí.

Jan Masaryk v Přerově necelý měsíc před svou smrtí

25. října 2018 v 23:00 | Jaroslav Skopal

Jan Masaryk v Přerově získal čestné občanství

Letos v létě jsem ukazoval fotografii s malým Fanouškem Stojanem z Přerova, jak vítá prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na přerovském nádraží 19. září 1921, přerovskému sokolovi a pamětníkovi br. Bohumilu Domanskému. Ten si přitom vzpomněl na projev ministra zahraničních věcí Jana Masaryka v přerovském Městském domě při slavnostním udělování čestného občanství města Přerova dne 14. února 1948. Ten projev sám neslyšel, ale znal jej z jeho písemné podoby. Zapamatoval si, že Jan Masaryk v něm vzpomínal, že Přerov zná již ze svých mladých let, když s otcem T. G. Masarykem při cestách na Moravu a Slovensko při přestupování často trávili nějaký čas na nádraží nebo v jeho okolí.

Projev ministra zahraničních věcí Jana Masaryka s ohledem na vážnost doby, kdy byl pronesen, obsahuje jak slova naděje, že nejbližší volby budou opět demokratické, tak i náznak skepse, že s ním samým nemusí vše dopadnout dobře. Stal se též součástí zápisu ze slavnostního zasedání pléna MNV v Přerově, při němž bylo Janu Masarykovi čestné občanství uděleno. Tento dokument je uložen v SOkA v Přerově. Uchovaný text jeho projevu nás zavádí k Jaroslavu Stojanovi, tehdejšímu zaměstnanci MNV Přerově, který svůj vlastní úřední stenografický záznam přepsal do běžné podoby. Byl to druhý syn Milady Muchové - Stojanové, o níž jsem už psal na jiném místě. Text projevu se šířil nejdříve mezi zaměstnanci MNV v Přerově, kteří si jej opisovali i ručně. Právě jednu takovou, rukou psanou kopii, má i br. Bohumil Domanský, který ji asi před dvaceti lety obdržel od sokolky ses. Boženy Netopilové pro publikování v sokolském zpravodaji Nazdar.

Jak dokládá zápis,celé slavnostní akce v Městském domě se tehdy jako hosté zúčastnili též zástupci úřadů, stran, spolků, korporací, závodů a občanstva. Řídil ji předseda MNV Vojtěch Černík a návrh rady pléna MNV k Masarykovu čestnému občanství, zahrnující i jeho zdůvodnění, přednesl I. místopředseda MNV Richard Bdinka. Ten Richard Bdinka, který byl za svou odbojovou činnost během Protektorátu vězněn nacisty a později od roku 1949 po vykonstruovaném procesu perzekvován i komunisty.

Ministr Jan Masaryk večer 14. února 1948 ještě navštívil ples letců v přerovské sokolovně a po něm i ples legionářů v Hranicích. V neděli 15. února 1948 dopoledne v přerovské sokolovně pak pronesl projev na akci Čsl. obce legionářské, navštívil pietní místa na hřbitově v Troubkách a v Ivani, která jsou spojena s padlými americkými letci a příslušníky Rudé armády a rumunské armády. Před odjezdem do Prahy poobědval v Grand hotelu Přerov na pozvání zahraničních letců.

Tato přerovská epizoda z života Jana Masaryka s jeho pozdějším tragickým koncem má jen potvrdit, že uplynulých sto let republiky bylo plné zvratů, za kterých uchování života nebylo samozřejmostí.
Další dokumenty a obrázky k článku najdete v galerii

Zdeněk Svěrák o sokolství

21. září 2018 v 17:14 | našla na webu Naďa Calábková

Zážitky zůstaly a jsou silné

O sokolské tradici v rodině

21. září 2018 v 16:42 | Jaroslav Skopal

Vztah k Sokolu přenesla matka na dceru

Stoletá republika

Záhy po 17. listopadu 1989 Česká obec sokolská obnovila svou činnost. Rozhodujícím podnětem pro vznik jejího nového ústředí byl sjezd na pražském výstavišti konaný 7. ledna 1990, kam přijelo asi 2700 účastníků. Z Přerova to byli manželé Radmila a Bohumil Domanští a dále ještě Zdeněk Tichý s dcerou Dagmar. Lze říci, že tito lidé tak vyjádřili svou vůli podílet se na obnově tělocvičných sokolských jednot v obcích i na obnovení sokolských žup. Z historického pohledu měla z těch čtyř přerovských účastníků blízko k Sokolu Přerov zejména ses. Radmila Domanská.

Maminka ses. Radmily Domanské se za svobodna jmenovala Irma Kubíčková (1901 - 1980) a v roce 1928 se provdala za Aloise Kroču, se kterým se poznala v přerovském Sokole. Ten byl na přání rodičů vyučeným ševcem, ale líbila se mu zedničina a tak se vyučil i zedníkem a na vlastní náklady ještě vystudoval Průmyslovou stavební školu v Brně. Když v roce 1926 nastoupil jako stavební asistent u stavební firmy DOLEŽEL, tak jej pan stavitel vyzval, aby po práci chodil do společnosti a konkrétně mu doporučil vstup do přerovského Sokola. Šlo totiž i o kontakty s případnými novými zákazníky, přitom si tam našel i svou manželku.

Irma Kubíčková byla v Sokole aktivní hlavně do doby svého sňatku. Známá přerovská sokolská ženská legenda ses. Ludmila Chytilová občas vzpomínala, že to byla Irma Kubíčková, která jí dělala vedoucí, když ona sama byla ještě dorostenkou. Dokonce vedla i výpravu přerovských dorostenek, které jely do Prahy na VIII. všesokolský slet v roce 1926. Asi z roku 1923 má být fotografie Irmy Kubíčkové v ženském sokolském kroji, to jí bylo 22 let. Aktivní v Sokole byla stále, i když po narození dětí už času bylo méně. Jiný obrázek z roku 1934 z místa na Brabansku, kde se za rok začala stavět nová sokolovna T.J. Sokol Přerov, ukazuje jejího manžela Aloise Kroču s dětmi Radmilou (čtyři roky) a Zdeňkem (pět let). Všichni tři jsou v krojích a je zřejmé, že bez podpory maminky Irmy Kročové by to těžko bylo možné. V ten den se na sokolském stadionu konala nějaká tělovýchovná slavnost.

Ses. Radmila Kročová se jako sedmnáctiletá studentka zúčastnila v roce 1947 Studentských předletových her v Praze. V roce 1948 vystupovala na XI. všesokolském sletu rovněž jako dorostenka. Maminka Irma se také v tomto roce chystala do Prahy jako cvičenka ve skladbě žen, skladbu nacvičila, ale pro nemoc nakonec odjet nemohla. Politické ovzduší doby od roku 1948 vystihuje i změna, která poznamenala manžele Kročovy. Alois Kroča se v roce 1938 osamostatnil a měl firmu s názvem "Alois Kroča, zednický mistr". Kročovi si tehdy postavili vlastní dům a postupně zaměstnávali až třicet lidí. Po roce 1948 se jejich firma stala součástí Okresního stavebního podniku, kde Alois Kroča po nějakou dobu dělal i ředitele. Byl však přeřazen do projekční kanceláře, kde pak pracoval až do svého důchodu (1960) a často i jako důchodce.

Ses. Radmila Kročová se v "sokolském" prostředí v době, kdy Sokol již byl nucen přejít do státem řízené tělovýchovy, seznámila s br. Bohumilem Domanským a stala se jeho manželkou. V tělovýchově působila dál, dokonce jako účetní i pracovně. Cvičila i na spartakiádách, počínaje tou první v roce 1955. Po obnově Sokola v Přerově v roce 1990 se uplatnila v administrativě jednoty i župy.

Oba manželé Domanští se zúčastňovali aktivně sokolských sletů a tělocvičných akademií od roku 1994 až do doby, kdy je v tom začal omezovat zdravotní stav. Patří k těm, kteří málokdy chybí na pietních a vzpomínkových akcích, pořádaných zejména městem Přerovem. Br. Bohumil Domanský ke své rodinné sokolské tradici vzpomenul, že při jedné návštěvě Okresního státního archivu v Přerově tam našel i záznam z jednoho roku za první republiky, že jeho otec František Domanský uhradil sokolské příspěvky. Je to symbolické i tím, že on sám je dodnes i pro ostatní příkladem dodržování sokolské kázně nejen u této zmíněné členské povinnosti.

Další obrázky k článku najdete v galerii.

Téma sletu

6. srpna 2018 v 15:22 | Milan Geryk

Všesokolský slet - vzpomínky do sedla zvou!

Vítáme doma účastníky, kteří nás reprezentovali v Praze na 16. všesokolském sletu. Děkujeme cvičencům za pečlivé předvedení skladeb a sokolské vystupování. Samozřejmě díky také cvičitelům, cvičitelkám i organizátorům velkolepého vystoupení. Sokol nadále zachovává důležité místo ve výchově mládeže i v rámci škol a sportovních organizací. Nás, kteří prožili se Sokolem skoro celý život, čeká zamyšlení. Život je krátký, pokud ho měříme počtem odcvičených sletů a spartakiád. Tři až čtyři slety po šesti letech už tvoří jednu generaci. I mezi dvěma slety pozorujeme zejména u mládeže stárnutí.
Poprvé jsem prošel Bránou borců na Strahově na Předsletových hrách 1947. Měli jsme možnost navštívit hrob prezidenta Masaryka a v dalším volnu fotbalový zápas Sparta - Slavia. V příštím roce jsem cvičil jako dorostenec na 11. sletu, který byl velice silně obsazen. V prvním termínu cvičili žáci, ve druhém dorost, nejpozději dospělé složky.
Pamatuji si na našeho vzorného cvičitele bratra Jaroslava Lesáka, na péči pražských sester ve vedru před průvodem, i na hudbu při opakování dřepů.
Naposledy jsem prošel Bránou borců v roce 2006, tedy po 59 letech po prvním průchodu, už ne na Strahově. Dále jsem cvičil na sletu v Přerově a na 16. slet jsme poslali 4 vnoučata.

Sokolští předkové příkladem

2. srpna 2018 v 19:24 | Jaroslav Skopal

Vzpomínka nejen na VII. všesokolský slet

Dojmy přímých účastníků XVI. všesokolského sletu na hromadná vystoupení 5.a 6. července 2018 již možná oslabují. Přesto jedno platí dál, že naši předkové to uměli. Připomenula nám to i ses. Naďa Calábková, cvičenka přerovského celku ve skladbě Ženobraní. Krátce před odjezdem do Prahy si zavzpomínala i na svou prababičku, která v Praze cvičila v roce 1920 na VII. všesokolském sletu. Dala ke zveřejnění i fotografii cele 95-členné výpravy členstva Sokola Přerov, pořízené v Praze v době sletu.

Podrobnější článek, kde se promítly vzpomínky na sokolské předky s čerstvými zážitky na letošním XVI. všesokolském sletu jsem umístil na web:
https://clovek-spolecnost-v-co-verit.webnode.cz/spolecnost2/ , kde čtenář najde i zajímavé fotografie z minulosti a současnosti.
Na tomto místě odkazuji i na galerii tohoto blogu, kde jsou nově umístěny i fotografie pana Jaroslava Pěčka z letošního Krajského sletu v Přerově.

Tělocvičná jednota Sokol Přerov před sto lety

17. května 2018 v 14:35 | Miroslav Rozkošný

Jak obětaví a pilní byli naší předci

Letos na jaře začal magistrát našeho města s obnovou části nové zídky na sokolské zahradě, která se zřítila působením kořenů stromů rostoucích na pozemku městského bazénu. Stavba nové zídky vyvolala otázku, jak stará byla ta stará. Bratr Bohumil Domanský se domnívá, že byla postavena v roce 1921. Kvůli tomuto zjištění se začetl do Památníku našeho Sokola z roku 1931. Z něho se můžeme také dovědět jak pilní a obětaví byli naší sokolští předci. Atˇ jsou pro nás příkladem, a proto z článku cituji:
"Rychle rostoucí počet členů a žactva, po těžce vykoupené svobodě v roce 1918, vedl k přístavbám sokolovny a k vybudování Stadionu pro cvičení v příznivé roční době, pro veřejná vystoupení tělocvičná, divadelní, pro slavnosti, závody, hry, kluziště a tenis. Stadion jest propůjčován i jiným spolkům. Byl vybudován v roce 1919 na zakoupených a zčásti br. Štěpánem Kleinem věnovaných pozemcích na pravém břehu Bečvy proti mostu na "Brabantsku" roku 1921 nákladem 500 000 Kč, při čemž skoro veškeré práce zemní a pomocné, dovozy a odvozy stavebního materiálu byly provedeny zdarma sokolskou prací, cihly a vápno bylo rovněž darováno příslušníky jednoty. Rovněž většina prací řemeslnických provedena členy zdarma.
Ilustrační obrázek je ze stavby nové sokolovny 1935
Byla stanovena pracovní povinnost, a to mužům 50 pracovních hodin, ženám a dorostu 25. Zdarma bylo poskytnuto 1500 povozů a 400 nákladních aut. Bylo odpracováno přes 40 000 hodin, na penězích místo práce odvedeno 35 000 Kč.
Betonová tribuna jest pro 1490 osob, s dalšími místy k sedění 1 830 míst, k stání 4 - 4,5 tisíc, úhrnem 6 - 7 tisíc lidí. Koupí tou se stala jednota majitelkou domů čp. 566 a 567.
V roce 1923 provedeny na Stadionu šatny a sprchy, později pavilon pro nábytek a nářadí na tenisové hřiště."
Miroslav Rozkošný, vzdělavatel

Úspěšná mise krojovaných sokolů

4. dubna 2018 v 19:23 | Miroslav Rozkošný

Přerovští sokoli navštívili výstavu v Hranicích

Letošní sletový rok je také výzvou pro sokolské jednoty, aby různými akcemi připomněly svoji minulost i současnost. Sokoli z Hranic ve spolupráci s městem to udělali výstavou Pod praporem Sokola. Její vernisáž se konala ve čtvrtek 29. března a pozvání na ní přijalo také nás pět krojovaných členů T.J. Sokol Přerov.
Tím jsme počet domácích krojovaných členů, kteří nás velice srdečně vítali, zvýšili nejméně na dvojnásobek. Bez přehnaných slov chvály je třeba říct, že profesionální pracovníci města ve spolupráci s místním Sokolem odvedli při přípravě výstavy kus kvalitní poctivé práce. Na jednotlivých vkusně graficky provedených panelech pořadatelé připomněli založení České obce sokolské v roce 1862, vznik sokolské jednoty v Hranicích o pětadvacet let později a všechny slavné i méně radostné události v životě hranických sokolů. Víc než šest desítek účastníků vernisáže se řadu informací v úvodních proslovech dovědělo také od pořadatelů výstavy. Velmi obsáhlou zprávu si pro vernisáž této výstavy připravil bývalý starosta hranického Sokola br. Pavel Vývoda. Pořadateli a některými návštěvníky byl proto vyzván, aby na téma Sokol v Hranicích vystoupil na samostatné přednášce pro zájemce z řad veřejnosti. Z jeho informací vzpomenu alespoň tragikomickou událost, kterou přinesla stavba místní sokolovny. Na její postavení se musela Tělocvičná jednota Sokol Hranice velice zadlužit. Povinnosti splácet dluh však místní sokolská jednota nebyla zbavena ani ani za války, kdy nacisté činnost Sokola zrušili. Dluh se podařilo po válce splatit, ale brzy na to po roce 1948 byl dalším totalitním režimem Sokol zrušen.

Pěkné připomenutí sestry Ludmily Chytilové

7. března 2018 v 17:34 | Jaroslav Skopal

Z valné hromady T. J. Sokol Přerov

Na závěr prvé poloviny programu valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Přerov, konané 1. března 2018, zařadil výbor jednoty předání ocenění několika svým členům. Šlo o zcela novou formu tohoto ocenění, představovanou nedávno umělecky ztvárněnou medailí nesoucí jméno sestry Ludmily (Lídy) Chytilové s motivem přerovské sokolovny.

Tímto způsobem výbor chce vyjadřovat poděkování a uznání svým členům ve prospěch přerovské sokolské jednoty. Bratr Bohumil Domanský po obdržení medaile vyjádřil nad tím své velké uspokojení, protože se sestrou Lídou Chytilovou, jak byla běžně oslovována, v minulosti též činovnicky spolupracoval. Oceněný bratr Milan Geryk měl z udělené medaile též velkou radost, která byla čitelná i z výrazu jeho tváře. Podobně lze hovořit i dojmech oceněných sester Anně Bouchalové a Olze Fárkové.

Sám jsem byl potěšen tím, že nezapadly vzpomínky sestry Chytilové na Všesokolský slet z léta 1948. Sdělil jsem účastníkům valné hromady, že nedávno jsem v jedné relaci Českého rozhlasu slyšel nahrávku jednoho rozhovoru s ní, ve kterém ještě za svého života připomenula sletový průvod Prahou z léta 1948. Sokolské ženy během něho nevzdaly hold tehdejšímu prezidentovi Klementu Gottwaldovi při pochodu kolem slavnostní tribuny. Vedoucí ženského útvaru v průvodu totiž nezavelela "vpravo hleď", jak bylo předpokládáno, a tak ženy minuly tribunu s pohledem upřeným jen před sebe.
Sestra Ludmila Chytilová se narodila 17. září 1911 v Přerově. Cvičit začala v Sokole Přerov po skončení první světové války jako žačka. Všestranná sportovní orientace ji přivedla v roce 1927 i do nově založeného družstva házené dorostenek Sokola Přerov, v němž se záhy začala objevovat s kapitánskou hvězdou na dresu.

Zájem o cvičitelskou práci ji přivedl již v březnu roku 1930 do čtrnáctidenní cvičitelské školy Československé obce sokolské v Praze. Na získaném cvičitelském osvědčení, které je datováno 29. březnem 1930, má mj. i podpis jedné z československých sokolských legend Marie Provazníkové, která tehdy vystupovala v roli ředitelky ústřední cvičitelské školy. Sestře Provazníkové v té době bylo necelých čtyřicet let, absolventce Ludmile, za svobodna Barašíkové, devatenáct. Sestra Chytilová již od roku 1931 vedla dorostenky v Přerově a v roce 1932 jí bylo dokonce svěřeno vedení výpravy dorostenek na IX. všesokolském sletu v Praze. Na valné hromadě Sokola Přerov v roce 1935 byla zvolena náčelnicí a tuto funkci zastávala až do roku 1939. V roce 1938 vedla ženskou část na X. všesokolský slet v Praze. V období 1940 až 1941 byla místostarostkou Sokola Přerov.

V roce 1946 se stala župní náčelnicí a již v tomto roce organizovala a řídila poválečný župní slet v Přerově. Významné osobní setkání Ludmily Chytilové s Marií Provazníkovou se uskutečnilo v Přerově ještě na jaře 1948, kdy se v přerovské sokolovně konal vyřazovací závod žen před letními olympijskými hrami v Londýně. Sestra Chytilová se tehdy měla možnost dozvědět i problémy s činností akčních výborů v Československé obci sokolské, kdy jen díky velké solidaritě žen Sokola byla pozice ústřední náčelnice Sokola Marie Provazníkové udržena až do konání XI. všesokolského sletu na začátku léta 1948.

Sestra Ludmila Chytilová byla ze Sokola během činnosti komunisty iniciovaných akčních výborů v Přerově vyloučena. Další cestu Sokola, založenou na jeho nadirigované transformaci do tzv. sjednocené tělovýchovy, sledovala už jen z povzdálí. Byla též propuštěna ze zaměstnání, takže až do roku 1950 byla nuceně v domácnosti, než si našla další práci, a živil ji její manžel Bedřich Chytil.

Do činovnické sokolské práce se zapojila znovu po obnově Sokola v roce 1990. Dlouho pak působila jako vedoucí odboru Věrné garda Sokola Přerov. Před zahájením sokolského průvodu na krajském sletu žup Olomouckého kraje v Přerově dne 16. června 2012 přijala sestra Ludmila Chytilová nejvyšší sokolské ocenění z rukou starostky ČOS ses. Hany Moučkové za účasti tehdejšího primátora města Jiřího Lajtocha. Dožila se vysokého věku 103 let. Zemřela 23. října 2014. Sokol pro ni představoval vždy zájem číslo jedna. Sledovala vždy jeho výsledky, potíže i úspěchy. Její připomenutí mateřskou jednotou v roce 2018 dobře zapadá i do konceptu vzpomínkových akcí osmičkových výročí našeho státu, v Přerově pod názvem "100 letá Republika Přerov".

Autorem prvého snímku (nahoře) je Jakub Navařík. Druhý snímek je z archivu župy.

Den po valné hromadě se konal ples Sokola Přerov v rázu "první republika" a další den dětské šibřinky. Obě akce zdokumentoval pan Vojtěch Podušel, obrázky viz galerie.

Důstojný průběh vzpomínky za účasti Sokolů

12. února 2018 v 23:27 | Jaroslav Skopal

Přerov si připomněl 100. výročí smrti Františka Rasche


"František Rasch, přerovský rodák, námořník a hrdina", tak je nazvána informační tiskovina, která se dostala do rukou mnohým přerovským občanům dne 11. února 2018 při dvou vzpomínkových akcích, konaných pod záštitou města Přerova. Uvedený název stručně vyjadřuje vše. Líčí se v ní též průběh vzpoury námořníků na válečných lodích flotily již se hroutícího rakousko-uherského mocnářství. Děj se odbýval v černohorské boce Kotorské.

Jako vůdce vzpoury byl vybrán a zvolen František Rasch. Vzpoura trvala několik dní na počátku února 1918 a pod tlakem vojenské převahy jednotek všeho druhu, sloužících mocnářstí i nadále, byla potlačena. V bezvýchodné situaci, kdy počet námořníků ochotných ve vzpouře pokračovat výrazně poklesl vydal se František Rasch admirálovi, se kterým předtím jednal o podmínkách, které si povstavší námořníci kladli.

Stanný soud s vybranými čtyřiceti účastníky vzpoury začal v Kotoru 7. února 1914. Rozsudek, trest smrti zastřelením, soud vynesl 10. února nad Františkem Raschem a jeho druhy Antonem Grabarem, Jerko Šižgoričem a Mate Brničovičem. Ti s ním byli seznámeni nad ránem 11. února 1914 a následně popravčí četa rozsudek vykonala u hřbitovní zdi nedaleké obce Škaljari nad Kotorem. Tam byli i pochováni.

O sto let později si dopoledne občané, nejen z Přerova, přestavitelé města i spolků, včetně členů Sokola Přerov, připomenuli na nám. Františka Rasche v Přerově tuto událost i za přítomnosti dvoučlenné dámské delegace z Kotoru. Odpoledne pak byla za hojné účasti návštěvníků v přerovském zámku pokřtěna kniha Jiřího Lapáčka FRANTIŠEK RASCH A VZPOURA V BOCE KOTORSKÉ. V ní si čtenář o těchto sto let starých událostech a o krátkém životě hlavního hrdiny může přečíst další podrobnosti.


Fotoreportáž pana Vojtěcha Podušela z obou akcí je zařazena do fotogalerie tohoto blogu.

I sokolové navšívili vernisáž výstavy o konci selského stavu

11. ledna 2018 v 15:55 | Jaroslav Skopal

ve Výstavní síni Pasáž v Přerově dne 10. ledna 2018

Výstava, za jejíž přípravou a konečnou podobou stojí Post bellum a Ústav pro studium totalitních režimů byla včera v podvečerních hodinách zahájena v Přerově v městské Výstavní síni Pasáž a hned při svém zahájení se těšila velkému zájmu návštěvníků. Výstava je putovní, v Přerově se její panely zdrží do 7. února a pak poputují na další místo. Ač to nemá v názvu zakotveno, její téma souvisí s důsledky převzetí moci komunisty v naší zemi v únoru 1948. Čeští a moravští sedláci patřili k těm, kteří záhy poznali, co to jsou ztráta půdy po léta obdělávané, vyhnání z míst, kde byl jejich rod zakořeněn a v některých případech i tvrdé potrestání pobytem ve vězení či na nucených pracech.
To, jak selský stav vznikal, jak se tvrdou prací na půdě udržoval a jak z rozkazu totalitní moci zanikal, to ukazuje názorně formou dobových obrázků, textů, map i odkazů na četné knihy, touto problematikou se zabývající, právě tato výstava. Již před deseti až dvaceti lety se touto problematikou zabýval potomek ze selské rodiny v nedalekých Vřesovic u Prostějova, přerovským sokolům dobře známý bratr Jan Přidal, který zemřel v létě 2015. Na jednu jeho útlou knihu pod názvem Konec selského stavu na Prostějovsku, jejíž druhé vydání vyšlo v roe 2007, výstava neopomenula na jednom panelu vzpomenout.
Nad přerovskou instalací výstavy přijali záštitu senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová a poslanec Marian Jurečka. Obě jmenované osoby se byly nakonec nuceny omluvit. Senátorku omluvila její asistentka z důvodu náhlého odcestování do zahraničí. Poslanec Marian Jurečka ve stejnou dobu plnil svou povinnost účasti na zasedíní Poslanecké sněmovny v Praze. Oba však měli hodnotné zástupce. Z Olomouce přijel a krátce i promluvil nedávno zvolený senátor za Olomoucko pan Lumír Kantor, primář Novorozeneckého oddělení FN v Olomouci, a též přijela nová senátorka za Kroměřížsko paní Šárka Jelínková, ředitelka Domova pro seniory v Bystřici pod Hostýnem.
Vernisáž svou přítomností prosvětlila i přítomnost Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, který též několika slovy ocenil význam zahajované výstavy v městě Přerově. Jsme-li u osobností nezapomeňme uvést i přítomnost zastupitele Jiřího Lapáčka, ředitele Střední školy zemedělské Radovana Rašťáka a s menším zpožděním se dostavivšího primátora Vladimíra Puchalského, jeho náměstka Pavla Košutka a přerovského válečného veterána Vladimíra Hučína. Těch známých osob bylo víc, takže nechť další prominou, že je nejmenuji.
Těšilo mne, že mezi návštěvníky bylo i několik členů Přerovského Sokola.
Vernisáž uvedla a nad jejím průběhem bděla kurátorka výstav v přerovské výstavní síni paní Marta Jandová.
Obrázkovou reportáž z vernisáže, jejímž autorem je fotograf pan Vojtěch Podušel, uvádím v galerii tohoto blogu.

K úmrtí sestry Jiřiny Hendrychové

12. dubna 2017 v 11:52 | Blanka Zelingerová, Olga Fárková

Vzpomínka na Jiřinku Hendrychovou

V pondělí 28.března 2017 zemřela ve věku nedožitých 93 let sestra Jiřinka 
Hendrychová. Tak jsme jí vždy říkali. Celý její život byl spojen se sokolským
cvičením a sokolskou myšlenkou. Vynikala nejen jako gymnastka, atletka a
cvičitelka, ale byla i skvělá kamarádka a vzácným příkladem pro mladou
generaci. Její vystoupení ve výběrových sletových skladbách byla vždy precizní a
bezchybně zacvičená. Při znovuobnovení Sokola v roce 1990 mezi prvními pomáhala
vzkřísit jeho činnost i reprezentovat v sokolském kroji naši jednotu na
veřejnosti.

Ani věk, ani cokoliv jiného nebylo pro ni důvodem, aby vynechala pravidelné
cvičení.
I když její život nebyl zcela lehký, prošla jím vždy usměvavá, upravená, s noblesou dámy.
A taková pro nás zůstane.
B. Zelingerová, O. Fárková 

Na závěr verše bratra Miroslava Kozáka z jeho sbírky:
Nešli jsme nikdy snadnou cestou.           
Vedly nás k tomu 
jisté vzory
v nevšední kráse antického člověka,
kde spojila se ladnost postavy i ducha,
avšak vždy s hrdým čistým štítem
i víra,
jež se svého cíle neleká,
a na svou cestu zažehli jsme oheň,
až stal se silným mocným svitem.

V noci 29. března 1948 pomohl Zdeněk Lukaštík generálu Františku Moravcovi

29. března 2017 v 15:01 | Jaroslav Skopal

s útěkem do třetího exilu

V den puče 25. února 1948 dostal generál Moravec rozkaz z Prahy, že se má okamžitě hlásit u náčelníka generálního štábu generála Bohumil Bočka. Za války v Londýně to byl Moravcův přítel. A teď mu v dobře známé kanceláři nervózně a formálně sděluje, že za účelem vyšších zájmů státu jej propouštějí z činné služby. A že mu doporučují požádat o dovolenou. Při odchodu z Bočkovy kanceláře potkal další dva kolegy generály, Karla Janouška, velitele letectva, a Aloise Lišku, velitele vysoké školy válečné. Oba také bojovali za války na západě a byli pro komunisty politicky nespolehliví. Byli rovněž bez ceremonií propuštěni. Celkem dvacet pět generálů bylo v prvních dnech komunistického převratu zbaveno svých funkcí. Když toho dne přišel František Moravec domů, mlčky se podíval do očí své netrpělivě čekající ženy a byl schopen jen krátké odpovědi na nevyslovenou otázku: "Tak jdeme".
Teď mu nastal problém, jak uniknout zpoza Železné opony. Čistky se rozběhly. Mohl čekat zatčení každým okamžikem a se vší pravděpodobností potupnou smrt na šibenici. Jeho žena, která vše pochopila, se po chvíli se slzami vyjádřila velmi krátce: "Dobře, ale jak?"Oba vypracovali plán svého úniku. Generál Moravec navázal spojení s určitými lidmi z podzemní organizace a plánoval pokusit se překročit hranice pěšky. Jeho žena dostala falešný pas a měla překročit hranice vlakem do Rakouska (a jak se ukázalo, úspěšně). Měla odejet den po něm. Ve svých pamětech František Moravec detaily příliš neuvádí. Dvanáct dní se měla opakovat rutina ranního odchodu směrem na nádraží spojená s nákupem novin. 19. března jeho žena měla odejít s nákupní taškou z bytu společně s ním a pokračoval do bytu jedněch jejich přátel. On sám se tentokrát z nádraží nevracel. Od přítele dostal večer předtím lístek třetí třídy do jedněch lázní. Měl na sobě staré šaty, byl neoholený a pod paží třímal malou aktovku.
Podrobnosti a okolnosti jeho přechodu západní hranice byly dlouho neznámé, protože František Moravec o nich zřejmě ani později nehovořil. Existuje však vyprávění aktivního účastníka a spoluorganizátora konečné fáze samotného přechodu hranice, Zdeňka Lukaštíka, který jeho průběh zachytil písemně v rámci dokumentu nazvaného "Příběh jednoho z mnohých" a to nejspíše v roce 2000, kdy cítil, že nemoc mu již brzy nedovolí další žití na tomto světě. Rozšiřován byl jen ve formě kopií jeho strojopisu uvnitř širší rodiny Lukaštíkovy. Sám jsem pak jeho část použil v knize Zápasy s totalitou a útěky za svobodou, kterou vydala Sokolská župa Středomoravská se sídlem v Přerově.
Zdeňka Lukaštíka představím jen několika větami vytrženými z jeho článku "Na rozloučenou" v čísle 49 časopisu MUKL (My určení k likvidaci) z roku 2000, který se tehdy ve Švýcarsku již blížil k ukončení svého vydávání: "Mé jméno je LUKAŠTÍK ZDENĚK, dipl. ing., narodil jsem se 4. 2. 1925 v Přerově. … Ve čtvrtek 30. listopadu 1939 přišlo gestapo zatknout mého otce (Rudolfa Lukaštíka) pro vedení a členství v UVOZU (Ústřední vedení odboje zahraničního). … Otce se nepodařilo dopadnout a tak jsme všichni z rodiny byli zatčeni jako rukojmí. … Po skončení II. světové války jsme se naštěstí opět všichni setkali i s otcem, který byl členem naší armády v Anglii. … Jako student vysoké školy ekonomické jsem přijal denní zaměstnání jako úředník amerického velvyslanectví v Praze a v noci jsem studoval. … V únoru 1949 jsem byl znovu zatčen, tentokrát našimi lidmi - StB (Státní bezpečností) - a z mého členství na americkém velvyslanectví se bitím, elektrickými šoky, topením atd. vyklubala špionáž pro americkou CIA. … Spolu s Karlem Nigrinem jsme též předtím založili novou skupinu pro přechody přes hranice. … Byl jsem odsouzen Státním soudem pro špionáž a velezradu na dvacet let. … Podmíněně jsem byl propuštěn na amnestii po jedenácti a půl letech na základě amnestie v roce 1960." Dodávám ještě, že Zdeněk Lukaštík zemřel ve Švýcarsku v Curychu 15. května 2001 v Curychu, smuteční rozloučení se konalo o měsíc později v Přerově a urna s jeho popelem je uložena v kolumbáriu na zlínském Lesním hřbitově.
Únik generála Františka Moravce Zdeněk Lukaštík popsal takto:
"Jednou si mne zavolal Karel Nigrin a sdělil, že musím hned na Hlubokou, že tam sedí generál naší zpravodajské služby František Moravec, že jsou na něho vydány již tři zatykače a proto musí být extra a hned přepraven na druhou stranu. Jel jsem jako obvykle do Českých Budějovic, odtud jsem domluvil schůzku s plk. Hrnečkem, zajeli jsme na Hlubokou, vyzvedli Moravce, to již bylo opět v pozdějších večerních hodinách, takže byla tma a generál neviděl, že auto má opět služební označení B. Díky tomu naše cesta probíhala normálním způsobem, stráže opět salutovaly a my přijeli bez problému až na hranice. Ještě bych, než budu dále pokračovat ve svém vyprávění, předeslal to, co jsem měl říci dříve. Generál Moravec po svém příchodu do zahraničí sepsal o celé své činnosti v naší zpravodajské službě knihu, jíž dal název "Špion, jemuž nevěřili". Kniha končí poněkud nezvyklým závěrem, který bych zde k dalšímu objasnění rád citoval:
"Příběh mého úniku je podobný tisíci jiných, že ho tu nebudu líčit. V té malé aktovce, kterou jsem držel pod paží, jsem měl vše, co mi zůstalo z celoživotní služby Československu: břitvu, kapesníky, ponožky, americká a britská vyznamenání, nabitý revolver a 24 nábojů."
Než budu vyprávět dál, chtěl bych jen říci, že kniha je svým obsahem nejen zajímavá, ale také důležitá, že by ji měl mít každý ve své knihovně nebo si ji alespoň přečíst. Vyšla již také u nás pod stejným názvem. Toto přerušení má důležitý vztah k dalšímu vyprávění.
Tak jsme se tedy bez překážek dostali na hranice, myslel jsem, že vše proběhne jako normálně, proto také těch událostí, o kterých by se jako o zvláštních dalo psát, je tak málo. Vzpomínám si na tu noc, jako by to bylo včera. Byla nádherná měsíční noc, měsíc ozařoval celou krajinu a i koruny stromů. Dal jsem smluvený signál do lesa, naši pohraničníci mi odpověděli podobně (světlem baterky) a já ještě opakoval pokračování signálu. Potud tedy vše v pořádku. Pak se však proti obzoru objevily v měsíčním světle uniformy našich pohraničníků, o čemž ovšem generál Moravec nemohl vůbec vědět, vždyť ani pořádně nevěděl, kdo ho na hranice dovezl. To, že nám věřil, bylo jen na základě domluvených hesel mezi Nigrinem a ním. Jakmile spatřil uniformy, tak pochopitelně myslel na zradu, na to, že byl vylákán do připravené pasti. Skočil do příkopu, zalehl tam, vytáhl revolver, o kterém se právě v závěru své knihy zmiňuje a začal střílet, na štěstí ne po nás, ale po pohraniční hlídce.
Ti v domnění, že věc je prozrazena, a že snad se jedná o příslušníky OBZ - vojenské tajné služby, opětovali palbu, pochopitelně že z automatů. Bylo to prostě najednou jako u Verdunu. Byl jsem si okamžitě vědom, že jako další pokračování této nechtěné situace se začnou stahovat na toto místo další hlídky, které však o celé akci nemají tušení, takže vše mohlo skončit velkou tragédií pro obě strany. Generála Moravce jsme spolu s Hrnečkem odzbrojili, já opakoval ústně další heslo veliteli hlídky - byl to jeden z blízkých přátel plk. Hrnečka, takže i toho poznal, já jsem mu řekl, aby nestříleli, že jdu k nim. Vše se vysvětlilo a protože stále přece jen nevěřili, tak jsem vzal jednoho pohraničníka, aby šel se mnou a na místě se přesvědčil, že to není žádná zrada. Pak již šlo vše, jak mělo původně jít, tj. pohraničníci vzali s sebou Moravce, který však stále ještě věřil na zradu a cestou mi stále vyhrožoval, že udělá ve svém životě vše, aby se mi pomstil. Byl jsem rovněž rozrušen a tak jsem hlídce řekl, aby ho na hranicích na rozloučenou za mě někam nakopli. Vše dobře dopadlo, Moravec přešel na druhou stranu a my rychle zmizeli z místa dříve, než se objeví někdo z nezasvěcených. Odjížděli jsme tenkráte tak rychle a tak rozrušeni, že plk. Hrnečka nakonec přerazil železniční závoru a my museli podplatit hradlaře, aby nic dále nehlásil a za vlastní peníze jsme museli koupit novou závoru. Co je ještě na celé té věci nejzajímavější, je ta okolnost, že tento přechod se vůbec neprozradil, při výslechu o tom nepadlo ani slovo. Díky tomu, jak jsem se již zmínil, že generál Moravec o tom zřejmě nemluvil, plk. Hrnečkovi i těm pohraničníkům se i díky mému mlčení a později svedení StB na pár dnů z pravé stopy podařil únik do zahraničí. Podle mého odhadu se nám podařilo převést 500 až 600 lidí."
Podle Jiřího Šolce (kniha Po boku prezidenta, 2007) se přechod uskutečnil 29. března 1948 v noci. Toto datum se objevuji i v některých jiných pramenech. Rozdílnost existuje možná v místě přechodu. Jiří Šolc uvádí, že generál Moravec měl jet vlakem do Mariánských Lázní. Zdeněk Lukaštík hovoří o výchozím prostoru České Budějovice a Hluboká. Prokop Tomek na webu VHÚ zasazuje útěk bez přesného data a místa na Šumavu.

Dodám ještě, že Zdeněk Lukaštík byl svým otcem Rudolfem vychováván v sokolském duchu a ve svých mladých letech chodil cvičit do přerovské sokolovny a pomáhal někdy i v sokolském loutkovém divadle.

Dokument k přípravám XI. VS 1948

15. března 2017 v 12:05 | Jaroslav Skopal

Pamětníci se mohou pokusit v dokumentu najít

Bratr Tomáš Labounek z Olomouce nás upozornil na dokument o přípravách XI. všesokolského sletu v Praze v červenci 1948

40 let nám vládla Marie Terézie

14. března 2017 v 17:59 | Jarina Žitná
Nejenom pohybem živ je sokol
Národní identita
Období po porážce na Bílé hoře patří mezi nejnešťastnější a pro národ nejtěžší dobu naší historie. Změny v politickém, sociálním i kulturním uspořádání Evropy se, samozřejmě, nemohly vyhnout ani našemu území. Následující období bylo pro nás tím obtížnější, že jsme ztratili vládu nad vlastním osudem, který řídili jiní - a rozhodně ne v náš prospěch.
Zastavení 12. - Habsburkové na českém trůně

Prvním z nich byl Ferdinand I. Habsburský, který měl, podle vídeńské úmluvy z r. 1515, jako manžel sestry Ludvíka, posledního z Jagellonců na českém tůně, nástupnické právo. Očekávalo se od něj, že spojí české i rokouské země v mocnou říši, která bude schopna odolávat náporu Turků. I když měl nástupnické právo, nechal se raději zvolit českými stavy, což se stalo 23. října 1526.
Posledním z Habsburků byl - po smrti stařičkého Františka Josefa I.- synovec Ferdinanda d´Este, zavražděného v Sarajevu, - Karel I. v roce 1914.
Vývoj po Bílé hoře lze označit jako ovládnutí státu a společnosti vyšší šlechtou. Majetkové změny dovolovaly vzrůst pozemkových latifundií, panský stav držel až 60% vší poddanské půdy. Aristokratická doba nepřála nižší šlechtě ani městům - ve shodě s Obnoveným zřízením zemským. Úbytek obyvatelstva, úpadek živností a těžké kontribuce způsobily, že města klesala stále hlouběji a nemohla se vzpamatovat. Ani na venkově to nebylo lepší, ubylo pracovních sil, mnoho půdy zůstávalo ležet ladem, vrchnosti rozmnožovaly roboty, utužovalo se nevolnictví. Po potlačení povstání v severních Čechách roku 1680 byl vydán první robotní patent, který konání roboty upravoval. Obdobné patenty pak byly vydány ještě v r. 1717 a 1738. I tak se někde robotovalo až šest dní v týdnu. Venkov ovšem nejvíc ničily obrovské kontribuce - polovina výtěžku patřila státu a polovice vrchnosti, něco z toho dostala církev, běžným obyvatelům zbývalo tak málo, že sotva uhájili živobytí.
Znamenalo to, že během doby upadala města i venkov, zatím co rostoucí bohatství dovolovalo šlechtě život plný nádhery a požitků. Staré hrady (nepohodlné) pustly a místo nich se stavěly pohodlné zámky a zámečky renesanční, případně se hrady přestavovaly. Ze známých renesančních zámků je třeba jmenovat namátkou Bučovice nebo Litomyšl, v 17. století vznikaly monumentální stavby barokní, což je dodnes možno vidět v Praze. U zámků byly zakládány umělé zahrady, obory pro zvěř, rostl počet panského služebnictva. Panstvo si krátilo čas zábavami, sbíráním různých kuriozit a alchymií. Později se stalo objektem zájmu umění, hlavně výtvarné, hudba a divadlo. Největší nádhera se však rozvíjela u císařského dvora, náklad na dvůr činil asi desátý díl všech státních příjmů. Vlivem tohoto způsobu života se naše přední šlechta začala pomalu odcizovat staré české tradici a připoutávala se k Vídni. Tam sídlil císařský dvůr, jedinou výjimkou byla sídelní Praha za Rudolfa II.
Stavovské zřízení se sice zachovalo, ale stále více se uplatňovala moc královská na úkor moci stavů, která se stávala spíše formální i když se každoročně scházely stavovské sněmy a vytvářely se různé komise (katastrální, vojenské, náboženské). Teprve v roce 1714 vznikl zvláštní Zemský výbor, ale jeho kompetence byly nepatrné. Předsedal mu nejvyšší purkrabí a v tomto výboru měla své místo i města. Ve skutečnosti se to však týkalo pouze měst pražských, ostatní města zůstávala pasivní.
Nebývalou měrou rostly berně - daně. V době protireformační zvítězila zásada, že všechnu kontribuci má nést sám poddaný a pán přispívá pouze v naléhavých případech. Pro lepší představu: V roce 1655 se platilo za jednu usedlost ročně 8 zlatých rýnských - to je asi 960 korun dnešních, kontribuce však záhy vzrostla až na 40 zlatých, v přepočtu 4400 Kč. Kromě toho se platilo i v naturáliích a vybíraly se různé další daně, především na vojenské účely. Všechny ohromné náklady císařského dvora musely nést především země české a rakouské, při čemž na Čechy připadaly tři čtvrtiny. Celkový příjem habsburské monarchie v roce 1739 se odhaduje asi na 25 milionů zlatých, což je asi 2 a půl miliardy korun. Panovník si již vydržuje stálé vojsko, které se podle potřeby zvětšuje nebo zmenšuje. Za císaře Leopolda mělo asi 130 tisíc mužů. Armáda byla velmi drahou záležitostí - vojsko bylo nejdůležitější záležitostí monarchie.
Ke změnám nutně docházelo i v oblasti obchodu a vzrůstajícího průmyslu. Základem byla myšlenka, že má-li se dosáhnout zvýšení daní, musí se obyvatelstvu vést dobře! V zemi musí kolovat dostatek peněz a toho bylo možno dosáhnout pouze podporou vývozu a průmyslu vůbec. V zemi tedy vznikají komerční kolegia, která se zasloužila o vydání nových celních řádů, podporovala vznikající továrny, kterým se ovšem silně vzpíraly řemeslné cechy. Začalo se se stavbou silnic, pomýšlelo se dokonce na usplavnění Vltavy. I tak však výsledky nebyly dostatečné.
Rostoucí důležitost nabývá po Bíle hoře tzv. "dvorská komora", která silně ovlivňuje finanční hospodářství, vznikají i různé odborné komise. Dvůr se usídlil trvale ve Vídni, kde úřadovala "Česká dvorská kancelář" v čele s nejvyšším dvorským kancléřem královstcí českého. Ta se stala nejvyšší politickou a soudní instancí - něčím jako českým říšským ministerstvem. Touto kanceláří podobně jako apelačním soudem stále více posilovala jednota české koruny a její správa se centralizovala. Nejvyšší kancléř Království českého sídlil od r. 1627 ve Vídni a byl nadřízen všem úředníkům. Obdobná situace byla i na Moravě. Od r. 1708 zvláštní královský vyslanec český pobýval při říšském sněmu v Řezně, plat mu většinou povolovaly země koruny české.
Po Bílé hoře dochází ke změnám i v otázce národnostní. Německé vystěhovalectví do českých zemí stagnovalo, část Němců byla dokonce vypuzena za hranice, ale přivodila postupně poněmčování země novou nečeskou šlechtou usedlou v zemi. Právě kvůli ní se r. 1627 stala vedle češtiny úřední řečí i němčina. Čeština jako národní jazyk začala být pomalu, ale jistě doma popelkou. Češi byli stále považováni za skryté kacíře, němčina začala převažovat na úřadech i různých jednání. Český ráz veřejného života se mění, především nedostatkem jakékoli literární činnosti, odchodem větší části protestantské inteligence za hranice, válkami, všeobecnou bídou a lhostejností ke všemu českému. Stále více se uplatńuje latina jako jazyk vzdělanců a ani útlak náboženský se nijak nelepší. Čeština zůstává jazykem venkova. Jako vždy a všude i zde budí útlak okamžitě odpor, v tomto případě se posiluje vědomí národní, české. První náznaky se ozvaly z exilu - spisy Stránského, Skály a Komenského, v Čechách ostře protestuje jezuita Bohuslav Balbín. Na Slovensku se šíří čeština hlavně činností českých náboženských uprchlíků, především Českých bratří z Moravy, ale stejně jako v sousedním Maďarsku je větší část literatury psaná latinsky.
Do doby pobělohorské patří i vědecká literární díla Jana Amose Komenského, "učitele národů" , jehož význam snad není v tomto povšechném popisu doby zvláště připomínat. Jisté je, že v oblasti školství a vzdělanosti ovlivnilo jeho dílo vývoj školství nejen u nás, ale i v Evropě a ve světě. Kdybychom dodržovali jeho zásady důsledně i v moderní škole dneška, vypadala by úroveň vzdělanosti u nás daleko lépe! Významným dílem byl i spis Pavla Stránského "O státě českém", vydaný latinsky a ,samozřejmě, v exilu. Bohuslav Balbín, jezuita jako první použil historii národa jako zbraň k utužení národního povědomí. Jinak doba literatuře příliš nepřála, za to umění výtvarné a architektura přechodem k době barokní jen kvetla. Na rozdíl od přísné gotiky a jednoduchého slohu renesančního, baroko se vyznačuje zdobností, oblými, rozevlátými liniemi, spoustou barev a zlata - barokní chrám měl přesvědčovat věřící o existenci Boha a všemohoucnosti církve (rozumí se katolické!) Stavitelé těchto architektonických skvostů k nám přicházeli většinou z Itálie, ale později se už setkáváme s mistry domácími, jako byli na př. Dienzenhoferové. V Čechách dochází dokonce k jevu, který nemá ve světě obdoby - baroko ovlivnilo i civilní stavby na venkově (oblast jižních Čech - Soběslavská a tzv. Svobodná, neboli Kubatova Blata). Blatské vesnice mají dodnes zvláštní kouzlo - typicky barokně tvarované štíty stavení i jejich výzdoba, prostorné návsi.... Vesnice Holašovice je dokonce pod patronací Uneska.
Stejně tak se i horlivě pěstovala hudba - a to ve všech vrstvách společnosti. Při zámcích vznikaly dvorní kapely, kolem roku 1600 vzniká opera. Zajímavé je, že barokní hudbu plně ocenilo teprve 19. století. Ve svých počátcích se zdála obtížnou a kostrbatou -slovo baroko je odvozeno z portugalštiny a śpanělštiny. Slovo "barroc" znamená perlu nepravidelných tvarů. Barokní hudbu ve světě představují taková jména jako Handel, Lully, Vivaldi, J. S.Bach, Teleman a Scarlatti a mnoho dalších. Rovněž čeští skladatelé se v barokní době zapisují do hudebních dějin - Adam Václav Michna z Otradovic, Pavel Josef Vejvanovský, Jan Dismas Zelenka, Bohuslav Matěj Černohorský, Šimon Brixi.
Barokní hudba provozovaná jako součást mší byla docela určitě jedním z prostředků, jak působit na duši obyčejného člověka a v době protireformační sehrála svou úlohu.
Jarina Žitná

Poznámka: V jedněch dnešních novinách je připomínáno 300 let od narození císařovny a české královny Marie Terézie (13.5.1717). Vládla 40 let. Slovensko razí pamětní minci. Proto jsem vložil ještě jeden název k článku ses. Jariny Žitné, publikovaném v jejích Souzvucích 2/2017), a přidal foto mince.
J.Skopal

Připomenutí Památného dne sokolstva v Přerově

17. října 2016 v 17:13 | Miroslav Rozkošný, foto Vojtěch Podušel

Čelní sokolové mezi oběťmi gestapa v roce 1941

Sokoli uctili památku obětí 2. světové války V roce 2012 vyhlásila Česká obec sokolská 8. říjen jako Památný den sokolstva. Tento den připomíná tragickou událost z roku 1941, kdy gestapo zatklo téměř všechny sokolské činovníky z vedení České obce sokolské a řádění gestapa nezůstali ušetřeni ani činovníci ze sokolských žup a větších tělocvičných jednot. V Přerově bylo zatčeno sedmnáct členů Sokola a v Kojetíně sedm. Z přerovských sokolů se z koncentračních táborů nevrátilo šest členů a dva z Kojetína.
Členové Tělocvičné jednoty Sokol Přerov, zástupci Sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy, přerovská veřejnost a hosté uctili památku obětí umučených bratrů a sester již v podvečer památného dne v pátek 7. října položením květin u pamětní desky obětí 2. světové války na zdi přerovské sokolovny. Program dále pokračoval v sále loutkového divadla, kde členové jednoty vzpomněli odbojovou činnost významných osobností své sokolské jednoty, Silvestra Plevy, Jana Polácha a Rudolfa Lukaštíka. V programu vystoupil jako host místopředseda Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Zdeněk Smiřický, který přítomné seznámil s tragickým osudem málo známého odbojáře, řídícího učitele Emila Forýtka. O hudební část programu se postarali žáci houslového a kytarového oddělení Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka v Přerově s panem učitelem Michalem Blaťákem.

V galerii najdete další fota Vojtěcha Podušela

Dnes 80 let od otevření nové sokolovny v Přerově

13. září 2016 v 12:19 | Jaroslav Skopal

Stalo se 13.září 1936

Hus stál sám

4. července 2016 v 11:53 | Jarina Žitná v Souzvucích 6/2016

Úvodní slovo k dvojčíslu sokolského časopisu Sokola Liberec 1

Čas letí, už jsou zase skoro prázdniny a s nimi doba volnosti, odpočinku, času na přemýšlení a pohodu. Chtělo se mi psát o radostném hlaholu našich dětí na sokolských táborech, slané vodě modrých moří a horských cestách, které nutí naše nohy i srdce k činnosti, ale......
Prázdninové dvojčíslo dá vždy hodně práce a tak jsem začala přípravou kaleidoskopu. Dostala jsem se až k Husovi - a uvědomila si, že tato stať je natolik podstatná, že by nebylo dobře zařadit ji mezi další zajímavé události měsíců června a července. Tady ji tedy máte!
Hus drží klíč
To je název tenké knížečky sepsané cizincem - Billem Higginsem. Je bakalářem svobodných umění na Covenant College, věnuje se především studiu reformačního a puritánského myšlení, pracuje na doktorátu z pedagogiky na univerzitě v Tennessee. Je starším presbyteriánské církve v Americe a jeho zájmy jsou rozličné. Je malířem, hercem, hudebníkem, svíčkařem, tesařem, elektrikářem, kovolitcem, učitelem a spisovatelem, autorem několika divadelních her - také činohry o životě a smrti mistra Jana Husa, která má název "Hus stojí sám".
Nechce se mi znovu opakovat známá fakta, která ovlivnila více než cokoliv jiného historii našeho národa a zanechala v něm své nesmazatelné stopy. Blíží se však Husův svátek, měla by pro nás být minimálně zajímavá slova, kterými cizinec hodnotí Husa jako myslitele a bojovníka a dokazuje pravdu a potřebnost jeho myšlenek i v dnešním světě.
Takže cituji:
"Vedení církve bylo v Husově době zavaleno stejnou korupcí jako všechny velké světské vlády. Lakota, sobectví, hrabivost a touha po moci , které tehdy vedly ke zkaženosti představitelů církve, působí dnes v kterékoli instituci stejným způsobem. Stejně jako Hus viděl vyšší cíl, k němuž musíme směřovat, musíme vidět i my, že existuje vyšší cíl , než pouze naše osobní seberealizace.
Hus vystupoval přísně proti provozování svatokupectví - prodeji církevních úřadů za finanční zisk. Velmi jasně tvrdil, že existují věci cennější než peníze...."Dospěl jsem k rozhodnutí, že je lépe strpět smrt za pravdu, než dosáhnout hmotné odměny za lichotky!" Toto přesvědčení bylo většině církevních představitelů naprosto cizí. V měsíci a letech, která jsou před vámi, se vám bude dostávat výsady rozhodovat o tváři budoucího hospodářství vaší země. Peníze budou v těchto rozhodnutích hrát velmi důležitou úlohu, a chápu, že důležité jsou. Hus by vám však co nejpřísněji zdůraznil, že nejsou věcí nejdůležitější. Existuje vyšší cíl, k němuž směřujeme.
To je lekce, kterou bych s vámi rád probral. Jde o lekci, jíž se církev v Husově době zoufale potřebovala naučit, ale nechtěla o ní nic vědět. Doporučuji vám, abyste se této lekci naučili zpaměti a přivlastnili si ji! "Samovláda bez sebekázně je egocentrická a ničí samu sebe!" (Jestliže tedy takový osud mohl postihnout církev v době Husově, neukolébávejme se sebeklamem, že se nenacházíme v podobné situaci.)
"Proto vám musím říci, že vaše dědictví je slavné s nádhernou láskou a vírou v Boha Bible - v Boha, který miloval a podpíral Husa. I jiní měli k Bohu stejný vztah. Wycliff, Hus, Jeroným, Žižka, husité - máte velkou národní identitu, velké dědictví! Je to dědictví, na něž můžete být hrdi, s nímž byste se měli opět seznamovat a z něj se učit! Neříkám vám to proto, abyste žili v minulosti - to by byl hrozný omyl. Je toho hodně, co musíte dělat správně tady a teď! Uvědomte si však, že toho nelze dosáhnout v kulturním či historickém vzduchoprázdnu. A co je ještě důležitější, jak zdůrazňuje Hus - nelze toho dosáhnout ve vzduchoprázdnu duchovním.
Ne, nežijte v minulosti, ale rozpoznejte její místo a vliv - učte se z ní! Pravdy, které miloval Hus jsou dnes stejně významné. Mnohé se zajisté od těch dob změnilo, avšak spravedlnost, láska, milost, pravda, vděčnost, biblický Bůh, jsou hodnoty dnes stejně skutečné, jako byly tehdy!"
Jan Hus souzen na sněmu v Kostnici r. 1415
Detail obrazu Václava Brožíka na Staroměstské
radnici
Pomník Jana Husa na Staroměstském náměstí byl
vytvořen sochařem Ladislavem Šalounem a odhalen
roku 1915 k pětistému výročí jeho upálení. Roku
1962 byl prohlášen národní kulturní památkou
v rámci celého Staroměstského náměstí.
Vybráno ze stati Billa Higginse "Hus drží klíč" (v anglickém originálu "The goose holds the key") s podtitulem "Jan Hus hovoří k dnešní České republice" vydáno nakladatelstvím Stefanos v Jindřichově Hradci, roku 1997.
Dnešní úvodní slovo Sokolských souzvuků by mělo povzbudit naše srdce k cestě za pravdou a spravedlností, protože boj o pravdu a spravedlnost nikdy nekončí!

Jarina Žitná

Vzpomínka na sokolské začátky

9. dubna 2016 v 20:14 | Jaroslav Skopal

5. dubna 1946 poprvé ve cvičení

Bratr Bohumil Domanský letos oslaví 85 let, ale jedno kulaté výročí si připomenul už v úterý, když po rozcvičce v červených trenýrkách a v červeně lemovaném tričku pozval muže na krátkou historickou vzpomínku svých začátků v přerovském Sokole.
Připravil si ze svého archivu několik složek fotografií zachycujících jeho životní etapy cvičence, cvičitele, trenéra, činovníka a sokolského manželství se ses. Radmilou Domanskou, rozenou Kročovou.
Předložené obrázky doplnil i slovem. Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova jeho dlouholetou práci pro Sokol ocenila uznáním, které mu při této malé oslavě též bylo předáno.

Další záběry z tohoto vzpomínání najdete v galerii.
 
 

Reklama