Leden 2013

Sběrem k lepšímu prostředí

29. ledna 2013 v 20:48 | Miroslav Rozkošný, Vladimír Tabery |  Organizační

Sběr starého papíru stále trvá

Pilně jako včeličky snáší do sokolovny někteří členové naší T. J. starý papír a zaměstnávají tím správce a vrátné, kteří je s papírem rádi vítají. S nápadem začít i v Sokole se sběrem papíru přišla na schůzi výboru jednoty náčelnice ses. Helena Sedláčková, když výbor řešil stále svízelnější financování naší jednoty. Helu přivedla k tomuto nápadu zkušenost ze školy kde vyučuje a také v té době výhodná cena starého papíru. Ta se však během roku mění. V době zahájení sběru v naší jednotě činila 1,40 za kg a dnes klesla na korunu. Z důvodu nestálosti ceny této sběrné suroviny nemůžeme ani vyčíslit dosavadní finanční přínos sběru pro naší jednotu, protože větší část tj. 873 kg nasbíraného v době od 6. listopadu do 20. ledna stále čeká v sokolovně na odvoz a jen menší část 266 kg odvezli naší členové do sběrny k přímému proplacení. Nechť je však finanční přínos za tento sběr pro naší jednotu jakýkoliv, pro naší jednotu je každá koruna dobrá. Poděkování si proto zaslouží všichni sběrači, protože nejen finančně pomáhají naší tělocvičné jednotě, ale také šetří životní prostředí všech občanů. Na prvním místě je třeba poděkovat naším nejlepším sběračům. Jsou to br. Martin Krejčíř 105 kg, br. Radek Sedláček 88 kg a br. Petr Dosoudil 72 kg.
Akce sběr starého papíru naší sokolovně stále trvá a proto vyzýváme všechny dosavadní sběrače k neutuchajícímu elánu a ostatní, aby se k nim připojili.
Za výbor T.J. vzdělavatel Miroslav Rozkošný

O budoucnosti Sokola podrobněji

29. ledna 2013 v 12:27 | Milan Geryk |  Historie

Navazuje na anketu Sokola Přerov k 30. listopadu 2012

Druhá otázka: Jak vidíte budoucnost Sokola?
Než odpovím na položenou otázku, zamyslím se nad Tyršovým Naším úkolem, směrem a cílem s dnešního pohledu. Český národ neskoná, jak vyzpívala česká kněžna Libuše. Svatý Václav v čele Blanických rytířů dosud čeká, až bude nejhůř. Mnohá jiná pozdější hnutí už vyháněla nepřátele z českých zemí. V 19. století to byli Tyršovi Sokoli vychovaní k tělesné zdatnosti, otužilosti, kázni a vlastenectví. Soupeřili s pražskými německými tělovýchovnými spolky, při čemž Rakousko-Uhersko utlačovalo slovanské národy. První světová válka hnala do boje Čechy za zájmy Němců. T. G. Masaryk diplomaticky využil popravy přerovského bratra Slavomíra Kratochvíla na začátku války a podporoval české legie v protirakouských armádách. Tyto legie prodchnuté vlastenectvím a sokolskými idejemi se vyznamenaly v bojích. Období první československé republiky po třistaletém útisku vděčilo Sokolu za pořádkovou službu, za dobytí měst bránících se zařazení do republiky, přepadení od Maďarů a účinnou obranu proti trvalému tlaku sudetských Němců a slovenských Maďarů na odtržení od ČSR. Moje generace pamatuje, že při mobilizaci 1938 Češi s udivující rychlostí nastupovali k obraně vlasti. Znechuceně pak opouštěli hraniční opevnění, když smluvně zajištění spojenci nepomohli, ačkoliv zřejmě už nebyla žádná jiná reálná možnost. Pátá kolona vytvořená Němci usazenými v českých zemích podněcovaná nacistickou propagandou rozvracela republiku a její obranu. Kdo z Čechů našel odvahu, odešel do zahraničí bojovat za českou věc v jiných armádách. Tam Češi vynikali statečností a mnoho z nich padlo. Okupační nacistická armáda pak v českých zemích hubila zejména sokoly a českou inteligenci, Sokol zakázala a zavřela vysoké školy..
V prvních třech letech po druhé světové válce se v Přerově obnovila činnost Sokola v předválečném rozsahu. Finančně přispívali přerovští členové Sokola vlastnící podniky, např. bratří Zapadlo a Zejda. Sokol pořádal prázdninové tábory pro děti, případně s výchovnou prací sekerou a pilou v lese. Bratr Jaroslav Lesák, vedoucí stovky dorostenců, nikdy nevynechal cvičení. Rádi vzpomínáme na 11. všesokolský slet v Praze, na který vedl nácvik. Na klavír trpělivě doprovázel bratr Klimeš. Můj otec vedl hudební odbor. Pro dorostence a dorostenky pořádal Sokol Přerov taneční hodiny s vlastním kulturním programem. Při našem přeřazení do mužů nám Sokol Přerov nabídl řadu možností uplatnění, např. veslování (tam jsem vesloval na gigu), kanoistiku, volejbal, basketbal, tenis, cyklistiku, turistiku, gymnastiku, atletiku a další. Sokolská základní tělesná výchova byla základem pro všechny další sporty. Absolvoval jsem cvičitelský kurz 1950 a vedl družstvo žáků. V Památníku k 25. výročí TJ Sokola Přerov 1871-1996 se dočteme podrobnosti z této a pozdější doby, m.j. i z mého příspěvku Blednoucí vzpomínky.
Komunistický puč 1948 nic nezměnil na vlastním cvičení a Tyršově soustavě, zpívali jsme sokolské a vlastenecké písně a pochodovali. Ale někteří cvičitelé byli vyloučeni nebo odešli sami, když se jejich činnost nepovažovala za rovnocennou politické práci. Ideologie v kurzu cvičitelů byla již politicky zkreslená. Reformy postihly školství i tělovýchovu. Každý musel cvičit v organizaci, kde byl zaměstnán. Jako student jsem byl členem a funkcionářem Slavie vysoké školy Brno (šach, volejbal). Sokol byl pohlcen sjednocenou tělovýchovou. Nacvičovali jsme na spartakiády. "Majitelem" sokolovny se stal Spartak Přerovské strojírny. Stará sokolovna byla nesmyslně zbourána. V rámci Rekreačních sportů jsme zřídili oddíl volejbalu, který pokračoval v Sokole a udržel se dodnes. Tedy zatím 35 let. Naprogramovali jsme a zavedli využití půjčených počítačů pro zpracování výsledků gymnastických a jiných závodů a použili jsme počítač i při řízení závodů v triatlonu, které byly pořádány několikrát kolem roku 1990 společně se Sokolem Tovačov.
Po roce 1989 se obnovil Sokol v Tyršově pojetí a získal pracně nazpět přerovskou sokolovnu. Členové Spartaku odchovaní v sokolovně většinou přešli do Sokola. Spolků konkurujících Sokolu je však více, lze si vybrat cvičení blízko bydliště, aby nebylo třeba dopravy autem. Do Sokola vodíme již naše vnuky. Za celoživotní odbornou práci jsem dostal v roce 2007 medaili J.A. Komenského od statutárního města Přerova a v roce 2012 jsem obdržel za celoživotní zásluhy v tělovýchově a sportu i vyznamenání ČSTV (šachy od 1951, Sokol od 1945).
Abychom mohli pohlédnout do budoucnosti, musíme vyjít z dnešního stavu. Máme 67 let po zatím poslední válce. Přežili jsme studenou válku s hrozbou nukleární války. Přežili jsme období komunistické totality. Lehkomyslně se domníváme, že už nám nic nehrozí, nebudujeme kryty. Dnes už nepochodujeme a nezpíváme sokolské písně, tradici a krok udržuje jen Věrná garda. Ideologicky nadále platí Tyršův Náš úkol, směr a cíl, ale nemusíme se zatím prát o český jazyk a stát. Otevřely se státní hranice a většina Čechů mluví i cizími jazyky. Při dnešním stavu zbraní nejsme schopni se sami vojensky ubránit a ani by to nemělo smysl. Naši přátelé a nepřátelé se formují v každé době jinak. Morálka je mnohem horší, než byla po válce. Někteří připouštějí, že mladá generace je velmi sebevědomá a sebestředná. Co se týče stavu hospodářství, zatím není spolehnutí na právo a stálost předpisů. .
Budoucnost je otazník. Svět se hne tam, kam se napře síla. Sokol je síla a ta musí mít směr a smysl. Proti čemu a komu bude nutno Sokol postavit? Až toto bude jasné, nepochybuji, že Sokol bude stát v první řadě, i když možná nebude již vedoucí hnací silou, jakou kdysi býval. Už není potřebný k předvýchově vojáků, asi proto stát neoplývá ochotou ho dostatečně podporovat. Sokol se bude muset spoléhat hlavně sám na sebe. Nemůže být chyba, že pěstujeme v národě tělesnou zdatnost, odolnost, vytrvalost a čestnost, ovšem lásku k vlasti lze snadno demagogicky zmanipulovat. Národ a uvnitř něho i Sokol se stává takřka kybernetickou myší hledající si cestu mezi pohybujícími se omezujícími hřebíky, když úloha není korektně zadána a logika nemusí trvale platit. Co z toho plyne konkrétně pro mne? V roce 1988 jsem si obnovil cvičitelské zkoušky z roku 1950. Podle stavu zdraví budu nadále jako cvičitel vychovávat mládež v Sokole i v rodině. Společně s ostatními jako mravenci a včelky svou bezplatnou činností zatím budeme udržovat sokolovnu a sokolské tradice a mediálně vystupovat v politice a ve vědě s nadějí, že snad Brownovým pohybem a barevnými efekty po delší době někam dospějeme.

Výběr z nabídky vzdělávacích akcí 2013

25. ledna 2013 v 17:56 | Jan Nemrava |  Organizační

nejen v Praze, ale i v Olomouci a v Brně


Tvorba sestav SG - sokolské všestrannosti č. 9/13 organizuje ÚŠ ČOS
Termín: 23. 2. 2013 Místo: Brno
Seminář je určený pro cvičitele všestrannosti žactva. Náplní je seznámit cvičitele všestrannosti s pravidly rozhodování sportovní gymnastiky ženských složek při soutěžích všestrannosti. Cvičitelé by se seznámili s prací rozhodčích, posuzováním správného provedení předvedených cvičení a stanovením obtížnosti sestav. Seminář by měl naučit cvičitele lépe posoudit kvalitu cvičení žákyň, umožnit jim tak vhodněji vybrat prvky a sestavit sestavy s maximální výchozí známkou. Cílem je, aby při vlastní soutěži obdrželi závodníci, co nejméně srážek z provedení a tedy co nejvyšší známku za předvedené cvičení.
Zájemci můžou na závěr semináře absolvovat zkoušku a získat osvědčení rozhodčí sportovní gymnastiky ženských složek pro soutěže sokolské všestrannosti.
Přihlášky: do 10. 2. Kontakt: Dana Absolonová, DiS., tel.: 257 007 261, mob.: 603 913 213, eml.: dabsolonova@sokol.eu

Hudebně pohybová výchova pro předškolní děti (3-6 let) č.905/13
Termín: 2.3. 2013 Místo: Olomouc
Zkušená lektorka, cvičitelka, tanečnice autorka hromadných skladeb Helena Peerová Vás provede základy hudebně pohybové výchovy předškoláků. Obsahem bude zásobník říkadel, písniček a her s pohybovým doprovodem, metodika taneční techniky, která učí správnému držení těla, zlepšuje koordinaci a ovládání jednotlivých svalových skupin, rozvoj tvořivosti a základy improvizace.
Přihlášky: do 18. 2. 2013 Poplatek: člen300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Fitjazz® a zdravotní cvičení č. 906/13
Termín: 3.3. 2013 Místo: Olomouc
Zakladatelka tanečního směru Fitjazz Helena Peerová Vás seznámí s tímto novým komplexním tanečním a kondičním systémem cvičení zlepšující sílu, pružnost i držení těla, který využívá jazzový tanec. Toto seznámení s Fitjazem doplní zkušená fyzioterapeutka částí zaměřenou na zdravotní aspekty tohoto cvičení.
Přihlášky: do 18. 2. 2013 Poplatek: člen300,- Kč / nečlen 500,- Kč


Kontakt


Jan Nemrava, Rooseveltova 34, 77900 Olomouc
Tel: 776361143 email: janemrava@seznam.cz

Pozvánka na ples

25. ledna 2013 v 17:23 | Alois Košťálek |  Organizační

ze Sokola Kokory


Přijeďte do Velké na stolní tenis

21. ledna 2013 v 21:55 | M. Beneš |  Organizační

Již po patnácté


Předsednictvo župy poděkovalo br. Ing. Aloisovi Košťálkovi

19. ledna 2013 v 22:21 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

u příležitosti jeho 75. narozenin v jeho mateřské Tělocvičné jednotě Sokol Kokory

Předsednictvo župy se sešlo 16. ledna 2013 odpoledne ke své pravidelné schůzi v sokolovně v Kokorách. Pozvání k tomuto výjezdnímu zasedání předložil br. Ing. Alois Košťálek, člen předsednictva župy, který zastupuje v tomto orgánu župní odbor sportu.
Po vyčerpání řádného programu programu schůze následovala prohlídka interiéru sokolovny a historických dokumentů svázaných se vznikem jednoty před 110 lety.

Zde jsme již byli provázeni členy výboru Sokola Kokory. Tělocvična je dobře vybavena jak pro sport, tak pro gymnastiku i společenské akce.
Bylo vidět, že výbor jednoty pečuje o její údržbu a vytváří podmínky pro činnost nejen členstva, ale i dalších místních občanů, jak už tomu bývá ve všech venkovských jednotách.
Poté jsme spolu s místními činovníky poblahopřáli bratru Košťálkovi vše nejlepší k jeho narozeninám a předali mu písemné poděkování župy a drobné dárky.

Bratr Košťálek nás v následujícím posezení obšťastnil svými humornými průpovídkami a sám tak přispěl k navození příjemnho ovzduší. Návštěva sokolovny v Kokorách pomohla též k poznání činnosti místní tělocvičné jednoty a řešení provozních problémů v ekonomicky složité době.


Kdo do Roudnice nad Labem z naší župy

17. ledna 2013 v 11:06 | Irena Darmová

25. - 26. května 2013

Nebe nad hlavou12 cvičenekZora Horákovázorahorakova@volny.czz toho 18 žen pouze postele
Kontrastypáry:
ženy - sólistky:vedoucí výpravy
Česká suita18-cvičenekOlga Kopeckáolkop@seznam.czjméno: Milada Havlíčková
Waldemariána9 cvičenekZdena Koluchová
Malá hezká chvilka9 cvičenekOlga Fárkováfarkova.olga@seznam.czEmail: milada.havlickova@seznam.cz
Jen pro ten dnešní denČtv. C I a II. 18 Hranice 18Pavel Vývodasokolovna.hranice@tiscali.cz723910117
Jen pro ten dnešní denčtv. A I a II 18 Přerov 18Zdena Koluchová
Poznámka:
Z VG celkem 36 cvičenců, Hranice a Přerov cvičí jiné čtverce. Zúčastní se cvičenky a cvičenci ze Sokola Hranice,
Přerov a Brodek u Přerova

Pro ty, kteří pojedou do Roudnice/L.

15. ledna 2013 v 10:45 | Filip Uzel |  Organizační
SOKOLOVÉ POD ŘÍPEM

Koncem května se do Roudnice nad Labem slétne několik tisíc sokolů z celého světa. Sokolská župa Podřipská pořádá ve dnech 25. a 26. května akci s názvem Sokolové pod Řípem. Je přihlášeno přes 6 000 účastníků z Čech, Moravy a ze zahraničí. Někteří účastníci dorazí již v pátek. Po celou sobotu budou probíhat na Tyršově stadionu zkoušky hromadných skladeb a v podvečer se společně vydáme na horu Říp. Hlavnímu vystoupení v neděli odpoledne bude předcházet slavnostní průvod městem. Na Tyršově stadionu uvidíte nejen hromadné skladby, které byly uvedeny na XV. všesokolském sletu v červenci 2012.
V tomto roce si připomínáme dvě významná výročí. Uplyne 170 let od narození roudnického patriota, vlastence Ervína Špindlera, který před 145. lety stál u zrodu roudnického Sokola a v roce 1887 se stal prvním starostou nově založené Sokolské župy Podřipské.
Další informace budou postupně zveřejňovány na webu

Hora Říp - Přístupové trasy - Jak dojít k Řípu - Roudnice


Nedisponujete-li vlastním nebo cizím vozidlem a přesto se nechcete na památnou horu plahočit zdaleka, můžete zkusit zdolat Říp z jihovýchodu směrem od vsi Ctiněvsi. I tady několikrát denně staví motoráček, obvykle po čtvrt hodince jízdy
www.hora-rip.cz/pristupove-trasy.php
Předsednictvo župy

Mezisletový program

14. ledna 2013 v 15:29 | Komise Pobytu v přírodě |  Organizační

Podnět ze sokolského ústředí: U nás v Sokole

Všem náčelníkům a náčelnicím žup!
V Praze dne 11.1.2013
Vážené sestry a bratři,
na podzimním srazu župních náčelníků a náčelnic 3.11.2012 Vám byl představen projekt mezisletové aktivity na léta 2013 - 2017 zpracovaný komisí pobytu v přírodě s názvem
U nás v Sokole.
V další etapě realizačních kroků se na Vás obracíme s žádostí, abyste na půdě své župy seznámili s tímto projektem Vaše tělocvičné jednoty Sokol jako nabídky veřejné prezentace jejich činnosti.
Kdo z Vašich jednot, nebo župa sama, projeví zájem o tento dlouhodobý projekt, má možnost se ucházet o zařazení do projektu vyplněním přiložené přihlášky a zasláním na adresu odboru všestrannosti do 28.2.2013. (odbor.vsestrannosti@sokol.eu)
Po vyhodnocení obdržených přihlášek Vám oznámíme, kdo bude do projektu v roce 2013 a dalších letech zařazen. Komunikaci s přihlášenými jednotami nebo župami bude zajišťovat komise pobytu v přírodě.
Zároveň přikládáme aktualizovaný Projekt a přihlášku ucházející se jednoty nebo župy.
S pozdravem NAZDAR!
Lenka Kocmichová v.r. Miroslav Vrána v.r.
náčelnice ČOS náčelník ČOS

Česká obec sokolská - odbor všestrannosti
Komise pobytu v přírodě náčelnictva ČOS
PROJEKT MEZISLETOVÉ AKTIVITY
odboru všestrannosti
s názvem
" U NÁS V SOKOLE "
Leden 2013

Úvod:
Stalo se pravidlem, že komise pobytu v přírodě náčelnictva ČOS stojí za řadou realizovaných projektů, které byly nabídkou turistických aktivit určených jednotlivcům, jednotám, či župám v mezisletových obdobích.
Lze vzpomenout např. projekty Třináct sletových vrcholů, Sokolské vrcholy, Expedice Kameny, Sokolské cesty, aj., které rozšiřovaly program odborů všestrannosti do celoročního nebo dlouhodobého plánu a staly se jejich trvalým příspěvkem.
Pravidelná setkávání členů Sokola, jejich rodinných příslušníků a příznivců na těchto akcích se stala v minulých letech i vítanou společenskou a propagační událostí.
Po úspěšném XV.všesokolském sletu přichází opět komise pobytu v přírodě s návrhem mezisletového projektu, který zahrne období let 2013 - 2017.
Propagace sokolské činnosti v jednotě, župě, i deklarace spolupráce Sokola s ostatními složkami v místě je dalším ze záměrů předloženého projektu s názvem


U NÁS V SOKOLE


Cílem projektu
je v mezisletovém období umožnit zapojeným jednotám nebo župám představit se sokolské i ostatní veřejnosti v jednotě či župě programem, který bude co nejvystižněji vyjadřovat samotný název projektu - U nás v Sokole.
Obsah projektu

Programová část projektu skýtá možnost nepřeberné nabídky činností, které hodlá jednota či župa představit. Půjde vždy o volbu mezi rozličnými tématy, která vhodně zařadí do víkendového programu.
Může se jednat o témata z oblasti kulturně poznávací, tělovýchovné a sportovní, společenské, vzdělávací a jiné. Příklady námětů: skanzen, pramen řeky, významný vrchol, památný strom, lom, skála, jezero, jeskyně, propast, hrad, zámek, kostel, letiště, muzeum, lanové centrum; též hry v lese a na louce, tábornické dovednosti, hry ve městě, tajný výlet, šibřinky, sokolská zabíjačka, divadelní představení, výstava, folklorní večer, beseda s hostem, večerní táborák, promítání filmů, založení aleje Sokola a další.
Rámcový program víkendového setkání
1. Pátek odpoledne, večer
- příjezd účastníků, ubytování, večerní program, prohlídka města, hra
2. Sobota celý den
- programové bloky z různých zvolených témat
3. Neděle dopoledne
- pokračování programové nabídky
- odjezd účastníků
Organizace a realizace projektu

Představou komise PP v tomto návrhu je, že se do projektu U nás v Sokole přihlásí na jednotlivé roky ty jednoty či župy, které mají důvod představit svou činnost na území své působnosti buď v rámci významných výročí v jednotě, župě či obci, nebo chtějí seznámit veřejnost s dosaženými výsledky v různých oblastech své pestré činnosti. Župa či jednota může také "jen" pozvat sokolskou rodinu např. k návštěvě místních pozoruhodností. Prozatímní předpoklad je, že ročně půjde o dvě až tři akce tohoto projektu.
Přijetím přihlášky jednoty či župy do projektu se tato pořádající jednota či župa stane "garanční župou" a v těsné součinnosti s pověřeným členem komise PP či jiným členem vedení náčelnictva ČOS (jako gestorem) bude celou akci v rámci projektu zajišťovat.
Vzhledem k tomu, že se předpokládá víkendová doba trvání a zájem účastníků ze vzdálenějších míst, musí garanční župa počítat s možností ubytování, s nabídkou stravování a dopravní dosažitelností.
Postup zapojení jednot nebo žup do projektu je následující:
- projednání tohoto návrhu projektu s župními vedoucími PP dne 13.10.2012
- předložení návrhu poradě vedení náčelnictva a náčelnictvu 2.11.2012
- prezentace návrhu projektu na srazu župních náčelníků a náčelnic 3.11.2012
- přijímání přihlášek jednot a žup do projektu - do 28.2.2013
- vyhodnocení přihlášek jednot a žup do projektu - do 31.3.2013
- realizace pilotní akce projektu na jaře 2013 (ses. Eimová) a na podzim 2013
(br.Němec)
Financování projektu

Přijetím a schválením projektu U nás v Sokole do plánu činnosti odboru všestrannosti ČOS je nutno v ročních plánech počítat s finanční částkou, která bude krýt náklady organizačního zabezpečení gesční komise PP (např. tisk pozvánek, propozic, diplomů, účastnických listů, reklamních prostředků, dopravného a cestovného). Ostatní programové a organizační výdaje nese na svůj náklad pořádající garanční župa nebo jednota a jednotliví účastníci.
Prezentace projektu

Gesční komise PP zajistí prezentaci schváleného projektu včetně jeho průběžného hodnocení standardními propagačními prostředky ČOS, (stránky www., časopis Sokol).
Závěr
Komise PP je připravena přijmout veškeré relevantní připomínky a další návrhy k projektu s přáním, aby se projekt U nás v Sokole stal dalším úspěšným počinem
programu Sokola mezi příštím XVI.všesokolským sletem v roce 2018.


Projekt mezisletové aktivity 2013 - 2017
U NÁS V SOKOLE
PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE
Název
Tělocvičná jednota SOKOL ……………………………………………………………..
Sokolská župa ……………………………………………………………………č. ……….
se uchází o zařazení do projektu U nás v Sokole :
201320142015další roky
Termín
s následujím rámcovým víkendovým programem:
(stručný popis programu, u jaké příležitosti, atd.)
Místo konání …………………………………………….
Kontaktní osoba (garant ) …………………………………………………
funkce ………………………………………………………..
telefon. ...………………………………………
e-mail ………………………………………………………..
Další sdělení:
Datum přihlášky:Podpis + razítko
Rozhodnutí komise PP- ČOS o zařazení do Projektu:
Přihlášku adresovat na : odbor.vsestrannosti@sokol.eu - do 28.2.2013

O historických sokolských praporech

8. ledna 2013 v 22:47 | Bohumil Domanský, Jaroslav Skopal |  Historie

Pro chystanou publikaci o sokolských historických praporech jednot na Moravě

Uvádíme text odeslaný bratru M. Doleželovi do Brna, který si vyžádal podklady ze sokolských jednot. Jsou uvedeny i tři obrázky z mnoho dalších navržených.
Prapory Sokola Přerov
Od r. 1879 se jednota snažila o získání sokolského praporu, za kterým by mohli členové pochodovat při veřejných vystoupeních. Úřady však odmítaly několikerou žádost o povolení praporu. Vlastenecký spolek paní a dívek "Vlasta" se rozhodl pořídit prapor Sokolu svým vlastním nákladem a příznivá náhoda uspíšila úřední povolení.
Při návštěvě Přerova v r. 1873 přislíbil místodržitel hrabě Schönborn podporu, pokud červená strana praporu bude zakryta nějakou ozdobou. S návrhem obrazu ptáka - sokola souhlasil. Jednota opět podala žádost o povolení, v níž se odvolala na dobrozdání místodržitele. Povolení přišlo za několik měsíců. To je stručná historie prvního sokolského praporu na, jehož druhé straně je nápis TUŽME SE. Tento prapor opatrujeme dodnes, jeho stav ovšem odpovídá době vzniku.
V r. 1921 byly pořízeny další tři prapory:
ČLENSKÝ, ke kterému patří od r. 1931 stuha s nápisem 60 LET SOKOLA PŘEROV - VĚNUJÍ SESTRY, na 1. straně je obraz ptáka - sokola, na 2. straně nápis TUŽME SE
DOROTENCŮ, na jehož 1. straně je nápis DOROSTENCI PŘEROV1921 ana 2. straně nápis KDE OTEC STÁL I SYN BUDE STÁT
DOROSTENEK - 1. strana má nápis ŽENSKÝ DOROST PŘEROV, 2. strana 1871 - 1921
Zvláštní původ má VLAJKA SOKOLSKÉ MLÁDEŽE - vlajka USA se stuhou, na které je nápis MLÁDEŽ AMERICKÁ - MLÁDEŽI SOKOLA PŘEROV. V r. 1929 získala naše jednota tuto vlajku jako dar mládeže ze Shenektady. Stalo se tak při zájezdu ČOS do USA. Ze žup bylo do Ameriky zasláno 8 vlajek, ale jen naše jednota získala vlajku oplátkou.
PRAPOR ŽACTVA z roku 1928 nese nápisy na 1. straně ŽACTVO SOKOLA PŘEROV - 1928, TUŽME SE - BUĎME SVORNI - MILUJME SE - OVLÁDJME SE a na 2. straně KRÁSA - ZDRAVÍ - PRAVDA - SÍLA
PRAPOR ŽAČEK z roku 1948 má na 1. straně nápis ŽÁKYNĚSOKOL PŘEROV a na 2. straně 1948 VYTRVÁME
Všechny prapory od r. 1921 jsou velmi pěkně barevně laděné a umělecky vyšívané. Uskladněny byly ve skříních v místnosti č. 82 přerovské sokolovny.
Nevím však, kde byly tyto prapory v letech 1941 - 1945. Po r. 1948 byly uloženy v miniskladu pod schodištěm do předsálí. V r. 1971, kdy Spartak Přerov vzpomínal 100 let trvání tělovýchovy v Přerově, byly sokolské prapory připraveny pro výstavu v Pasáži. Den před otevřením však komunističtí cenzoři obvinili organizátory výstavy (br. Zdeňka Tichého a ses. Boženku Kohoutkovou) téměř z protistátní činnosti a pravdivě prohlásili, že výstavu jistě připravovali nějací sokolové. Předseda Spartaku do druhého dne některé exponáty vyřadil a ponechal jen tři nebo čtyři sokolské prapory. Od té doby jsme o praporech nevěděli.
Asi v r. 1980 jsem při náhodné práci pod jevištěm přerovské sokolovny uviděl v koutě zaprášený nevzhledný balík, ve kterém byly naše prapory. S důvěrným souhlasem tehdejšího správce p. Převrátila a br. Tichého jsem prapory odvezl domů, vyčistil, oddělil je od žerdí a pověsil na stěnu. Tam se dočkaly r.1990 aobnovení Sokola . V současné době jsou uloženy v zasedací místnosti výboru naší jednoty. Měli bychom najít důstojnější místo, aby mohly být uloženy rozvinuté.
(Převzato z článku Bohumila Domanského v Památníku Tělocvičné jednotySokol Přerov1871 - 1996)
K župnímu praporu Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy:
Na prvé straně je uveden název župy a logo Sokola v provedení roku 1932, na druhé straně jsou uvedeny rok založení župy1892 arok 1932, kdy prapor vznikl u příležitosti 40. výročí založení župy.
Originál praporu byl poskytnut Muzeu Komenského v Přerově. Na fotografiích je věrná kopie z roku 1994, vyrobená před XII. všesokolským sletem v Uherském Hradišti. Ta je používána při většině významných sokolských událostí či oslavách státních výročí.
(DoplnilJaroslav Skopal)

Z domácích novoročních přání

1. ledna 2013 v 12:10 | Krejčířovi a Kolaříkovi, Jar. Skopal |  Z činnosti

PF 2013