Pohledy na poslání Sokola

7. března 2010 v 12:41 | Jaroslav Kozlík, Ivo Vlach |  Organizační

K příštímu sjezdu ČOS 2010

Nazdar sestry a bratři!
Dne 20.2.2010 jsem se zúčastnil 11. setkání Tyršova klubu v Tyršově domu.
Dostavil se tam též br. Kozlík a připojil se k diskuzi. Mezi jiným si
postěžoval, že mu od určité doby odmítají v redakci SOKOLA vytisknutí
článků. Jeden, který je aktuelní ke sjezdu a stanovám nám přečetl
prostřednictvím Prof. PhDr. Anny Hogenové, CSc.
Po skončení setkání jsem si vyžádal kopii článku. Protože tento článek
považuji za podstatný do diskuze ke sjezdu a o stanovách dovolil jsem si ho
naskenovat k rozeslání. Sken není, vzhledem ke kopii, dostatečně čitelný -
korektura br. Kozlíka není vidět, tak jsem článek přepsal a přikládám jej.
V článku jsou dva odkazy: SOKOL, 10/2009 - "K 9. sjezdu ČOS v roce 2009" a
Sokolský vzdělavatel, 2/2008 - "Představa o poslání Sokola v současnosti".
Oba jsem naskenoval do jednoho souboru a též přikládám.
Považuji za důležité upozornit na tyto tři články více než vhodné do diskuze
o Sokole.
Prosím, rozešlete je na své jednoty. Snad se ujmou v pozornosti členstva.
Děkuji a s pozdravem Nazdar!
Ivo Vlach,
místostarosta župy Krušnohorské - Kukaňovy
a jednatel Sokola Osek

K duchu a programu bížícího se 9. sjezdu ČOS

Má-li člověk v hlavě jasno a v srdci dobro, ví koho volit.

Blíží se 9. sjezd ČOS, který má zhodnotit výchovně kulturní činnost Sokola za mezidobí let 2007 - 2010, stanovit směr a úkoly sokolského hnutí do 10. sjezdu a zvolit nové ústředí ČOS.
Navazuji na článek "K 9. sjezdu ČOS v roce 2010" (SOKOL, 10/2009), který vyjadřuje představu o struktuře sjezdu, jehož závěry budou pravděpodobně rozhodovat o zdaru nebo zmaru obrodného hnutí a snažení. V následném textu se pokouším ukázat, které faktory mají velký vliv na směr a vývoj sokolského hnutí, ale také na problémy, které na sjezdu diskutovat, zaujmout k nim stanovisko a zvolit osobnosti, které jsou schopny a ochotny usnesení sjezdu řešit a zajistit.
Žijeme v době, ve které mizí cit a soucit, zneužívá se rozum a technika, sílí touha po slávě, moci a penězích. Vládne povrchnost, nespolehlivost, nepoctivost a nezodpovědnost. Lidí se zmocňuje pocit nejistoty, nebezpečí, nedůvěry a až bezmoci.Těmto slabostem nesmíme podléhat. Chceme-li se znovu stát činitelem demokratického vývoje a společenského pokroku, musíme vyburcovat sami sebe, bušit do uzavřených uší, neustále vyzývat k otevřené diskuzi. Nepřestávejme se ptát. Otázka je výzvou i těm, kteří se skrývají v závětří nejistoty. Bez diskuze není člověk člověkem, rodina rodinou národ národem a sokol sokolem. Diskuzí se otevíráme a rosteme, diskuzí bohatneme.
Při rozhodování o směru a úkolech sokolského hnutí na příští mezidobí je důležité respektovat a využívat vztahy a vlivy mezi: prostředím, ve kterém pracujeme a bavíme se, náročností a kvalitou programu, osobnostmi, které program tvoří, zajišťují a vedou.

Činitelé obrody a pokroku
1. Prostředí je vstupní branou do sokolského bratrství, je jedním z činitelů, který napomáhá uspokojit potřeby a zájmy členstva. Je funkční tehdy, když je příjemné, přitažlivé. Stává se jím, když vyhovuje nejen klimaticky, prostorově, vybavením a když je bezpečné, ale především tím, že je naplněno bratrským duchem, který v něm vytvářejí především vedoucí, imponující ostatním svou přirozenou autoritou, svým vystupováním, jednáním, svou lidskostí, odborností a spravedlností.
Příznivé prostředí má svým duchem, svou dynamizující a strhující atmosférou účastníky sbližovat, vzájemně se povzbuzovat a pomáhat, má je vést k bratrskému soužití, ke spolupráci, k věrnosti.
2. Program. Nabízejme občanům program, kterým se postupně stávají zdravějšími a zdatnějšími nejen tělesně, ale i duchem a mravy. Preferujme trend přirozeného, užitkového a uměleckého programu, který staví na principu individuální všestrannosti a sociální aktivitě. Individuální všestrannost žádá, aby program jakéhokoliv zaměření (gymnastika, sport, turistika, tanec) zabezpečoval všestrannost s náročností, odpovídající individuálním dispozicím a možnostem cvičence, sportovce. Princip sociální aktivity žádá cvičit, sportovat v kolektivu, který dynamizuje výchovně vzdělávací proces svým duchem a atmosférou, formuje a zpevňuje charakter cvičenců a je v současnosti formou nejdůležitější a nejpotřebnější.
Chápejme a pěstujme gymnastiku a sport jako prostředek k vytváření a upevňování charakteru člověka, který vede ke zkvalitnění a kultivaci jeho života. Říká se, že charakter, čest je mírou člověka. Preferujme a prohlubujme proto vnitřní život cvičence, sportovce jako základ jeho lidskosti a odbornosti.
3. Vedoucí osobnosti dělají Sokol Sokolem. Na nich záleží, jak je Sokol ve společnosti znám a hodnocen, jak je přitažlivý, jak slouží národu. Chceme-li národu, společnosti pomoci vymanit ji z mravní bídy, musí se vedoucí funkcionáři exponovat dvěma směry a to "dovnitř" a "ven" z hnutí. "Dovnitř" znamená citlivě a trpělivě pronikat do nitra svých partnerů a svěřenců, rozvíjet a upevňovat jejich emocionální a sociální potenciál, jejich charakter. "Ven" znamená taktně zasahovat do politického dění, do vnějšího prostředí, které má vliv a sílu, aby nám pomáhalo nebo ztěžovalo naše společenské poslání, to je: posilovat, zušlechťovat a sjednocovat lidi dobré vůle. Pokud jde o směřování dovnitř hnutí je žádoucí:
· blíže poznávat své spolupracovníky a svěřence, aby vedoucí osobnost mohla na ně diferencovaně působit, rozvíjet je, zušlechťovat a sbratřovat,
· sledovat nejen vnější projev, ale i to, jak se v sokolském prostředí a činnosti cvičenec, sportovec, spolupracovník cítí, co a jak používá, co si do života odnáší,
· věnovat relativně stejnou pozornost všem, zajímat se o každého (očima, úsměvem, oslovením, radou, pomocí, pochvalou),
· přijímat a podporovat náměty, projekty, ať přicházejí odkudkoli,
· hledat, vytvářet a využívat vhodných situací a příležitostí k smysluplnému a citlivému zásahu do vnitřního života svých spolupracovníků a svěřenců, prohlubovat tak ideu lidskosti.
Klíčem k takovéto výchovné praxi je přesvědčení funkcionáře o nutnosti změn a odhodlání je řešit a realizovat, být jejich průkopníkem. Když se nad těmito požadavky na funkcionáře zamýšlím, vynořuje se otázka: Co mladou generaci čeká, budeme-li ponor do mravní bídy podporovat a prohlubovat?

Problémy volající po diskuzi a řešení
Ve studii "Představa o poslání Sokola v současnosti" (Sokolský vzdělavatel, 2/2008) bylo otázkami vyjádřeno několik problémů, které jsou více nebo méně důležité v činnosti Sokola i z aspektu celospolečenského. Připojuji k nim další, které by měly být utříděny, doplněny a z nich nejdůležitější na 9. sjezdu diskutovány a řešeny. Nově uvádím:
Z aspektu zdravotního: Jsou zdravotní a bezpečnostní požadavky náležitě propagovány, kontrolovány a plněny, zejména pokud jde o přetěžování nebo nedotěžování organizmu?
Z aspektu výchovného: Je citová a mravní výchova jako priorita přijata, ujasňována a uplatňována v sokolské výchově a kultuře?
Z aspektu provozního: Je na všech stupních ČOS uplatňován princip spolupráce a vzájemné pomoci?
Je členstvo informováno, o čem se jednalo, proč a co bylo dohodnuto na zasedáních organizačních složek ČOS?
Z aspektu organizačního: Přejmenovat odbor všestrannosti na odbor gymnastiky, neboť tento pojem a trend v mezinárodním pojetí vyjadřuje existenční potřebu každého člověka (definice gymnastiky: Soubor tělesných cvičení s cílem všestranného rozvoje lidského těla.).
Název odboru sportu ponechat bez jakýchkoliv přívlastků.
Rozšířit působnost kontrolní komise i na programovou složku, neboť kulturně výchovný program je podstatou a posláním Sokola.
Z aspektu hospodářského: Vymezit práva a povinnosti dobrovolných a placených funkcionářů.
Stanovit, kdo odměny a platy funkcionářů vymezuje a určuje.
Zkušenost radí: Na zasedáních organizačních složek ČOS, především na zasedání sjezdu, aby byl věnován patřičný prostor nejen problémům a záležitostem provozním, ale také programovým.

Koho volit?
Je ctí a odpovědností delegáta 9. sjezdu ČOS být činitelem, který se podílí svou volbou na směru a pokroku sokolského hnutí. Delegát, vědom si své odpovědnosti, měl by volitsestry a bratry, kteří se těší úctě a důvěře, jsou přirozenou autoritou, občanským vzorem.
Být delegátem sjezdu, volil bych občana, který: kulturně žije a produktivně pracuje s druhými a pro druhé, který je skromný a přitom na sebe náročný ve sféře duchovní a mravní, který je schopný a odhodlaný odevzdávat společnosti více než od ní přijímat.
Být delegátem sjezdu, volil bych do ústředí ČOS osobnost, která:
· ctí a dokáže v praxi aplikovat sokolské ideje, to je rovnost, volnost, bratrství,
· která s ochotou a odhodláním přijímá svou roli a věří si,
· je zvyklá pracovat a spolupracovat promyšleně a sebekriticky,
· má odvahu a sílu jít novou nevyšlapanou cestou,
· která bude sledovat celospolečenský vývoj a bude v neustálém kontaktu se spolupracovníky a veřejnými činiteli.
Přeji delegátům sjezdu sílu a odvahu volit nové funkcionáře podle svého vědomí a svědomí nezávisle a čestně, vždyť čest je mírou jejich vlastní osobnosti. Přeji novým reprezentantům ústředí ČOS, aby se v nové roli cítili dobře, funkcí se vnitřně motivovali, aby se jim práce dařila, odváděli ji v rozsahu a kvalitě, která má smysl a celospolečenský význam.

Jaroslav Kozlík
Praha, 10.2.2010

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Miroslav Rozkošný | E-mail | 18. března 2010 v 7:23 | Reagovat

K článku br. Kozlíka nejde vyjádřit nic jiného než obdiv. Daleko mladší by ho lépe nenapsali. Zajímá mě proto jaké cesty životem vedly br. Kozlíka k takovému poznání a zkušenostem. Rád bych si proto také něco o něm přečetl.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama