Březen 2010

Župní soutěž všestrannosti - část I

29. března 2010 v 18:51 | Jaroslav Skopal, Alois Košťálek |  Z činnosti

Gymnastika, šplh, plavání - Přerov 27. března 2010

Další obrázky jsou ve fotogalerii

Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova uspořádala v přerovské sokolovně a v přerovském plaveckém v sobotu 27. března 2010 prvou část sokolské župní soutěže všestrannosti v gymnastice, šplhu a plavání. Díky ochotě učitelek Jany Nevřivové a Jitky Vybíralové jsme na gymnastické části soutěže mohli uvidět i 19 dětí z mateřských škol U tenisu a Dvořákova 23, které doplnily děti z přerovského Sokola na celkový počet 29. V trojboji přeskok, lavička, akrobacie této nejmladší kategorie se nejlépe umístily děti Klára Jaklová z MŠ U tenisu před Markétou Peckovou ze Sokola Přerov a Mikulášem Trojkem z MŠ U tenisu.
Účast jen sedmi žáků a čtrnácti žákyň ve věkových kategoriích od 7 do 14 let ukazuje pokles zájmu o gymnastiku v Sokole a v naší tělovýchově vůbec, i když stále zůstává základem pro všechny sporty. V naší Sokolské župě Středomoravské - Kratochvilově se gymnastice na základní úrovni věnují pouze tělocvičné jednoty Sokol v Přerově, Lipníku a Hranicích. Na druhé straně potěšilo, že do gymnastické soutěže se zapojili sourozenci z cvičitelských rodin, což platí např. o čtyřech sourozencích Poljakových, jejichž dědečkem je cvičitel Milan Geryk ze Sokola Přerov, dále to byli z téže jednoty dva sourozenci Krejčířovi a dva Michalíkovi nebo ze Sokola Hranice dva Kálalovi, které přivedl jejich dědeček cvičitel a starosta Sokola Hranice Pavel Vývoda. Kvalitou a účastí se vyznamenaly čtyři zúčastněné sestry Šromotovy ze stejnojmenné cvičitelské a činovnické rodiny Sokol Lipník nad Bečvou. Doplnil je ještě žák Jan Šromota, ale jen ve šplhu. Z Lipníka přijely i dvě sestry Martina a Michaela Střelecké.
Tři odchovankyně cvičitelky Anny Bouchalové Naděžda Peňáková, Jana Kuchrýková a Kristýna Holcová ze Sokola Přerov zachraňovaly čest v účasti dospělých gymnastek a také předvedly pěkné výkony, zejména na kladině. Pěkně je doplňovala i starší žákyně Tereza Pitrová ze stejné jednoty. Příslibem pro budoucnost je dohodnutá účast nejmladší gymnastické zálohy ze sdružení ATLAS v Přerově, což může zvýšit účast žactva i konkurenci. Sokol se rád otevře dalším organizacím, s čímž přišla už dříve župní náčelnice Milada Havlíčková, která zve děti z mateřských škol, jejichž prostředí sama jako učitelka velmi důvěrně zná.
Ve šplhu soutěžilo 40 sokolských cvičenců a na startovní bloky v plavání se postavilo 32 závodníků. Objevili se navíc i zástupci z tělocvičných jednot Sokola Kokory, Beňov a Vlkoš. Župní náčelník Zbyněk Harašta při závěrečném udílení medailí pozval všechny soutěžící i na druhou část soutěže v atletických disciplínách. Ta se má konat na atletickém stadionu Spartaku Přerov 15. května a ti, kteří předtím prošli i gymnastikou, šplhem a plaváním, budou navíc vyhodnoceni i v kompletní soutěži všestrannosti.
Z měřitelných výsledků uvádím ve šplhu 4,5 m výkony sedmiletého Štěpána Kosíka 5,5 s, osmileté Elišky Přikrylové 7 s, oba z Přerova, a desetileté Johany Šromotové 5,2 s. Žena Vlasta Krejčiřová z Přerova dosáhla ve šplhu času 3,8 s a muž Dušan Kosík z Přerova bez přírazu při startu ze sedu 5,6 s.
Jedenáctiletá Kateřina Šromotově uplavala 25 m za 22,3 s, její třináctiletá sestra Kamila 50 m za 40,7 s a dorostenec Adam Vašica z Vlkoše 100 m za 01:36,1.  JS

Ze Sokola Kokory se zúčastnili (pouze ve šplhu) 4 chlapci a 1 děvče. Využili jsme i časové rezervy před závodem a prošli se kolem historických hradeb Přerova s výhledem na Bečvu. Zachytili jsme při nástupu i dalšího cvičence z Kokor, tentokrát mezi těmi úplně nejmenšími, ten ale kráčel pod praporem Sokola Přerov. Dvě druhá a jedno třetí místo podle kategorií, to bylo tak akorát. Musíme se více věnovat šplhu na laně, jsme více zvyklí na tyč. Odměna byla odpovídající - tatranky a zmrzlina. Chybí nám gymnastika a plavání, což odpovídá podmínkám. Snad nás na podzimním šplhu bude víc. Snad bude i pro ostatní zajímavá některá z fotografií. Plná tělocvična se nám líbila.   Kš
Podrobné výsledky obdržely zúčastněné jednoty


Sokolský ples v Přerově se vydařil

25. března 2010 v 8:53 | Helena Sedláčková |  Z činnosti

26. února 2010

Další obrázky ve fotogalerii

Čtvrtý sokolský ples se konal dne 26.2.2010 v naší sokolovně. Hrála skupina
Casablanca, vedená panem Kajánkem.Ples zahájila naše dlouholetá cvičenka a nyní
členka tanečního souboru Jana Kuchrýková se svým tanečním partnerem. Předvedli
klasické tance i latinu. Během plesu nás pobavili i členové z oddílu Capoeira,
při jejich saltech a přemetech se všem tajil dech.
Velký potlesk sklidili muži z Hranic a jejich vtipné a veselé vystoupení.
Plesem a tombolou nás jako tradičně provázela sestra Eva Tšponová. Myslím, že
ples se vydařil!
Moc děkuji všem sestrám a bratrům, kteří se zúčastnili přípravy plesu a dětských
šibřinek. Všem sestrám, které stály u pokladny, tomboly, v šatně, v bufetu...., všem sestrám, které " uvařily" výborné jednohubky a zajistily koláčky
od Tiefenbachů.
Bez Vás, sestry a bratři, by to nešlo !!
Helena Sedláčková


Sokolský odboj na Přerovsku v období nacistické okupace

24. března 2010 v 20:35 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Tělocvičná jednota Sokol Přerov a odbor Věrné gardy

Vás zvou
na přednášku historika PhDr. Pavla Kopečka spojenou s besedou,
která se koná 31. března 2010 v 15 h v zasedací místnosti č.82, 2.poschodí administrativní části přerovské sokolovny.
Téma: Sokolský odboj na Přerovsku v období nacistické okupace
Bohumil Domanský za odbor Věrné gardy,
Ing. Vladimír Tabery, starosta T.J. Sokol Přerov

Proti proudu času

24. března 2010 v 20:23 | Miroslav Rozkošný, Jaroslav Skopal |  Historie

Recenze nové knihy

S přerovským autorem Proti proudu času
Zajímavé čtení se spoustou jmen a fotografií známých přerovských osobností nabízí také druhá kniha Jaroslava Skopala, která nedávno vyšla pod titulem Proti proudu času. Autor se narodil v Košicích, ale již jako tříletý musel v roce 1939 Slovensko s rodiči opustit a na krátký čas se rodina usadila v otcově rodném Buku. Odtud se přestěhovala do Přerova a ve svém novém bydlišti pak Jaroslav Skopal později spojil svůj život zejména se Sokolem, stejně jako na začátku své tělovýchovné kariéry i jeho otec Cyril. Dlouholetý člen Sokola a socialistické strany na vlastní kůži prožíval politické změny, které se u nás udály od roku 1948 a ve své životopisné práci jim proto věnuje větší pozornost. V poměrně obsáhlé publikaci však autor nabízí čtenářům námětů mnohem víc. Všímá si života prarodičů a jejich příbuzenstva v Buku, matčiných rodičů a jejich široké rodiny na východním Slovensku i rodiny evangelického faráře Miloše Krybuse narozeného v Brně, otce své manželky Astrid.
Neopomenul zaznamenat i svá školská léta v Přerově a čas studií na ČVUT Praha.
Jaroslav Skopal přesahuje svojí více než padesátiletou veřejnou činností rámec přerovského regionu a ve své knize se proto zabývá událostmi, které mají svůj původ také v Praze, kam autor dodnes zajíždí na různé akce nebo setkání se starými přáteli.
Kniha je v Přerově k dostání v knihkupectví v Kratochvilově ulici. Pro členy Sokola je výhodný nákup v kanceláři Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy či přímo u autora po předchozí dohodě. Na oblasti, kterých se kniha dotýká, upozorňuje i obálka s obrázkem, znaky a logy.
Miroslav Rozkošný

Volební valná hromada v Dřevohosticích

24. března 2010 v 19:22 | Jaroslav Skopal |  Organizační

21. březba 2010

Sokolovna v Dřevohosticích působí dobrým dojmem. Výbor Sokola se snaží být dobrým hospodářem.
Již při vstupu musí návštěvník zaznamenat renovovaný vchod a vestibul s novým sociálním zařízením. Je patrná ruka dobrého hospodáře.
Další zvelebování sokolovny bylo i na pořadu jednání valné hromady. Hledalo se finanční pokrytí potvrzené dotace z jednoho státního fondu na výměnu podlahy v sále tělocvičny, kde jednota uspěla, avšak náklady dostane uhrazeny až po dokončení prací. Poslední zprávy ukazovaly, že ČOS může pomoci Sokolu najít vhodný bankovní dům, se kterým bude úvěr reálný.
Všechny zprávy přednesené na valné hromady potvrdily velkou pestrost činnosti tělocvičné jednoty:
Aerobik mládeže, házená, tenis, stolní tenis, volejbal, malá kopaná žen a mužů, badminton, country tance, divadelní ochotnický soubor, zdravotní tělocvik a jóga.
Sokol spolupracuje s obcí a hasiči při pořádání různých společenských akcí a akcí s hlubokou tradicí, např. při vodění medvěda nebo sletu čarodějnic.
V čele jednoty bude jako starosta znovu stát Petr Dostál a bude mít k dispozici 14-členný výbor i se zkušenými harcovníky Karlem Jakubálem, Tomášem Douškem, Karlem Seidlem a Květou Masařovou. Roli vzdělavatele se pokusí zvládnout Karel Študent. Novou náčelnicí je Věra Obkráčilová.

Valná hromada Sokola Veselíčko

23. března 2010 v 17:58 | Jaroslav Skopal |  Organizační

20. března 2010

Valná hromada se konala v myslivecké klubovně obce Veselíčko. Jednání řídil starosta jednoty bratr Tomáš Nádvorník. Činnost jednoty je pestrá: malá kopaná, volejbal, badminton, cvičení žen.
Oblíbená je i turistika a pobyt v přírodě. Zmiňuje se o tom i webová stránka obce. Ve Vřesovicích u Kyjova se konal tábor pro dvacet dětí a personál. Kulturní činnost zahrnuje taneční zábavy, zájezdy do Polska, mikulášská odpoledne.
V současnosti je trápí ochrana Sokolské zahrady, postupné kroky k zateplení sokolovny jsou také na pořadu dne.
Jako host se zúčastnil i starosta obce Jiří Gogela. Byl zvolen osmičlenný výbor. Starostou jednoty se opět stal Tomáš Nádvorník.

Valná hromada v Sokole Dub nad Moravou

20. března 2010 v 14:05 | Jaroslav Skopal |  Organizační

19. března 2010

Současná podoba sokolovny v Dubu nad Moravou je výsledkem dlouhodobého úsilí vedení Sokola Dub nad Moravou v čele se starostou Petrem Hanzlíkem o co největší zvelebení původní sokolovny postavené za první republiky. Počet členů dosáhl čísla 196.
Ženy se věnují současným formám gymnastiky včetně cvičení s velkými míči. muži a ženy mají své posilovny. Muži se věnují stolnímu tenisu a hrají ve dvou nižších soutěžích. Začíná se ujímat i badminton. Maminky s dětmi mají svůj oddíl Dubínek a předvedly též ukázku svých aktivit před jednáním valné hromady. Sokolovnu využívají i skauti a další společenství podporovaná obcí jako jsou senioři.
Ve volbě nového výboru se starostou stal opět Petr Hanzlík, náčelnicí je Marcela Eštvánová, na funkci jednatelky má nastoupit opět Leona Smělá.
Valná hromada schválila převod majetku na a hřiště) z ČOS na jednotu, což dosud nebylo možné pro nejasnosti v zápisu na Katastrálním úřadu. Tyto problémy se již podařilo odstranit.
Rezervy má Sokol v Dubu ve školení cvičitelů a zvyšování jejich kvalifikace.

Valná hromada Sokola Hranice

18. března 2010 v 19:42 | Jaroslav Skopal |  Organizační

17. března 2010

Během valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Hranice, konané 17. března 2010 v kavárně místní sokolovny, kolovaly mezi účastníky dva nově zpracované dokumenty: Stavebně historický průzkum a Architektonická studie rekonstrukce sokolovny v Hranicích. Tyto dokumenty jsou základem pro budoucí realizaci vize zcela renovované sokolovny, k níž sice zatím nejsou peníze, ale místní činovníci mají chuť je postupně s pomocí města Hranice, Olomouckého kraje a České obce sokolské získat. Čas ukáže, zda se jim to podaří.
Tělocvičná jednota Sokol Hranice má dnes 180 členů včetně žactva a dorostu, tedy méně než by si tak velké město zasloužilo. Její činnost zahrnuje především sokolskou všestrannost, rekreační volejbal žen, šachy, turistiku a florbal. Začíná se formovat oddíl capoeiry. Jejich postupně zvelebovaná sokolovna byla uvedena do provozu v srpnu 1928. Sokol samotný byl v Hranicích založen v roce 1887 a bylo u toho tehdy 62 členů. Tak jako v minulosti, i dnes jejich sokolovna poskytuje vedle tělovýchovy zázemí i kulturním podnikům pro hranické občany. Nedávno se konal i tradiční sokolský ples. To vše zaznělo ze zpráv přednesených starostou Pavlem Vývodou, náčelnicí Olgou Kopeckou, volejbalistkou Elena Hašovou a dalších činovníků jednoty.
Účastníci ocenili loňské vítězství hranických sokolek ve volejbalové části Memoriálu Jaroslava Václavíka, který se konal 6. září 2009 v Mohelnici za účasti sokolských sportovních družstev Olomouckého kraje. Senior Bohuslav Hons je stále aktivní v šachovém oddíle. V rozpravě poukázal na velké finanční zatížení členů oddílu, neboť jejich soutěže se konají v rámci Šachového svazu České republiky, kde je každá registrace k soutěži zatížena poměrně velkými poplatky. To odrazuje hlavně žactvo jejich šachového oddílu.

Valná hromada zvolila nový výbor, v jehož čele jako starosta bude opět stát Pavel Vývoda. Jednatelkou se stala Vladimíra Kubešová a náčelnicí Olga Kopecká. Funkci místostarosty bude vykonávat Aleš Kubíček. V plánu činnosti na rok 2010 jsou mj. i účast na červnovém Sokolském Brnu 2010 a Sokolských slavnostech v Trenčíně.
Na snímku vlevo bratr Bohuslav Hons

