Listopad 2010

Rekordní návštěva v Tyršově klubu

24. listopadu 2010 v 21:07 | Miroslav Rozkošný, vzdělavatel |  Z činnosti

Z Tyršova domu 21. listopadu 2010

Dvanácté zasedání Tyršova klubu, které se konalo 21. listopadu v Divadle Kampa v Praze mělo v porovnání s předchozími největší účast. Přijelo čtyřicet členů sokolských jednot a hostů z celé republiky. Dokonce jeden z Bratislavy. Jeho slova o podílu sokolů z Čech a Moravy při bojích za udržení slovenských hranic krátce po vzniku Československa, byla pro přítomné zvláště hřejivá. Z naší jednoty se tohoto zasedání zúčastnili dva členové. Mimo mě také bývalý župní starosta František Jemelka. Téma, které přilákalo rekordní počet návštěvníků na toto zasedání, byly československé legie, a podnětem k zařazení tohoto tématu byl film, který vznikl ve Spojených státech amerických. Natočila ho mladá absolventka filmové školy jako svoji závěrečnou práci. Stalo se tak na popud jejího otce, který je obdivovovatelem bojů a vůbec celého působení československých legíí, zejména v Rusku. Úvodní slovo  k filmu Obdivuhodný příběh československých legií měl znalec novodobých českých dějin  Doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc, který vyzvedl jedinečnost tohoto filmu. "Množství fotografií v tomto filmu vytváří dojem filmového záznamu," řekl Galandauer. Upozornil však také  na některé historické nepřesnosti v tomto filmu. Například úlohu československých legií na převzetí a opětném vrácení ruského  zlatého pokladu. "Ve filmu měla být více zvýrazněna úloha sokolů v československých legiích", shodli se s docentem Galandauerem další účastníci setkání.
Po promítnutí filmu se konala diskuze, která ukázala, že mezi sokoly je o legionářskou problematiku stále velký zájem, poněvadž řada členů České obce sokolské má mezi svými předky nebo dalšími příbuznými hodně příslušníků čskoslovenských legií v Rusku, Francii nebo Itálii. Zřejmě stejně tomu je také u členů naší sokolské jednoty. Bratr Jemelka proto koupil promítaný film na DVD záznamu a v případě zájmu je možné si ho vypůjčit nebo uspořádat společné promítání tohoto filmu pro větší počet zájemců. Další DVD tohoto filmu  v Praze koupil župní vdělavatel br. Petr Douda a je v majetku naší župy. Také toto DVD může být zapůjčeno dalším zájemcům i z jiných sokolských jednot. Nejlepší cestou by však bylo přikoupení originálního DVD u oficiálního distributora.
Autorem obou obrázků je bratr Bubník ze vzdělavatelského odboru ČOS        

Sokolské aktivity v Kokorách

22. listopadu 2010 v 15:35 | Alois Košťálek |  Z činnosti

Cvičení a pohodové odpoledne

     Házenkářské hřiště u sokolovny v Kokorách se už uložilo k zimnímu spánku, v sále sokolovny je však o to živěji. Kromě pravidelného cvičení a tréninků a samozřejmě školního tělocviku zde probíhají í další zajímavé akce.
     
Náčelnice T. J. Dr. Lörinczová zorganizovala 13. 11. v sobotním dopoledni cvičební instruktáž pro členky Sokola, ale i pro ostatní zájemkyně za širokého okolí. Na programu byly tři druhy cvičení - klasický aerobik, zajímavé cvičení s gymbally a svižné moderní cvičení či vlastně tanec - zumba. Zkušené instruktorky dobře odvedly svou práci, zejména je třeba ocenit pomoc ze Sokola Přerov.
Více než třicet účastnic všech věkových kategorií se v rámci dopoledne příjemně unavilo, rozproudilo krev a děvčata se seznámila za velmi mírný poplatek (žačky a studentky dokonce zdarma) také s posledními trendy cvičení. Potěšily nás i aktivně cvičící starostka obce se členkami rady a pracovnicemi OÚ. Méně potěšila slabá účast za základní školy na atraktivním cvičení, za které se jinde platí nemalé sumy. Tělocvičné pohybové odpoledne se vydařilo. Do Kokor však dosud nepronikla skutečnost, že těchto cvičení, zejména zumby, se někde již zúčastňují i muži. Všem, kteří se na uskutečnění instruktáže podíleli či spíše podílely, patří zasloužený dík a uznání.
   
O týden později, tentokrát v neděli odpoledne 21. 11. si dali na balkoně kokorské sokolovny dostaveníčko senioři. Otevřený sokolský klub seniorů spolu s klubem ŽEN ŠEN pořádal od 14 hodin již páté POHODOVÉ ODPOLEDNE, tentokrát s heslem
PŘIJDĚTE S KORBELEM. V příjemném prostředí se sešlo u kávy, domácích koláčků, cukroví   a dalšího občerstvení 35 zkušených i nových účastníků. Seznámili se se 140 let starými zajímavými zápisy z kroniky školní, vyslechli zajímavé vyprávění J. Vinklárka o tom, jak se zrodila soutěž "KOKORSKÉ BRÓSEK", poznávali na starých fotografiích sokolské divadelní ochotníky, mezi kterými jsme našli jen při představení "Hrátky s čertem" šest předsedů či starostů Sokola Kokory. Vzdělavatelskou historickou zajímavostí byly i objevené stanovy místního Sokola z roku 1911, vytištěné Grégrovou tiskárnou v Praze. Nově zřizovaný tzv. ženský odbor musel být tehdy speciálně povolen c. k. místodržitelstvím, od té doby však patří v jednotě k velmi silným. K ozdobám odpoledne patřila optimisticky laděná seniorská báseň z vlastní dílny, přednesená zpaměti sestrou Pavlou L., velmi dobře vystihující ducha odpoledne i aktivity a čilost většiny seniorů v současných podmínkách. To velmi dobře potvrdila i "tisková mluvčí" klubu ŽEN ŠEN, takto náčelnice T. J., která nás seznámila s turistickými, cyklistickými i kulturními akcemi velmi aktivních členek klubu. Volná byla prohlídka fotografií, obecní kroniky, nově svázaných Kokorských novin a dalších dokumentů. Nemohla chybět ani dokumentární fotografie s přineseným "Korbelem".
Účastníci, snad z důvodu bohaté náplně, tentokrát nezpívali, za ně to stihli Waldemar Matuška a Josef Zíma se svými hity. Plný balkon vřel a šuměl přátelským povídáním, smíchem a zajímavostmi a tak jsme byli vděčni za ozvučení, které ochotně provedl M. Pavlík.
     Plné uznání zaslouží však i hospodyně - cukrářky, za přinesené pochoutky a zejména obětavá děvčata, která zajišťovala obsluhu a všichni, kteří se podíleli na celkové přípravě posezení a dalším občerstvení, a samozřejmě i všichni, kteří do této příjemné společnosti našli cestu. Odpolednem provázel kronikář obce a vzdělavatel Sokola Kokory. Teď už jen zbývá udržet a prodloužit vznikající tradici pohodových odpolední na balkoně kokorské sokolovny a získat pro ni další podporu.

Karel Zejda odešel

21. listopadu 2010 v 20:30 | Jaroslav Skopal |  Historie

12. listopadu 2010

Přerovští sokoli se rozloučily s bratrem Karlem Zejdou 19. listopadu v obřadní síni přerovského hřbitova. Přítomno bylo kolem sta lidí z rodiny, sokolů, Konfederace politických vězňů a známých. Smuteční proslov  měl i Vladimír Hučín, který připomenul, jak je vzájemné přátelství vzájemně obohacovalo a povznášelo. Někteří se zúčastnili i zádušní mše, která se konala již ráno v kostele Sv. Vavřince v Přerově.
Karel Zejda navštívil přerovské sokoly mj. na sokolském plesu v únoru či na besedě 25. března 2009. Opakovaně přispíval i finančně na zvelebování přerovslé sokolovny. Čest jeho památce!
Foto Vojtěcha Podušela je z besedy 25.3.2009.

Přijeďte na přehlídku 16. dubna 2011

1. listopadu 2010 v 11:25 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Zveme sokolské taneční soubory a skupiny

Do jednot naší župy, okolních žup i do Trenčína odešla dnes elektronickou cestou pozvánka, jejíž obsah je uveden i na tomto místě.

ŽUPA STŘEDOMORAVSKÁ - KRATOCHVILOVA
Brabansko 2, 750 00 Přerov
tel.fax 581 735 014, 774 838 108 nebo 109

Pozvánka na Přehlídku sokolských tanečních souborů a pódiových skladeb

Na ilustračním obrázku je Country skupina z Paršovic ze 16. ledna 2010

Rámec akce: nesoutěžní jako součást oslav 140. výročí Tělocvičné jednoty Sokol Přerov
Pořadatel: Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova společně s Tělocvičnou jednotou Sokol Přerov
Termín:      sobota 16. 04. 2011, 14:00 h (předpokládané ukončení v 17:30 h)
Místo:         Sokolovna T.J. Sokol Přerov, Brabansko 2, Přerov;
předvádění skladeb na sále na ploše 20x10 metrů čelem k delší straně, diváci kolem a na galerii;
Cíl akce:    Představit výsledky činnosti kulturních souborů sokolských tělocvičných jednot a odborů všestrannosti v pódiových skladbách z domácí a okolních žup
Další informace:
Doporučená délka vystoupení: 2 - 4
minuty pro jednu skladbu;
krátké odzkoušení skladeb je možné v době od 9 do 13:00 hodin;
hudební doprovod každé skladby bude nahraný na jednom CD od začátku s označením názvu skladby, jednoty (organizace) a délkou trvání. Pořadatel je oprávněn požadovat zaslání CD předem.
Program bude sestaven tak, aby se střídaly žánrové oblasti a věkové skupiny; zúčastněné skupiny nastoupí hromadně v úborech na začátku přehlídky; šatny se nacházejí v přízemí sokolovny.
Soubory obdrží účastnické listy, každý účastník občerstvení;
vzdálenějším účastníkům (ze Slovenska) bude zajištěn bezplatně jeden nocleh po předchozí dohodě.
Dopravu a stravu nad rámec podaného občerstvení si hradí vysílající organizace.
Vyplněné přihlášky k aktivní účasti zašlete e-mailem nebo v tištěné podobě do kanceláře župy do 31.01.2011.
Vstupné pro diváky: dobrovolné

Irena Darmová, jednatelka; Jaroslav Skopal, starosta župy

Přihláška
Tělocvičná jednota (organizace):
Na Přehlídku sokolských kulturních souborů a pódiových skladeb v Přerově dne 16. 04. 2011 přihlašujeme z naší tělocvičné jednoty (organizace)
Název skladby:
Autor(ka) skladby:
Charakter souboru - skupiny (folklorní, gymnastický, tanec, dospělí, mládež, koedukovaná):
Počet vystupujících:
Délka skladby v min.:
Charakteristika skladby pro její uvedení moderátorem a nějaká zajímavost o souboru (několik vět):
Předpokládaný čas příjezdu:
Kontaktní osoba - jméno:
Telefon:_________,
e-mail: __________
V __________________ dne:________________
Podpis, jméno a funkce odpovědné osoby: