Leden 2012

Ze schůzky vzdělavatelů

24. ledna 2012 v 9:57 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Sokoli budou slavit v Beňově a ve Vlkoši

Událostí roku bude pro členy České obce sokolské XV. všesokolský slet v Praze, kterému bude předcházet župní slet v Hranicích a krajský slet v Přerově. V našem okrese se však uskuteční i další sokolské slavnosti. O tom jednali vzdělavatelé sokolských jednot na své poradě v lednu v přerovské sokolovně. Mezi významné sokolské akce na Přerovsku bude patřit 2. června oslava stého výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol v Beňově. Stejné výročí budou slavit také sokoli ve Vlkoší na přelomu září a října. Tato oslava má být spojena s oslavou 120. výročí založení Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy, kdy se jejím sídlem stal Přerov. V jejím programu budou moci účastníci slavnosti shlédnout výstavu dokumentů k oběma výročím, některé skladby z XV. všesokolského sletu a podiová taneční vystoupení.
V závěru své porady přítomní vzdělavatelé ocenili dobrou vzdělavatelskou, společenskou a kulturní činnost některých tělocvičných jednot. Mezi nimi výběr titulů a úroveň inscenací divadelních her sokolského ochotnického souboru z Dřevohostic, vzdělavatelské a zábavné programy, které pořádá Tělocvičná jednota Sokol Kokory ve spolupráci s místním klubem žen a seniorů, a z pestré činnosti vzdělavatelského odboru Tělocvičné jednoty Sokol Přerov vyzvedli činnost loutkového divadla, která daleko přesahuje rámec našeho regionu.

Rady z Evropské unie nejen pro ČSTV

23. ledna 2012 v 15:38 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Z publikace doporučované i pro ČOS

MODERNÍ SPORTOVNÍ KLUB
Řízení a administrativa SK a TJ
Poradce pro DOBROVOLNÍKY působící ve sportu
Vydání první © Nakladatelství Olympia 2011

Úvodní slovo

Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví na území České republiky. Vás, kteří se dobrovolně věnujete organizaci a rozvoji sportu, je v ČSTV sdruženo asi 160 tisíc a doposud chyběla obecně využitelná pomůcka, která by Vám poskytla odpovědi a návody při řešení situací, které s činností tělovýchovné jednoty a sportovního klubu přicházejí. Jako obecné vodítko nám při její tvorbě posloužily materiály zpracované Oddělením sportu a rekreace vlády Západní Austrálie (Department of Sport and Recreation Government of Western Australia) na podporu činnosti dobrovolníků ve sportovních klubech. Podklady jsme přizpůsobili našim podmínkám a doplnili o zvláštnosti českého prostředí.
Potřebné finanční prostředky poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu III - Všeobecná sportovní činnost, na účely podpory a propagace činnosti dobrovolníků ve sportu.

Co je to dobrovolnictví?

Definic dobrovolnictví je možné v literatuře najít celou řadu. Liší se zejména šíří zahrnutých aktivit a jejich formalizací. Pro účely vysvětlení pojmu dobrovolnictví v této publikaci volíme jednu z těch, které dobrovolnictví pojímají šířeji.
"Dobrovolnictví je aktivita, při které lidé věnují svůj čas a své úsilí ze své svobodné vůle, bez finančního zisku, sdílejí své znalosti, schopnosti a dovednosti ve prospěch druhých nebo komunity."
Dobrovolnictví by nemělo být jednostranně přínosnou činností, je důležité si uvědomit, že může být přínosné jak pro příjemce dobrovolné činnosti, tak pro dobrovolníka. Dobrovolník přispívá k rozšíření nabídky nebo dostupnosti určitých služeb v rámci společnosti, zároveň by však měl přinejmenším získat dobrý pocit pramenící z pomoci druhým (k tomu by měl přispět i příjemce), ale neměli bychom také zapomínat na skutečnost, že se celý život učíme. Zkušenosti, dovednosti i znalosti, které si osvojíme ve spojitosti s dobrovolnou činností, nám nikdy nikdo nevezme a zůstanou nám po celý život.
Ve sportovním prostředí může být typickým dobrovolníkem každý, kdo se aktivně podílí na chodu klubu a organizování sportovní činnosti ostatních. Jedná se zejména o trenéry, cvičitele, jejich asistenty, rozhodčí, pokladníky, sekretáře a členy volených orgánů klubů (předsednictva, revizora). Často se vyskytnou i příležitostné možnosti dobrovolně se zapojit, a to při pořádání sportovních akcí nebo údržbě majetku klubu (natírání plotu, úklid areálu atd.). Většina dobrovolníků ve sportu působí v klubech a jednotách, ve kterých jsou zároveň členy.

Jak funguje sportovní klub?

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty jsou právnickými osobami. V prostředí České republiky se v drtivé většině případů jedná o občanská sdružení, která mohou zakládat občané podle zákona č.83/90 Sb. o sdružování občanů. Můžete narazit také na kluby fungující na bázi obchodních společností, pro které však platí jiná pravidla (řídí se obchodním zákoníkem). Dobrovolnictví ve sportu je v ČR spjato zejména s občanskými sdruženími, a proto se budeme věnovat právě jim.
Základním dokumentem určujícím činnost sportovního klubu jsou jeho stanovy, které také udávají organizační strukturu a statutární orgány klubu (osoby oprávněné jednat jménem klubu). V české praxi je valná většina volených funkcí vykonávána dobrovolně, často i bez nároku na náhrady výdajů spojených s výkonem funkce.

Ve sportovním klubu obvykle dobrovolníci zastávají tyto funkce

Předseda/prezident
Podle stanov je představitelem klubu a má odpovědnost za celkový chod a činnost klubu. Určuje v souladu s podněty a návrhy členů klubu roční plán práce výkonného orgánu (výboru, předsednictva apod.), pomáhá mu při určování priority cílů a snaží se udržovat jeho práci ve stanovených hranicích. Důležitým úkolem předsedy je udržovat jednání předsednictva účelná a produktivní.
Reprezentuje sportovní klub.
Předseda zejména:
řídí zasedání výkonného orgánu (v dalším textu bude pro zjednodušení užíván termín předsednictvo);
řídí pravidelnou schůzi nejvyššího orgánu (valnou hromadu, členskou schůzi);
reprezentuje klub na místní, regionální i národní úrovni;
působí jako prostředník při klubových aktivitách;
zajišťuje, aby budoucí plány a rozpočty zohledňovaly v co nejvyšší míře přání a potřeby většiny členů.
Předseda by měl:
mít schopnost efektivně komunikovat;
být dobře informován o všech aktivitách klubu;
mít přehled o představách členů o budoucím směřování klubu;
mít dobrou pracovní znalost stanov, povinností a úkolů všech ustavených orgánů a komisí;
být prvním ze členů klubu, měl by členy podporovat v jejich aktivitách.
Sekretář/tajemník
Je hlavním úředníkem klubu, a proto nemusí být vzhledem k rozsahu své činnosti dobrovolníkem. Zajišťuje administrativu klubu,
případně koordinuje další osoby zajišťující administrativu. Role a odpovědnost sekretáře se liší klub od klubu a závisí také na jeho zkušenostech.
Jaké jsou jeho úkoly?
Ve spolupráci s předsedajícím připravuje program jednání předsednictva;
zajišťuje jednání po organizační stránce (místo, datum, čas, občerstvení);
rozesílá pozvánky na jednání, podle pravidel daných stanovami;
shromažďuje a třídí zprávy z jednotlivých oblastí činnosti klubu;
vyzývá k nominování kandidátů do orgánů klubu, nominace zaznamenává;
pořizuje zápis z jednání;
oficiální zápis poskytne v co nejkratší době všem členům SK/TJ, případně zástupcům jednotlivých oddílů, působí-li v SK/
TJ (např.: vyvěšením na webových stránkách klubu);
vyřizuje korespondenci klubu;
shromažďuje a uspořádává podklady pro výroční zprávu;
udržuje databáze členů, čestných členů a sponzorů;
archivuje právní dokumenty jako jsou stanovy nebo smlouvy;
obvykle je druhým statutárním zástupcem klubu, komunikuje s veřejností a samosprávami;
stará se o komunikaci se sportovními svazy - podává přihlášky do soutěží, vyřizuje přestupy, zastupuje klub na jedná-
ní orgánů svazu, sděluje členům důležité informace od svazu (termíny, změny pravidel atd.), tyto povinnosti mohou zastá-
vat také trenéři (vedoucí družstev);
dále má na starosti rezervace, odpovídá za obecné povinnosti podle pokynů předsednictva.
Sekretář by měl v ideálním případě:
umět efektivně komunikovat;
mít dobrou organizaci práce a času, a umět delegovat úkoly;
umět zachovávat mlčenlivost v opodstatněných případech;
mít dobrou pracovní znalost stanov.

Členové předsednictva/výboru
Jsou zástupci členů ve vedení klubu a měli by proto představovat určitou rozmanitost názorů členské základny klubu, přesto by měli
být schopni efektivně a smysluplně rozhodovat a tím přispívat k rozvoji klubu. Jejich činnost jim usnadní a zefektivní přidělení urči-
tých oblastí kompetencí a odpovědnosti (např.: finance, budoucí rozvoj klubu, propagace a marketing, apod.).

Jak funguje sportovní klub?

Člen předsednictva odpovědný za propagaci a marketing
Propagace a marketing (budování pozice na trhu, více na straně 25) hrají v "konkurenčním" prostředí TJ a SK stále významnější roli, proto je vhodné najít v členské základně klubu někoho, kdo by si vzal tuto oblast na starosti. Úkoly této osoby by spočívaly v následujícím:
. přípravě marketingového plánu, který je součástí strategického plánu SK a TJ (viz dále v textu), případně i ve spolupráci s dalšími členy;
. spolupráci s pokladníkem při přípravě rozpočtu k naplnění marketingového plánu;
. dohledu a zajištění naplnění marketingového plánu, na čemž spolupracuje s dalšími členy;
. předkládání pravidelných zpráv předsednictvu.
Osobě v této pozici se bude zejména hodit:
. schopnost efektivně komunikovat;
. pozitivní a entuziastický přístup;
. dobrá organizace;
. znalosti a zkušenosti z oblasti marketingu a kontakty a zkušenosti se vztahy s místními médii.
Všichni členové předsednictva sehrávají významnou úlohu v klubovém životě a mají zejména zodpovědnost za jeho rozvoj.

Pokladník/ekonom
Pokladník má na starosti finanční záležitosti klubu a je z tohoto titulu přímo odpovědný předsedovi a předsednictvu. Ve větších klubech může být zřízena Ekonomická komise, té by pak pokladník předsedal.
Úkoly a odpovědnosti pokladníka jsou:
. příprava a průběžná pečlivá kontrola plnění rozpočtu;
. správa pokladny a bankovního účtu;
. odpovědnost za včasnost a správnost všech plateb;
. vedení záznamů o příjmech, výdajích a příslušných daňových dokladech v souladu s platnými předpisy, což v současné
realitě znamená téměř povinnost vést podvojné účetnictví (viz Obecné strana 9);
. nezpracovává-li sám účetní výkazy, spolupracuje na jejich zpracování s účetním;
. připravuje a předkládá pravidelné zprávy pokladníka pro předsednictvo;
. připravuje a zpracovává výroční finanční zprávu.
Osoba pokladníka by měla mít tyto znalosti a dovednosti:
. pořádnost a pečlivost;
. možnost vyhradit si pravidelně čas na vedení záznamů;
. schopnost vést záznamy řádně;
. schopnost pracovat postupně a logicky;
. udržovat si přehled o aktuálních právních normách týkajících se účetnictví a finančního chodu sportovního klubu.
V každodenní činnosti klubu se vyskytuje celá řada dalších činností, které je třeba zajišťovat, aby klub mohl plnit svoje poslání, tedy věnovat se sportovní činnosti. Naprosto nepostradatelnými jsou trenéři zajišťující sportovní přípravu členů. Většina národních spor tovních svazů samostatně nebo ve spolupráci s tělovýchovnými vyššími a vysokými školami připravuje vlastní vzdělávací trenérské programy.

Brožura 150 let Sokola 1862 - 2012

19. ledna 2012 v 16:45 | Jaroslav Skopal |  Historie

Chvályhodný počin župy Dr. Jindry Vaníčka

Do naší župy přišel jeden ukázkový výtisk brožury věnované hlavním historickým datům ze 150-i letého období našeho spolku SOKOL. Brožura má 24 stran a najdete v ní vše o významných osobnostech Sokola i o rozhodujících událostech z dějin Sokola. Hodí se jako pokladový materiál při vzpomínkových akcích k oslavám 150 let Sokola. Podle počtu zájemců objedná vydávající župa i dotisk. Cena 50 Kč/ks. Termín: do 29. února 2012.
Kontakt: zvanickova@vlny.cz

Sokolský ples v Sušicích

19. ledna 2012 v 14:58 | Pavlína Holešinská |  Organizační

T.J. Sokol Sušice

pořádá

v sobotu 21.1.2012 v 20.00 hod

v sále místního pohostinství
K tanci a poslechu hraje : Regent Odry
Bude připravena bohatá tombola, bufet a těšit se můžete na půlnoční překvapení.
Vstupné : 50 Kč
Srdečně zvou pořadatelé

Do diskuse k 3. odboji

4. ledna 2012 v 10:51 | Martin Zuzaňák |  Historie

Spasí nás generační výměna?

Přeji příjemný den a dovolím si připojit svůj názor do diskuse,
velice pozorně jsem si přečetl oba příspěvky.

K článku Filipa není do dodat, protože popisuje fakta, o kterých je
nutné vědět a nezapomínat na ně.... ale to je bohužel vše. Navíc
tento článek "symbolicky" vystihuje obraz "Sokola", kterým je vnímán
nesokolskou veřejností - "historickou organizaci, které žije v
minulosti a stále se otáčí zpět". A z reakce Filipa na odpověď
Tomáše je mi velice smutno - bohužel se přihlásil k tomu, co Tomáš
popisuje... tedy neochotu k diskusi a dialogu, stavění svého názoru
nad názory druhých.
Ilustrační obrázek je z Prostějova před odhalením pomníku 2. sokolskému odboji
Článek Tomáše mě hluboce oslovil a popisuje mnohé mé pocity a 
názory. Otevřená diskuse, dialog, vize budoucnosti.... to vše tak
Sokolu chybí. Jsem členem Výboru ČOS od r. 2004 a po této dlouholeté
zkušenosti musím říci, že nadějí pro Sokol (myšleno především
ústředí a Výbor ČOS) je pouze generační výměna činovníků, sokolů
aktivních v jednotách a župách, mladých lidí se zkušeností v
zahraničí, sokolů, kteří hledí především do budoucnosti, jsou
schopni diskutovat a přijímat nové myšlenky.... jsem v tomto
optimista, protože v sokolských jednotách již dorostlo mnoho
skvělých osobností - sokolů, kteří se postupně zapojují do župních
struktur a od nich, věřím, převezmou i odpovědnost za činnost
ústředních orgánů ČOS.

Buďme otevření názorům druhých... vše co děláme, chtějme dělat
lépe... o všem co říkáme pochybujme a hledejme lepší řešení.

S pozdravem
Martin Zuzaňák
jednatel a tajemník Sokolské župy plk. Švece
www.zupaplksvece.estranky.cz
(http://www.zupaplksvece.estranky.cz/)

K účasti Sokola na třetím odboji

4. ledna 2012 v 10:06 | Tomáš Kučera |  Historie

Jsou teď jiné vážnější otázky?

Odpověď Filipu Uzlovi
Nazdar Filipe,

děkuji ti za článek a dovolím si otevřít debatu, byť asi jiným směrem, než by sis přál. Píši tento dopis jako otevřený.

Článek jsem četl, dokonce jsem na něj narazil v novinách. Nehledě na jeho obsah, jsem toho názoru, že Sokol nepotřebuje debatu ani o třetím odboji ani o boji s komunismem. Vůbec bych byl opatrný při vyzývání k boji, neboť text vyznívá jako výzva k otevřenému střetu. Naším úkolem nebo cílem přeci není boj. Nechci zpochybňovat historickou zkušenost národa s komunismem, ani potřebu udržovat paměť národa svěží. Řekl bych, že se shodneme, že historie je důležitá. Lidé rádi zapomínají. Nicméně stejnou pozornost jako nebezpečí komunismu by si zasloužily i další společenské problémy jako neonacismus, rasová, sociální či náboženská nesnášenlivost, do nekonečna skloňovaná korupce, či "pouhé" pohrdání názorem druhého člověka. Mohl bych jich vyjmenovat daleko více a ke každému tématu bych jistě našel někoho, kdo vyzývá k boji proti tomu či onomu nešvaru.

Plně souhlasím, že se k žádnému ze společenských problémů nelze otáčet zády a že Sokol má v tomto zápase lidstva se sebou samým své místo. Pokud bych měl v sokolském usilování mluvit o boji, pak by to byl boj s nevzdělaností, s netolerancí, s lhostejností, s osobní zbabělostí a dalšími lidskými neduhy, které jsou příčinou společenských problémů. Žádný z nich však nelze porazit bojem, plamennými proslovy či zákony. Rovněž je nelze porazit rychle a z principu duality světa je ani nelze porazit zcela. Jediným lékem na tyto lidské neduhy, který znám, jsou universální myšlenky, které jsou obsaženy v základech mnoha organizací a iniciativ usilujících o lepší budoucnost lidí. Jejich společným jmenovatelem je výchova, která je dle mého názoru základem sokolské myšlenky. My usilujeme o výchovu člověka k zdravému životnímu stylu, posílení těla a skrze něj o posílení ducha. Pohybem posilujeme sebe, své tělo, fyzickou i psychickou vyrovnanost. Sportem a zdravou soutěživostí pak své sebevědomí, smysl pro fair-play, právo soupeře na existenci, vítězství či jiný názor. Jen otevřená mysl je schopna poučit se z historie a neopakovat chyby těch, kteří zde byli před námi.

Vraťme se však ke tvé snaze o diskusi o třetím odboji. To, co na tom vidím velmi pozitivního, je fakt, že jsou mezi námi lidé, kteří se nebojí pustit do diskusí o tématech, které vidí jako důležité, kteří se nebojí prezentovat svůj názor, konfrontovat jej s názory ostatních a tím posunout sebe a společnost o malý kousek dál. Jak už jsem řekl, myslím si, že Sokol nepotřebuje diskusi o odboji nebo komunismu. Domnívám se, že jsou zde důležitější témata, o kterých by se v Sokole mělo mluvit. A to je pravý důvod, proč jsem si sedl ke psaní.

Za těch několik let, co se pohybuji v prostředí mezi sokolskými činovníky, jsem pomalu došel k názoru, že Sokolu zásadně chybí otevřená diskuse na téma jeho budoucnosti. Ze všech těch jednání mám pocit, že se nedokážeme povznést nad skutečnosti, které se nám nelíbí ať již z morálního či jiného hlediska, a stále zabředáváme do nesmyslných diskusí a spekulací. Zkrátka nám chybí otevřený a konstruktivní dialog zbavený všech vášní.

Připravujeme XV. všesokolský slet, oslavy 150 let vzniku Sokola, krajské a župní slety a mnoho dalších akcí a projektů. Jsem za to rád. Zaznamenal jsem spoustu aktivit směřujících do historie. Tam připravují historii žup, jinde almanach praporů. I za to jsem velmi rád. Historii máme bohatou a je ji třeba zpracovávat. Zatím jsem však nezaznamenal aktivitu směrem vpřed, do budoucna. Chápu, že jsme všichni dost zaneprázdněni přípravami oslav, přesto mám již delší dobu pocit, že celý Sokol tak nějak čeká, s čím vedení ČOS přijde. Chybí mi tu taková ta atmosféra, která podněcuje ke tvůrčí práci na všech úrovních, jakýsi svěží duch, který by nás nutil hledat odpovědi na otázku kudy dál.

Jsem přesvědčen, že je nám třeba diskuse nad mnoha tématy. Sokol si znovu potřebuje připomenout, čím je a kam kráčí, neboť v jeho řadách je dnes spousta lidí, pro které je Sokol pouze institucí, která přerozděluje státní dotace. Měli bychom mluvit o jakési "marketingové" strategii vůči veřejnosti. Dle mého nám chybí jasně definovaný "produkt", který bychom mohli veřejnosti nabídnout. Spousta sokolů namítne, že program Sokola je jasný a definovaný již Miroslavem Tyršem, což je pravda. Ale také je pravda, že takto to vnímají pouze sokolové. Chybí tu obraz Sokola, kterému by rozuměla širší veřejnost. Drtivá většina lidí nemá nejmenší tušení, co to Sokol je, nebo je její pohled na organizaci silně zkreslený. Měli bychom mluvit o našem fungování na všech úrovních. Chybí tu osobnost, která by udávala směr, člověk, který by přišel s vizí. Chybí tu širší diskuse, ze které by vyvstávali nové myšlenky nebo náznaky nových možností. Z této absence pak plyne, že všichni tak nějak tápou a hledají osamoceni. Všichni dělají všechno a tím se naše úsilí tříští.

Naznačil jsem zde věci, o kterých je dle mého nutno přemýšlet a mluvit. Jsou to velká témata a nelze je snadno vměstnat do několika řádek dopisu. Může se zdát, že mluvit o těchto věcech v době největších příprav sletu není úplně dobré. Na druhou stranu, v tom překotném snažení jsou více vidět místa, kde to drhne. Jsem si vědom i toho, že má vyjádření vyznívají značně kriticky a mnoha lidem nebudou po chuti, neboť si je vyloží jako útok na svoji práci. Já si však velice vážím práce každého. Mohu se v mnoha věcech mýlit, ale otázek a připomínek v mé hlavě přibývá. Využil jsem tvé výzvy k diskusi nad jedním tématem jako odrazového můstku k pokusu o rozvíření debaty daleko širší.

V nejbližších měsících se s největší pravděpodobností těmto tématům nikdo moc věnovat nebude, nicméně ve mně dozrál čas a vnitřní nutkání ozvat se převážilo nad rozvažováním a přiznávám, že i trochu obavami jít s vlastní kůží na trh. Přestože jsem v Sokole od dětství, jako župní činovník funguji teprve několik let a pro mnoho zkušenějších bratrů a sester jsem stále "drzé nedochůdče". Snad je to troufalé, ale mám pocit, že mé myšlenky a úvahy mohou být prospěšné.

Věřím, že vytvoření prostoru pro širší diskusi bude nejen přínosné, ale že je i potřebné. Jsem rozhodnut hledat pro takovou debatu partnery napříč celou organizací a mým velkým přáním je, aby ji ČOS přijala za svou. Jsem tu, pevný ve svém přesvědčení a připravený diskutovat a předkládat konkrétní návrhy, které mám v hrubých obrysech a potřebuji ještě nějaký čas, abych je přesněji formuloval.

Se srdečným pozdravem

Tomáš Kučera

starosta a náčelník

Sokolské župy Sladkovského se sídlem v Lounech

Do nového roku 2012

2. ledna 2012 v 11:56 | Helena Rezková, Rostislav Mraček, Jaroslav Skopal |  Z činnosti
PF 2012
Do sletového roku na koni
Pevné zdraví a životní pohodu v roce 2012
přeje Sokolská župa Podkrkonošská Jiráskova Náchod


S respektem ke stáří do roku 2012

I členové Sokola byli účastni v třetím odboji

2. ledna 2012 v 11:25 | Filip Uzel, župa Podřipská

Diskutujte, připomínkujte!

Vážené sestry a bratři.
Posílám článek, který bohužel v Sokole vyvolává stále velké emoce. Tento článek jsem v roce 2005 posílal do časopisu Sokol, kde nebyl zveřejněn. Nyní jsem jej po úpravě poslal do redakce e-Sokola. Znovu bylo jeho zveřejnění odmítnuto. Proto jsem se rozhodl poslat ho touto cestou k Vám do žup. Mým přáním je, aby se k tomuto tématu již konečně rozvířila celosokolská debata. Budu rád když článek rozšíříte dále.
Se sokolským Nazdar !
Filip Uzel

Symbolicky 17. listopadu 2011 vstoupil v platnost Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu. I když je přijetí zákona zásadně opožděné, zákon má řadu vad, přesto vnímám jeho přijetí velice pozitivně.
Někdy mi přijde, že se u nás už zapomnělo, že tu kdysi byl politický systém, který byl založen na násilí a dopouštěl se těch nejhorších zločinů. Vykonstruované procesy, politický teror. Tisíce občanů odsouzeno k doživotí či mnohaletým vězením. Kárnými vojenskými jednotkami PTP prošlo na desítky tisíc "protistátních živlů". Tento zrůdný režim se neštítil popravit i ženu. Dr. Milada Horáková byla oběšena dlouho trvajícím škrcením 27. června 1950. Režim vyhlásil válku těm, kteří by se proti komunismu odvážili byť jen špitnout. Podpořeni obrovským zástupem svých zastánců a ještě početnější skupinou pasivních občanů, zničili komunisté životy tisícům nevinných lidí. Je mi naprosto jedno, jaké je mínění většiny. Lidé jako Josef a Ctirad Mašínovi, Milan Paumer, Vladivoj Tomek a další pokládám za hrdiny. Mrtví a zranění, které za sebou zanechali, byli důsledkem skutečného třídního boje. Boje, který nerozpoutali oni, ale komunistická strana. Jejich odkaz by měl zůstat co nejdéle živý.
Jediným, kdo za 20 let po sametové revoluci rozsáhleji popsal dějiny perzekuce Sokola v letech 1948 - 1989, byl br. Waldauf ve svých knihách "Sokol - malé dějiny velké myšlenky".
Bojovat proti komunismu je nutné, pořád od rána do večera, všemi prostředky, které jsou k dispozici. Utrpení těch, kteří dlouze umírali v bolestech a ponížení, nás všechny zavazuje k povinnosti volat všechny spolupachatele před spravedlnost.
Nezapomeňme na oběti komunismu 1948 - 1989: 205 486 odsouzeno, 248 popraveno, 4 500 zemřelo ve věznicích, 327 zahynulo na hranicích, 170 938 občanů emigrovalo.
Vím, že tento článek vyvolá jistě řadu negativních a emotivních reakcí, což plně chápu 
vzhledem k minulosti některých  členů Sokola před rokem 1989. 
Národ, který zapomíná na svoji minulost, je odsouzen ji prožít znovu. Sokol byl vždy 
svědomím národa a myslím, že by se měl už konečně jednoznačně postavit 
proti zlu zvanému komunismus.