Září 2010

Memoriál bratra Jana Tesaře

30. září 2010 v 21:53 | Zdeněk Holas |  Z činnosti

v nohejbalu 21. srpna 2010

Dne 21.srpna 2010 se uskutečnil 9. ročník Memoriálu Jana Tesaře v nohejbale trojic. S ohledem na špatný stav hřiště
za sokolovnou se utkání hrála na pronajatém kurtu SK Přerov. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev (Sokol Přerov, Chemici, a bývalí hráči Lokomotivy Spartaku Přerov). Dobrá sportovní úroveň i organizační stránka (hlavním rozhodčím byl br. J. Bártek) učinily s turnaje příjemnou sportovní akci, kde nechybělo občerstvení a hezké ceny.
Po rozlosování hrál každý s každým na dva sety. Úroveň soutěže ukazuje 6 setů při skóre 10:9. Ze všech zápasů vyšlo jako vítěz družstvo "HOKAS" - 9 bodů, druhý "NĚMČÁK" (zde hrál br. Zd. Holas) - 8 bodů a třetí "CONTI MORČATA" - 5 bodů. Na dalších místech skončily týmy "KOPÁČI",   ,,RYBÁŘ" (zde hrál br. J. Fryč) a "HOLAS K".
Poděkování za ceny pro   družstva patří těmto sponzorům:
Městu Přerovu, Pivovaru ZUBR, fy. Konvička, BARUM CONTINENTAL

90 let Tělocvičné jednoty Sokol Velká

25. září 2010 v 23:21 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Ze slavnostní schůze 25. září 2010

Místní členstvo Sokola, hosté a mezi nimi starosta města Hranice Miroslav Wildner zaplnili sál zcela renovované sokolovny v Hranicích - Velká při slavnostní schůzi věnované 90-letému výročí vzniku jednoty. V úvodním proslovu starosta jednoty Miloš Krajíček připomenul historii činnosti jednoty, která byla dvakrát přerušena a to za německé okupace a později po roce 1948, kdy byla Čekoslovenská obec sokolská postupně transformována na státem řízenou tělovýchovu.
Historii, zaznamenávající i období, kdy ČOS měla zastavenu činnost, zdokumentovala výstavka v přísálí tělocvičny. Slavnostní rámec podtrhlo i vystoupení žactva a dorostu v hudební grotesce, kterou připravila sestra Šárka Hlavinková. Ta mi sdělila po skončení schůze, že místní sokolky posoudí možnost nácviku v některé sletové skladbě a zamyslí se i nad účastí taneční skupiny Stepující matky na Slovenském sokolském festivalu pódiových skladeb v Trenčíně 28. 11. 2010.
T. J. Sokol Velká se může pochlubit i novým sportovním hřištěm pro míčové hry a venkovní sportovně - rekreační činnost.

Večer po slavnostní schůzi byl věnován společenské zábavě, na které hrála country kapela. Ještě jednou vystoupila mládež v tělovýchovné vložce.

Poznávací pochod

23. září 2010 v 21:10 | Helena Sedláčková |  Organizační

po stopách mamutů

ZŠ J.A.Komenského v Přerově - Předmostí
spolu s občanským sdružením Komenius a Statutárním městem Přerov

vás zvou v sobotu 2.10.2010

na III. ročník historicko - přírodovědného putování Po stopách  lovců mamutů

tentokrát za novými lovišti - vyhnali nás z jeskyně
(rekonstrukce budovy školy)

- prezentace od 9:00 do 10:30 před hlavním vchodem školy na Hranické ulici

- trasa v délce 9 km je nenáročná i pro malé děti, seniory, psy a jiná zvířata

- na lovištích soutěže zručnosti pro děti i dospělé

- v Písečáku vás kočovná divadelní společnost zavede do pravěku

- u Památníku na školním kopci řada atrakcí (zavzpomínáme na školu)

- po cestě tradiční malé občerstvení (voňavý mamutí zákusek se žejdlíkem lima nebo piva)
- v cíli ve škole obdržíte upomínkové dárky
   (některé i k nakousnutí), bude i čaj a káva

S veškerými dotazy se obracejte na :
ZŠ J.A.Komenského, Hranická 14
Přerov - Předmostí
tel. 581 211 739

Sponzory putování jsou :
Pivovar Zubr a.s.             

Nabídka pro skupiny z naší župy

23. září 2010 v 11:54 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Trenčín 28. listopadu 2010

Sestry a bratři,
pódiové skladby a vystoupení tanečních skupin zaujímají v činnosti našich tělocvičných jednot stále větší místo a vytlačují i jiné tradiční formy sokolské činnosti. Prostudujte si nabídku z Trenčína a zvažte možnost své účasti. Máte na to jeden týden.
Podobná akce se uskuteční 16. dubna 2011 v Přerově v rámci oslav 140. výročí vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Zatrhněte si toto datum ve svém kalendáři a přemýšlejte, s čím vystoupíte.
Jaroslav Skopal, starosta Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy

Sokol na Slovensku, Junácka 6, 832 80 Bratislava
P R O P O Z Í C I E
Celoslovenský súťažný sokolský festival pódiových skladieb
za finančného príspevku Ministerstva školstva Slovenskej republiky

SOKOLSKÝ FESTIVAL PÓDIOVÝCH SKLADIEB
A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ: Považská sokolská župa, M.R. Štefánika Trenčín
2. Dátum: 28.11.2010 o 13,00 hod
3. Miesto: Trenčín, športová hala
4. Činovníci: Riaditeľka: Ing. Lubica Držková
Tajomník: Dana Miškovská
Hlavný rozhodca: Mgr. Emília Fialová
Rozhodcovia : Mgr. Alena Suchomelová
Eva Schnellbachová
Hlásateľ: Mgr. Daniela Valentová
Vedúci tréningu: Ing.Miroslava Rybáriková
Lekár: MUDr. Veronika Šišovská
Hudobný technik: Žofia Hrančová
Vedúci nástupu: Bc. Zuzana Jančová
5. Prihlášky: Uzávierka prihlášok: 01.10.2010
Prihlášky zasielajte na adresu:
Považská sokolská župa M. R. Štefánika, Mládežnícka 2, 911 01 Trenčín
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
6. Žrebovanie poradia: na porade autorov a rozhodcov dňa 28. 11.2010 o 11 hod.
v zasadačke športovej haly
7. Technická porada: 11,00 hod. v zasadačke haly
8. Ubytovanie: na základe písomnej požiadavky v prihláške zabezpečí organizátor na
náklady vysielajúcej zložky ,
9. Cestovné: na náklady vysielajúcej zložky
10. Stravovanie: na náklady vysielajúcej zložky
B/ Technické ustanovenia:
11. Predpis: Skladby budú podľa veku cvičencov rozdelené do nasledujúcich skupín:
Mládež: do 10 rokov
Juniori: do 15 rokov
Seniori: 16 - 49 rokov
Zlatý vek: nad 50 rokov
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek nadpolovičnej časti cvičencov v skupine.
Pri veľkom počte prihlásených skladieb si usporiadateľ vyhradzuje možnosť rozdelenia podľa počtu
cvičencov na: malé choreografie ( 4 - 7 cvičencov )
veľké choreografie ( 8 - 25 cvičencov )
12. Technické podmienky.: Priestor: 12 x 12 m s určením čelnej strany, parkety
Čas: malé choreografie do 3,3 min
veľké choreografie do 5 min.
Časové rozpätie sa meria od prvého pohybu cvičenca do posledného
pohybu s toleranciou +/-5 sek.
13.Hudobný sprievod: Môže byť použitý rôzny charakter hudby nahratý od začiatku CD s označením
názvu skladby, klubu a uvedením dĺžky trvania.
14. Rozhodcovia: Hlavný rozhodca: Mgr. Emília Fialová
Rozhodcovia: Mgr. Alena Suchomelová
Eva Schnellbachová
Každý zúčastnený klub má povinnosť si priniesť jedného rozhodcu.
15. Podmienky účasti: Pre členov Sokola na Slovensku platný registračný preukaz Sokola na
Slovensku
Štartovné za jednu choreografiu:
pre členov Sokola na Slovensku 3,5 EUR
pre nečlenov usporiad. org. 7,-EUR
16. Oblečenie: Ľubovoľného strihu a farby, korešpondujúci s charakterom skladby.
17. Ceny: Každá víťazná skladba bude vo svojej kategórii ocenená diplomom s ohodnotením
zlatou, striebornou alebo bronzovou medailou.
Do finále postupujú skladby vyhodnotené ako zlaté vo všetkých kategóriách.
ťaz finále obdrží pohár a diplom.
18. Časový program: do 11,00 príchod a prezentácia v športovej hale
9,00 - 12,00 tréning na ploche podľa časového harmonogramu
11,00 porada vedúcich skupín a rozhodcov - zasadačka
13,00 súťaž
15,00 finálová súťaž
C/ Záverečné ustanovenia:
19. Organizačné pokyny: Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny v časovom
programe podľa počtu prihlásených skladieb.
20. Výsledky: Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na www.sokolnaslovensku.sk a budú
uverejnené aj na www.povazskazupa.estranky.sk
Mgr. Andrej Krišanda
starosta SnS
______________________________________________________________________________________
SOKOLSKÝ FESTIVAL PÓDIOVÝCH SKLADIEB

