Nabídka pro skupiny z naší župy

23. září 2010 v 11:54 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Trenčín 28. listopadu 2010

Sestry a bratři,
pódiové skladby a vystoupení tanečních skupin zaujímají v činnosti našich tělocvičných jednot stále větší místo a vytlačují i jiné tradiční formy sokolské činnosti. Prostudujte si nabídku z Trenčína a zvažte možnost své účasti. Máte na to jeden týden.
Podobná akce se uskuteční 16. dubna 2011 v Přerově v rámci oslav 140. výročí vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Zatrhněte si toto datum ve svém kalendáři a přemýšlejte, s čím vystoupíte.
Jaroslav Skopal, starosta Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy

Sokol na Slovensku, Junácka 6, 832 80 Bratislava
P R O P O Z Í C I E
Celoslovenský súťažný sokolský festival pódiových skladieb
za finančného príspevku Ministerstva školstva Slovenskej republiky

SOKOLSKÝ FESTIVAL PÓDIOVÝCH SKLADIEB
A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ: Považská sokolská župa, M.R. Štefánika Trenčín
2. Dátum: 28.11.2010 o 13,00 hod
3. Miesto: Trenčín, športová hala
4. Činovníci: Riaditeľka: Ing. Lubica Držková
Tajomník: Dana Miškovská
Hlavný rozhodca: Mgr. Emília Fialová
Rozhodcovia : Mgr. Alena Suchomelová
Eva Schnellbachová
Hlásateľ: Mgr. Daniela Valentová
Vedúci tréningu: Ing.Miroslava Rybáriková
Lekár: MUDr. Veronika Šišovská
Hudobný technik: Žofia Hrančová
Vedúci nástupu: Bc. Zuzana Jančová
5. Prihlášky: Uzávierka prihlášok: 01.10.2010
Prihlášky zasielajte na adresu:
Považská sokolská župa M. R. Štefánika, Mládežnícka 2, 911 01 Trenčín
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
6. Žrebovanie poradia: na porade autorov a rozhodcov dňa 28. 11.2010 o 11 hod.
v zasadačke športovej haly
7. Technická porada: 11,00 hod. v zasadačke haly
8. Ubytovanie: na základe písomnej požiadavky v prihláške zabezpečí organizátor na
náklady vysielajúcej zložky ,
9. Cestovné: na náklady vysielajúcej zložky
10. Stravovanie: na náklady vysielajúcej zložky
B/ Technické ustanovenia:
11. Predpis: Skladby budú podľa veku cvičencov rozdelené do nasledujúcich skupín:
Mládež: do 10 rokov
Juniori: do 15 rokov
Seniori: 16 - 49 rokov
Zlatý vek: nad 50 rokov
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek nadpolovičnej časti cvičencov v skupine.
Pri veľkom počte prihlásených skladieb si usporiadateľ vyhradzuje možnosť rozdelenia podľa počtu
cvičencov na: malé choreografie ( 4 - 7 cvičencov )
veľké choreografie ( 8 - 25 cvičencov )
12. Technické podmienky.: Priestor: 12 x 12 m s určením čelnej strany, parkety
Čas: malé choreografie do 3,3 min
veľké choreografie do 5 min.
Časové rozpätie sa meria od prvého pohybu cvičenca do posledného
pohybu s toleranciou +/-5 sek.
13.Hudobný sprievod: Môže byť použitý rôzny charakter hudby nahratý od začiatku CD s označením
názvu skladby, klubu a uvedením dĺžky trvania.
14. Rozhodcovia: Hlavný rozhodca: Mgr. Emília Fialová
Rozhodcovia: Mgr. Alena Suchomelová
Eva Schnellbachová
Každý zúčastnený klub má povinnosť si priniesť jedného rozhodcu.
15. Podmienky účasti: Pre členov Sokola na Slovensku platný registračný preukaz Sokola na
Slovensku
Štartovné za jednu choreografiu:
pre členov Sokola na Slovensku 3,5 EUR
pre nečlenov usporiad. org. 7,-EUR
16. Oblečenie: Ľubovoľného strihu a farby, korešpondujúci s charakterom skladby.
17. Ceny: Každá víťazná skladba bude vo svojej kategórii ocenená diplomom s ohodnotením
zlatou, striebornou alebo bronzovou medailou.
Do finále postupujú skladby vyhodnotené ako zlaté vo všetkých kategóriách.
ťaz finále obdrží pohár a diplom.
18. Časový program: do 11,00 príchod a prezentácia v športovej hale
9,00 - 12,00 tréning na ploche podľa časového harmonogramu
11,00 porada vedúcich skupín a rozhodcov - zasadačka
13,00 súťaž
15,00 finálová súťaž
C/ Záverečné ustanovenia:
19. Organizačné pokyny: Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny v časovom
programe podľa počtu prihlásených skladieb.
20. Výsledky: Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na www.sokolnaslovensku.sk a budú
uverejnené aj na www.povazskazupa.estranky.sk
Mgr. Andrej Krišanda
starosta SnS
______________________________________________________________________________________
SOKOLSKÝ FESTIVAL PÓDIOVÝCH SKLADIEB

Prihláška
                                                                                                                                                                                                                                           
Názov organizácie:                                                                                                    
                                                                                                                               
Autor skladby:                                                                                                          
                                                                                                                               
Názov skladby:                                                                                                         
                                                                                                                               
Minutáž skladby:                                                                                                       
                                                                                                                               
Počet a pohlavie interpretov:                                                                                       
                                                                                                                               
Zaradenie skladby do vekovej kategórie                                                                       
                                                                                                                               
                Mládež                      Juniori                       Seniori                      Zlatý vek
                
                         
                         
                         
                                                                                                                               
Obsah skladby ( športová gymnastika, moderná gymnastika, aerobik, tanec, iné )          

Použité náčinie:                                                                                        
                                                                                                                               
Meno delegovaného rozhodcu za klub:                                                                        
                                                                                                                               
Kontaktná adresa (meno, tel., e-mail ):                                                                        
                                                                                                                               
Doplňujúce informácie :              1. nahrávka musí byť na CD /priniesť aj kópiu              
                                                2. charakteristika skupiny                                          
                                                4. dodržať termín zaslania prihlášky                            
                                                5. požiadavka na ubytovanie /vlastné náklady/
                                                                
Uzávierka prihlášok:
1. 10.2010
                                                                                                                          
                                                                                                                               
V prílohe zašle každá skupina svoju charakteristiku - povinne                                      
                                                                                                                               
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama