Duben 2016

K I. části soutěže všestrannosti

29. dubna 2016 v 14:17 | Milan Geryk |  Z činnosti

Sokoli soutěžili ve všestrannosti dne 16. 4. 2016

Župní soutěž sokolské všestrannosti, Přerov 16. 4. 2016 - discipliny: gymnastika, šplh, plavání.
Účast 55 závodnic a závodníků:. Přerov Pr 31, Hranice Hr 3, Lipník Li 14, Brodek Br 1, Kokory Ko 1, Vlkoš Vl 5 ..Každý se mohl zúčastnit více disciplin (g, š, p). Počítáme-li každého se všemi disciplinami, pak bylo závodníků 88. Z toho gymnastika 30,, šplh 27, plavání 31. Celkem 15 borců závodilo ve všech třech disciplinách. Bylo rozdáno celkem 70 diplomů borcům do 3. místa, což rozvádí přiložená tabulka. V závorce počet zúčastněných borců.
Gymnastika sama se skládá ze 3 nebo 4 subdisciplin. Každá je klasifikována podle mezinárodních tabulek na body, aby je bylo možno sčítat. Některé subdiscipliny vyžadují odcvičení sestavy, které je nutno nacvičit, vyžadují paměť. V porovnání s atletikou je to obtížnější a tedy účast je menší než v atletice.
Výsledky byly zpracovány na počítači br. Zbyňkem Haraštou. Nácvik vyžadoval houževnatost cvičenců a práci řady cvičitelů, je třeba jim za to poděkovat. Do všestrannosti se zahrnuje i atletika, župní závody v ní se uskuteční 21. května 2016.
Tato publikační verze obsahuje jen účastníky z Přerova.
Gymnastika
Předškolní dívky (9) .........Předškolní chlapci (4)
1.Černošková Karolina .....3. Kolenovský Tobiáš
2..Macfeldová Lucie .......4. Holý Erik
6.Spalová Dominika........ 7. Koňařík David

Žákyně I. (0)

Žáci I (3)
1. Jelínek Jan
2. Pohančeník Lukáš
3. Harašta Matěj

Žákyně II (4)

Žáci II (2)
1. Krejčíř Mikuláš
2. Hubáček Tomáš

Žákyně III (4) ................Žáci III (3)
1. Vinenecová Sabina ......1. Harašta Jakub
.................................2. Poljak Darian
.................................3. Pikna Karel

Žákyně IV......................Žáci IV (0)
1. Beňová Michaela

Šplh
Žákyně I (1) ...................................................Žáci I (4)
1. Gájová Marie ...............................................1. Jelínek Jan
...................................................................2.Pohančeník Lukáš
3. Harašta Matěj
Žákyně II (5) .............Žáci II (2)
5. Pecháčková Karolina 1. Krejčíř Mikuláš
.............................2. Hubáček Tomáš

Žákyně III (3) ............Žáci III (4)
............................1. Harašta Jakub
1 Vincenová Sabina ....2. Pikna Karel
............................4. Poljak Darian

Žákyně IV (1) .............Žáci IV (1)
1. Benová Michaela

Dorostenky (4) .............Dorostenci (0)
3. Poljaková Andrea
4. Machalíková Aneta

Ženy (2) ..................Muži (1)
1. Krejčířová Vlasta.....1. Harašta Zbyněk

Plavání
Žákyně I (2) ..............Žáci I (4)
.............................2. Pohančeník Lukáš
.............................3. Jelínek Jan
.............................4. Harašta Matěj.

Žákyně II .................4) Žáci II (2)
.............................1. Krejčíř Mikuláš
.............................2. Hubáček Tomáš

Žákyně III (4) ..............Žáci III (4)
1. VincenecováSabina ...1. Harašta Jakub
..........................2. Poljak Darian
..............................3. Pikna Karel

Žákyně IV (1).............. Žáci IV (2)
1. Beňová Michaela ......1. Poljak Patrik)

Dorostenky (1) ............Dorostenci (0) .

Ženy (4) ...................Muži (3)
2 Krejčířová Vlasta ......1. Fryč Jiří
3. Horáková Zora ........2. Harašta Zbyněk, 3 Krejčíř Martin.

Obrázky Miroslava Rozkošného z této akce najdete v galerii

Chybí hlavně peníze a činovníci

22. dubna 2016 v 11:00 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

Valná hromada župy Středomoravské - Kratochvílovy, která se konala 21. dubna 2016

v sále loutkového divadla T. J. Sokol Přerov, byla nejméně ve dvou ohledech významná. Jednalo se o schůzi volební a z funkce starosty župy zde odstoupil dlouholetý sokolský činovník br. Ing. Jaroslav Skopal. Na jeho místo byl zvolen nejméně o jednu generaci mladší, nikoliv však cvičenec, jak v Sokole zvykem, ale člen loutkového divadla a trenér sportovního tance Petr Douda z T. J. Sokol Přerov. Za činovníky byli zvoleni i další mladí členové Sokola. Volbám tradičně předcházely zprávy členů výboru. V nich odstupující starosta br. Skopal vyzvedl hlavně krajský slet 2012 v Přerově jako výzvu k nastávajícímu sokolskému sletu 2018 a poděkoval členům výboru za dosavadní spolupráci.
Náčelnice ses. Milada Havlíčková pochválila účast závodníků na župních atletických závodech, kde počty startujících podstatně převyšují počty účastníků v gymnastických soutěžích, šplhu a plavání. Z nejrozsáhlejší a nejpodrobnější zprávou kriticky vystoupil na valné hromadě vedoucí sportu br. Ing. Alois Košťálek. Podle jeho hodnoceni je sportovní činnost v župě bohatá, ale odehrává se hlavně v jednotách a už méně na vyšší úrovni. Po zprávách činovníků výboru se v sále rozpoutala bohatá diskuze, i když zprvu to tak nevypadalo. Vyvolala ji zpráva hospodářky ses. Vojtěšky Weiglové, která vystoupila s nezajištěným rozpočtem pro letošní rok. V diskuzi zazněla řada dotazů a návrhů jak tento finanční stav řešit. Výhružně zazněla slova náčelníka br. Zbyňka Harašty, že podobnou situaci řešili v Jihočeském kraji sloučením tří žup.
Tajemnice župy ses. Irena Darmová doplnila, že je nutno udržovat stav členstva v župě či jej dokonce zvyšovat, což je jedna z cest, jak ovlivnit příděl finančních prostředků na činnost žup. To odpovídalo i zprávě odstupujícího starosty br. Skopala, když např. uváděl personální krizi v Sokole Lověšice a očekávané zmizení ze scény Sokola Želátovice.
Podobně jako nedostatek peněz je v župě i málo členů Sokola schopných vykonávat činovnickou práci. Na všechny volené činovnické funkce byl proto jen jeden kandidát a všichni byli zvoleni veřejným hlasováním téměř jednohlasně. Mimo vedoucího sportu, kde za odstupujícího br. Ing. Aloise Košťálka z T. J. Sokol Kokory dosud nebyla nalezena náhrada.

Další obrázky Miroslava Rozkošného naleznete v galerii.

Přeji župě výsledky, o kterých se bude mluvit i mimo naší župu

22. dubna 2016 v 10:51 | Jaroslav Skopal, foto Miroslav Rozkošný |  Organizační

Zpráva starosty pro valnou hromadu dne 21. dubna 2016

Dovolte mi, abych úvodem v datech popsal sokolské prostředí, jež i my svou činností pomáháme vytvářet. Jak spočítal br. Miroslav Vrána na ČOS z dat obdržených ze žup, ČOS má 45 žup, 1102 jednot a 157 236 členů. Před devíti roky se to poslední číslo pohybovalo kolem 180 000.
Naše župa je územně součástí Olomouckého kraje, v němž Olomoucká župa - Smrčkova má v evidenci 35 T.J. a 3869 členů, župa Prostějovská 27 T.J. a 3117 členů a Severomoravská župa 11 T.J. a 1668 členů.
Naše Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova má zatím v evidenci 23 T.J. a její členská základna obnáší 2256 členů. Jsme tedy podle těchto údajů, co do velikosti, v župě na třetím místě.
Předsednictvo župy, kterému dnes končí jeho mandát, se scházelo jednou měsíčně. Valnou hromadu župy v uplynulém období svolalo dvakrát ke konkrétním problémům, a to k objasnění postupu při zápisu jednot do spolkového rejstříku a pak k výběru makléřské společnosti a jejím prostřednictvím i pojišťovny pro hromadné pojištění nemovitostí jednot. Byla vybrána Makléřská společnost OK Group a.s. se sídlem v Brně a novou pobočnou kanceláří v Přerově na nám. Svobody. Této nabídky využilo a pojištění svých nemovitostí si uzavřelo 11 jednot naší župy. Je možný i dodatečný přístup dalších jednot župy.
Z nejúspěšnějších akcí naší župy, časově spadající ještě do předchozího volebního období, bych rád uvedl alespoň jednu a to krajský slet konaný v Přerově v červnu 2012. Říkám to i jako upoutávku na již běžící přípravu dalšího všesokolského sletu v roce 2018.
Hodnotím-li jen velmi stručně činnost jednot uváděných podle abecedy, pak krátce konstatuji, že sokolské jednoty v Beňově, Brodku, Dřevohosticích, Dubu nad Moravou, Henčlově, Hranicích a Kokorách pracovaly dobře v souladu se svými materiálními a personálními podmínkami. Sokol Lipník po své včerejší valné hromadě s nově zvoleným výborem stojí před uzavřením nové nájemní smlouvy na sokolovnu, která v nejbližších pěti letech bude určovat i možnosti sokolské práce. Žačky této jednoty si přes všechny problémy velmi dobře vedly v první části župní soutěže všestrannosti a doufám, že při stejných výsledcích i ve druhé části se jim otevře cesta i na přebor žactva ČOS v Prostějově.
Sokol Lověšice díky nájemcům manželům Komárkovým získává nově opravené prostory sokolovny a tak se vytvářejí podmínky pro jeho činnost. Jen je nutno překonat členskou krizi, která v této jednotě zavládla.
Sokolské jednoty v Majetíně, Paršovicích, Přerově, Rokytnici, Říkovicích, Slavíči, Sušicích, Týnu nad Bečvou, Velké, Veselíčku a Vlkoši mohu charakterizovat obdobně jako první uvedenou skupinu, která je činná v souladu se svými podmínkami. Nevíme však, zda nepadne Přerov Handball Club, jaké jsou záměry jednoty v Újezdci a zda tichou cestou nezmizí ze scény jednota v Želátovicích.
S financováním sokolské činnosti mají problém všechny jednoty. Tam, kde je podpora obcí, žije se lehčeji. Stejně jako tam, kde se aspoň někteří ve výborech naučili orientovat v problematice získávání státních dotací a krajských příspěvků. Při tomto konstatování se obracím na ty úspěšné, aby podle principu solidarity, který Sokolu nebyl nikdy cizí, pomohli radou těm, kteří ve shánění financí ještě tápou.
Přál bych novému předsednictvu župy, které vzejde z dnešních voleb, aby alespoň v některých oblastech dokázalo dostat župu k výsledkům, o kterých se bude s uznáním hovořit i mimo naší župu. V roce 2019 se bude konat v nedalekém Rakousku v Dornbirnu 16. světová gymnaestráda, kde cvičenci ČOS vystupují hlavně ve skladbách komponovaných pro stadion. Prostor však dostávají i pódiové skladby pro menší celky. To by mohlo v naší župě motivovat např. naše oddíly sokolské všestrannosti se zaměřením na švihadla (Rope skipping) nebo taneční soubory jednot popř. i sportovní oddíly zaměřené na soutěžní společenské tance. Jen tolik stručně k budoucnosti. Tentokrát a to vlastně již naposledy, jsem se rozhodl pro krátkou zprávu.
Takže zcela na závěr mi dovolte uvést dva citáty z Miroslava Tyrše, spoluzakladatele Sokola. Ten první zní:
"Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života." A ten druhý:
"Bratrství není v tom nevidět chyby, ale vytknout je způsobem bratrským."

Děkuji vám za pozornost a přeji zdar naší další společné práci!

S gymnazisty za poznáním

16. dubna 2016 v 20:22 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Pochod za svobodu má půlkulaté jubileum

12. dubna se konal už pátý ročník Pochodu za svobodu do Tršic a Zákřova po stopách zde ukrývané rodiny Wolfových za 2. světové války po celou dobu holocaustu až do osvobození. Nápad pořádat tuto každoroční akci vznikl v naší T. J. Sokol Přerov a jako spolupořadatelé se přidali Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu a Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově. Letošního 5. ročníku pochodu se zúčastnilo 17 studentů s pedagogickým doprovodem a 6 účastníků z ČSBS, veřejnosti a naší T.J. Sokol.
Jejich první zastávkou bylo obecní muzem, následovala prohlídka kostela, dvou pomníčků věnovaných obětem holocaustu a ochráncům pronásledovaných Židů, zastavení u hromadného hrobu zákřovské tragédie na místním hřbitově, položení kytičky u památníků Žalov, který připomíná tuto neštˇastnou zákřovskovskou událost na konci války, a jako poslední se účastnici pochodu zastavili u tršické přehrady. Zajímavostí je, že nezávisle na sobě ve stejnou dobu přijíždí do Tršic také skupina studentů ze Spojených států amerických. Vloni úplně ve stejný den jako účastníci pochodu z Přerova a letos Američané přijeli o den dřív než Přerováci.
Další obrázky autora článku a Kristýny Přindišové najdete v galerii.

Vzpomínka na sokolské začátky

9. dubna 2016 v 20:14 | Jaroslav Skopal |  Historie

5. dubna 1946 poprvé ve cvičení

Bratr Bohumil Domanský letos oslaví 85 let, ale jedno kulaté výročí si připomenul už v úterý, když po rozcvičce v červených trenýrkách a v červeně lemovaném tričku pozval muže na krátkou historickou vzpomínku svých začátků v přerovském Sokole.
Připravil si ze svého archivu několik složek fotografií zachycujících jeho životní etapy cvičence, cvičitele, trenéra, činovníka a sokolského manželství se ses. Radmilou Domanskou, rozenou Kročovou.
Předložené obrázky doplnil i slovem. Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova jeho dlouholetou práci pro Sokol ocenila uznáním, které mu při této malé oslavě též bylo předáno.

Další záběry z tohoto vzpomínání najdete v galerii.

Příprava květnových oslav v Přerově 2016

5. dubna 2016 v 12:06 | Pavla Roubalíková |  Organizační

Připomeneme si oběti Přerovského povstání v Lazcích a Den vítězství v PřerověKonalo se před 97 lety

5. dubna 2016 v 11:57 | Alois Košťálek |  Historie

Cvičitelský běh sokolské župy "Středomoravské" 2. - 9. března 1919


Pochod za svobodu 2016

1. dubna 2016 v 11:44 | Miroslav Rozkošný

Pozvánka