Prihláška
                                                                                                                                                                                                                                           
Názov organizácie:                                                                                                    
                                                                                                                               
Autor skladby:                                                                                                          
                                                                                                                               
Názov skladby:                                                                                                         
                                                                                                                               
Minutáž skladby:                                                                                                       
                                                                                                                               
Počet a pohlavie interpretov:                                                                                       
                                                                                                                               
Zaradenie skladby do vekovej kategórie                                                                       
                                                                                                                               
                Mládež                      Juniori                       Seniori                      Zlatý vek
                
                         
                         
                         
                                                                                                                               
Obsah skladby ( športová gymnastika, moderná gymnastika, aerobik, tanec, iné )          

Použité náčinie:                                                                                        
                                                                                                                               
Meno delegovaného rozhodcu za klub:                                                                        
                                                                                                                               
Kontaktná adresa (meno, tel., e-mail ):                                                                        
                                                                                                                               
Doplňujúce informácie :              1. nahrávka musí byť na CD /priniesť aj kópiu              
                                                2. charakteristika skupiny                                          
                                                4. dodržať termín zaslania prihlášky                            
                                                5. požiadavka na ubytovanie /vlastné náklady/
                                                                
Uzávierka prihlášok:
1. 10.2010
                                                                                                                          
                                                                                                                               
V prílohe zašle každá skupina svoju charakteristiku - povinne                                      
                                                                                                                               

Setkání sokolů moravsko-slovenského pomezí

19. září 2010 v 19:05 | Jaroslav Skopal, Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

na Velké Javorině 18. září 2010

Třetí setkání je za námi. Opět přálo počasí a přijelo či přišlo po svých sna kolem 150 až dvou set účastníků z několika moravských žup a z Povážské sokolské župy M. R.Štefánika se sídlem v Trenčíně. Pěknými šálami se znakem Slovenska a názvem své obce zaujaly sokolky z Pobedimi. Došlo na předání dárečků, povzbuzující vzájemná slova a obě státní hymny. Někteří odešli po slavnostní části turistickými chodníky domů, jiní se společensky pobavili při hudbě, kterou obstaral jeden hudebník přivezený z Uherského Brodu. Také jsme si prohlédli fotoalba ze Sokolských slavností v Trenčíně konaných v červnu tr., která sebou pživezla župní starostka Oľga Samáková.
Příští setkání se bude konat opět za rok v polovině září a nabízí možnost větší účasti, což by znamenalo přijet i jako zájezd. Naší župu jsme zastupovali ve třech plus jedna účastnice z Kojetína.

Další obrázky naleznete ve fotogalerii

Miroslav Rozkošný k akci napsal pro časopis Sokol:
Na Javorinu berte s sebou také mladé i vnoučata
Na setkání českých resp. moravských sokolů se slovenskými, které se konalo na Velké Javorině už po třetí, jsem jel letos poprvé. Alespoň jednou pojedu, říkal jsem si před odjezdem, abych navštívil památnou horu česko-slovenského přátelství a vychutnal si atmosféru této ojedinělé sokolské události. Cesty jsem nelitoval a pokud mi čas a zdraví dovolí pojedu i příště.
Dostat se do Uherského Brodu luhačovickým rychlíkem není z Přerova problémem a odtud cesta na Javořinu zvláštním sokolským autobusem byla příjemná a zajímavá. Také místo setkání na Velké Javořině nemohlo nikoho děsit svojí oficiálností s řadou nudných projevů. Pevně stanovený  program se nesl spíš ve velmi  přátelském  duchu, kdy obě strany si předávaly dárky. Byly mezi nimi i knihy. Představitelka Sokola Pobedim z obce ležící severně od známých Piešťan obdarovala zástupce moravských žup pěknou publikací o jejich obci, kde se daří činnosti Sokola na Slovensku. Bratr Jaroslav Skopal předal zase hlavním organizátorům setkání v čele s br. Jiřím Krejčiříkem svou knihu Proti proudu času, kde jsou kapitoly věnované činnosti Sokola v Přerově, naší župě i jinde. Ocenění od pořadatelů dostali nejstarší a nejmladší účastníci setkání a upomínky na letošní setkání na Javořině v podobně zdobených perníčků si odnesla i řada dalších.
Možná ještě větší význam než tato v uvozovkách oficiální část mají na Javořině přátelské rozhovory  při krátkých čekáních nebo živé hudbě a jiných příležitostech. Přerovští sokoli při nich vyjádřili svůj obdiv  nad vzorně uspořádanými nedávnými Sokolskými tělovýchovnými slavnostmi v Trenčíně, což starostku Povážské sokolské župy  ses. Oľgu Samákovou viditelně potěšilo, a jak doufám, také povzbudilo v její další náročné práci. Došlo i na pozvánky. Zástupci Povážské župy a Sokola Trenčín byli pozváni na oslavu 140 výročí založení Sokola Přerov, která se bude konat v dubnu příštího roku. Starostka Sokola Trenčín Ľubica Držková předběžně slíbila, že si na připravovanou přehlídku tanečních souborů a pódiových skladeb v Přerově trenčínští něco připraví.
Buďme při hodnocení objektivní. Jeden nedostatek sokolského setkání vzpomněla při loučení se všemi účastníky právě sama župní starostka ses. Samáková, když řekla: "Příště sebou vezměte také mladé i vnoučata." Připomněla tím, že setkání na Javořině bylo především setkáním sokolských seniorů a ostatní zde byli ve výrazné menšině. Další nedostatek se projevil už při oficiální části u pomníků na Javořině. Byla to tak očividná neznalost textů a u některých možná i melodií sokolských písní a pochodů, že účastníci setkání přímo na místě dostali za úkol se ty nejznámější doma doučit. My v Přerově s tím začneme už na příští schůzi vzdělavatelské odboru.

Text slovenské hymny (z internetu):
Nad Tatrou sa blýska,
hromy divo bijú,
Zastavme ich, bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.

To Slovensko naše
posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.


Sestra Ludmila Chytilová 99 let

19. září 2010 v 17:42 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Blahopřáli jsme

Významná členka Sokola Přerov oslavila 99. narozeniny. Dne 17. září 2010 jsme ji navštívili u ní doma a blahopřáli. Připomeňme si, že od roku 1935 do r. 1939 byla náčelnicí jednoty, před a po válce místostarostkou jednoty a od roku 1946 do r. 1948 byla župní náčelnicí. Před i po druhé světové válce vedla nácviky skladeb žen pro sokolské slety. Místostarostkou župy byla i po obnově Sokola mezi roky 1991 a 1993.
Hrála závodně i házenou za Sokol Přerov, zejména jako dorostenka.  Je pamětnicí mnoha proměn Sokola, zastavování a obnovování jeho činnosti. Po únoru 1948 byla na příkaz komunistů ze Sokola vyloučena. Znovu  mu pomohla po roce 1989 při obnově činnosti v jednotě i župě.

Sokoli na otevření výstavy o Tyršově mostu

19. září 2010 v 12:25 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Muzeum Komenského v Přerově 16.9.2010

Přerovská veřejnost si připomenula první železobetonový most v Rakousku - Uhersku. Postaven byl v Přerově přes řeku Bečvu a spojoval prostor u staré přerovské sokolovny na levém břehu řeky s prostorem na levém břehu, kde se za 32 let začala stavět nová přerovská sokolovna. Most se stavěl i s demontáží starého dřevěného mostu půl roku a byl dostavěn v roce 1903, když pak byl slavnostně otevřen 31. 12.1903. Jeho umístění mezi dvěma sokolovnami jej předurčilo k pozdějšímu pojmenování na most Tyršův po zakladateli Sokola. K tomu došlo v roce 1932 při stém výročí narození Miroslava Tyrše a to rovněž za velké slávy.
Neštěstím je, že 8. května 1945 ráno ustupují zbytky německé armády jej vyhodily do vzduchu. Zůstaly jen pilíře mostu a některé prvky na březích. Pak už následovala jen provizória, která skončí během necelých dvoul let, kdy má být dokončena stavba nového mostu. Nepodařilo se najít projekční kancelář, která by do předcházející soutěže navrhla  obnovu Tyršova mostu v původní podobě, i když Přerovan Radim Zapletal pro to dělal, co mohl. Jeho soutěžní návrh na obnovu mostu do původní podoby neobsahoval potřebné technické podrobnosti. Tak se jmenovaný propagátor obnovy stal alespoň inicátorem výstavy, která podává obraz o jeho projektování, stavbě a historickém významu.
Sokoli byli pozváni, aby pomohli dokreslit kolorit doby, kdy se most otvíral, i když ve slavnostních projevech o Sokolu zmínka nepadla.
Další obrázky z vernisáže výstavy najdete ve fotogalerii

Cvičitelka Zora Horáková

13. září 2010 v 21:25 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Ze Sokola Přerov o jeho činnosti

Můj první kontakt s tělovýchovou a se Sokolem
Patřím do generace "husákových" dětí. Takže mě neminuly spartakiády. První byla v mateřské škole, cvičili jsme s modrobílými kostkami a měli modro-žluté úbory. Jako školkou povinná si nepamatuji co se dělo tak říkajíc okolo, ale co si pamatuji je vystoupení na stadionu Spartaku v Přerově a veliká tíha "odpovědnosti". Další spartakiáda mě zastihla na základní škole - skladba Poupata. V té době jsem chodila do plavecké třídy na ZŠ Velká Dlážka a nácvik nám, plavcům, nebyl umožněn. Hodně mě to mrzelo. Poslední spartakiáda byla v roce 1990. Studovala jsem Střední ekonomickou školu. Během nácviku nastala zvláštní situace. Nácvik začal v době totality a vystoupení byla předváděna již ve svobodném státě.
V roce 1993 vyšla v novinách krátká výzva, ať ženy, které mají zájem o nácvik skladby s kužely na XII. všesokolský slet přijdou v sobotu do sokolovny v Přerově. Tak jsem poprvé vstoupila do sokolovny a v roce 1994 stála na Strahově s ostatními sestrami. Skladbu velmi precizně nacvičila cvičitelka Olga Fárková. Pro XIII. všesokolský slet jsem pod vedením téže cvičitelky nacvičila skladbu s praporci. V té tobě byl syn malý, tak jsem Prahu vynechala, ale předvádění skladeb v jednotách má svou neopakovatelnou atmosféru a navázaná přátelství se na kratší vzdálenosti snáze udržují.
Rok 2005 byl pro mě v Sokole "zlomový". Ani jsem nevěděla jak a vedla jsem nácvik skladby pro ženy Výlet s aerobikem na XIV. všesokolský slet. Zároveň jsem s dcerou nacvičovala skladbu pro rodiče s dětmi Korálky. Syn nacvičil pod vedením sestry Heleny Sedláčkové skladbu pro mladší žactvo. I on cvičil v Praze. Ve cvičení rodičů s dětmi jsem zůstala jako cvičitelka. V roce 2007 jsem udělala zkoušky cvičitelky III. třídy.
Jaké máte za sebou cvičitelské zkušenosti a proč Vás ta práce baví?
Nevstupovala jsem do Sokola s touhou stát se cvičitelkou. Ale když jsem zažila nácvik sletové skladby z té "druhé" strany, chytlo mě to. Je to dobrý pocit vidět jak skupinu cvičenců vedete k cíli - nácviku skladby a její prezentaci na všesokolském sletu v Praze. Mnohé ženy cvičily aerobik poprvé v životě. Když uviděly instruktážní video řekly: Ty kroky se nemůžu v takové rychlosti naučit. Zvládly to všechny. Jako bonus navíc je z nás
bezvadná parta a pomáháme si i v soukromém životě.
S dospělými je práce jiná než s dětmi. S malými dětmi je to hodně nevyzpytatelné. Jak budou dnes naladěny, kolik jich přijde - jinak se pracuje s dvaceti páry, jinak s dvanácti. Dítě se chová jinak ve cvičení s rodiči a jinak s prarodiči. To vše hraje ve cvičení rodičů s dětmi svou roli. Mám co "okoukávat" od vedoucí oddělení Boženy Šoupalové, která cvičení vede spolu s manželem. Pracuji v mateřské školce a nebudu tajit že mě nepotěší, když se dítě přes den zeptá: "A teto, budeš dnes ve cvičení?" Z toho je vidět, že se děti do cvičení těší a cvičení je baví. Mě naopak práce cvičitelky nabíjí. Mnohokrát se stalo, že jsem šla do sokolovny a v hlavě měla práci, problémy s dětmi, byla unavená. Po cvičební hodině byla únava pryč a když proberete své problémy s více lidmi, jsou také poloviční. Sokol není jen cvičení, setkávají se tam lidé různých generací, navazují se přátelství a předávají životní zkušenosti. To je úžasné.
Ve kterých věkových kategoriích je, podle Vás, nabídka Sokola Přerov pro veřejnost nejzajímavější?
Těžko to jednoznačně stanovit. Nabídka je jak pro nejmenší děti a jejich rodiče až po seniory. Nejmenší děti je dobré vést nenásilně ke sportovní aktivitě. Ve věkové kategorii 2 - 5 let je to "snadné". Běhají všichni, skáčou všichni, do všeho jsou "hrr" a nikdo neřekne to neumím. Také není problém je naučit nějaký nový cvik nebo seznámit s novým nářadím - všechno chtějí umět a vše je zábava. I mezi nimi jsou tak říkajíc peciválové, ale to je většinou už dáno povahou dítěte. Ale i takové dítko by mělo být vedené ke sportovní aktivitě.
Problém začíná u školou povinných dětí. Hodně jich začne navštěvovat úzce specializované kroužky - taneční, gymnastiku, tenis, bojová umění, fotbal, hokej. Tady vidím prostor Sokola, mezi dětmi, které se nenajdou v té specializované nabídce. Všestrannost umožňuje úplně každému se zapojit. Nevadí, že dítěti nejde gymnastická část, na konci cvičební jednotky se prosadí ve florbalu nebo přehazované či baseballu. Nejdou mu kolektivní hry, co na tom jde mu atletika a zazáří na atletických závodech. Hlavně ať se dítě hýbe, má radost z pohybu, poznává nové kamarády.
Kdo je zvyklý chodit cvičit jako dítě, i když jdouc životem cvičení opustí z různých důvodů, najde si cestu zpět. Ať už ho zpět přivedou "stará" přátelství, vzpomínky, nebo zdravotní problémy související např. se sedavým zaměstnáním. V tom je velká výhoda Sokola. Sokol můžete kdykoliv začít navštěvovat, kdykoliv přestat, kdykoliv se vrátit. Nikdo vám nepřibouchne dveře a neřekne: Vás nechceme, protože vám něco nejde, jste mladí nebo staří, máte zdravotní problémy a s tím spojená pohybová omezení. Nepotřebujete ani drahou výzbroj a výstroj, stačí sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.
Používáte při přípravě cvičebních jednotek víc osvědčené scénáře nebo dáváte prostor i určité improvizaci a vlastní tvořivosti?
Hodně dám na rady sestry Boženky Šoupalové. Věci, které se osvědčily, je dobré ve cvičení s malými dětmi používat, děti mají rády jistoty. Pravdou ale je, že jak navštívím doškolovací kurz nebo sraz cvičitelů, okamžitě nové nápady vyzkouším. Některé se zaběhnou, jiné skončí fiaskem. Hlavně zkouším nové sestavy nářadí. Patřím k těm cvičitelkám, které si cvičební jednotku připravují od úvodního nástupu až po konečné "Nazdar".
Kandidujete do městského zastupitelstva. V jaké komisi byste chtěla působit, pokud by Vaše volební strana měla možnost Vás do ní prosadit?
Ráda bych v komisi volného času a sportu prezentovala zájmy Sokola Přerov a občanských sdružení a spolků s podobným posláním. Zdá se mi, že činnost organizací tohoto druhu je třeba víc zviditelňovat a pomáhat jim.
Zory Horákové se ptal Jaroslav Skopal