Vzpomínka na obnovu Sokola Přerov

18. března 2010 v 18:51 | Bohumil Domanský |  Historie

Vybráno z valné hromady 25.2.2010

K obnovení činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Přerov vystoupil br. Bohumil Domanský na 93.řádné valné hromadě Sokola Přerov - 25. 2. 2010
Sestry a bratři,
chtěl bych na dnešní valné hromadě připomenout 20. výročí obnovení činnosti Sokola Přerov. Přerušení naší činnosti trvalo dlouhých 42 let.
Před dvaceti lety - 7. ledna 1990 - se konal v Praze sjezd, kterého se zúčastnilo 2700 bývalých sokolů a byla obovena činnost Československé obce sokolské. Z Přerova se zúčastnil br. Zdeněk Tichý se třemi dalšími členy tehdejšího Spartaku. V Přerově jsme potom uskutečnili několik přípravných schůzí a pro obnovení činnosti naší jednoty byl symbolicky zvolen 7. březen - výročí narození TGM. Zakládající schůze se zúčastnilo 95 bývalých sokolů. Starostou byl zvolen br. Zdeněk Tichý, místostarostkou ses. Lída Chytilová, která v následujícím období často řídila činnost výboru za nemocného starostu. Proběhla jednání se Spartakem, který nám uvolnil zasedací místnost v sokolovně, byl založen běžný účet u Komerční banky a na Katastrálním úřadě se zjišťovala možnost vrácení našeho sokolského majetku.
Na snímku Miloše Přidala je záběr z obnovující schůze či valné hromady v roce 1990, Zdeněk Tichý při projevu
Přijetím zákona č. 173 z roku 1990 měl být Sokolu navrácen veškerý majetek, který vlastnil ke dni 31. března 1948. Trvalo však ještě několik let, nežli nám byla sokolovna vrácena.
V lednu 1991 vstoupila do Sokola většina členů odboru rekreační tělovýchovy a oddílu sportovní gymnastiky, kteří byli doposud členy Spartaku. Počet členú tak stoupl na 470 a bylo zahájeno pravidelné cvičení všech složek. Museli jsme však platit nájemné Spartaku - byli jsme sice majiteli sokolovny, ale uživatelem byl Spartak. V roce 1993 byl zvolen nový výbor v čele se starostou br. Jaroslavem Skopalem, který zahájil nová jednání se Spartakem. Jejich výsledkem bylo navrácení sokolovny a hřiště v srpnu roku 1993.

Z valné hromady Sokola Paršovice

14. března 2010 v 10:09 | Jaroslav Skopal |  Organizační

12. března 2010

Valná hromada sokolů tělocvičné jednoty se konala 12. března 2010 v místní sokolovně. Účastníci valné hromady zhodnotili činnost své jednoty, udělili absolutorium odstupujícímu výboru a zvolili výbor nový. Starostou T.J. Sokol Paršovice byl opětovně zvolen Martin Růžička, který bude i vyslancem jednoty v novém župním výboru, jenž bude ustaven 14. března na valné hromadě Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy v Přerově.
Obec Paršovice, ležící 9 km od Hranic a v nadmořské výšce 322 m, má asi 400 obyvatel a o sportovní a kulturní činnost se v ní starají hlavně místní Sokol a Sbor dobrovolných hasičů. Sokolů je asi 40. Obě sdružení spolupracují a jsou v plném souladu s obecním zastupitelstvem. Paršovickou sokolovnu postavili místní sokolové v roce 1924. V roce 1973 byla převedena na zemědělské družstvo a byl k ní přistaven další objekt pro potřeby družstva. Člen výboru Sokola Jaroslav Gadas se mně pokoušel osvětlit složitost uplatnění restitučního zákona při snaze o vrácení původního sokolského majetku po znovuobnovení Sokola po roce 1990. Nakonec se ukázalo jako optimální řešení, že celý komplex v dražbě odkoupí obec. Sokoli i další organizace zde mají zajištěny vhodné podmínky pro svou činnost.
K těm dalším uživatelům patří i country skupina Happy Chick, která dnes tvoří samostatné občanské sdružení, i když ještě nedávno vystupovala pod Sokolem. Její vystoupení mohli ohodnotit i účastníci nedávné přehlídky tanečních skupin a pódiových skladeb pořádané naší sokolskou župou a Sokolem Přerov. Členy tohoto tanečního souboru jsou mládež a dospělí z Paršovic a z okolních obcí.
Hlavní náplní činnosti Sokola Paršovice je cvičení žen a dětí, volejbal a badminton, k čemuž sál sokolovny plně vyhovuje. Žactvo jezdí na župní atletické soutěže, ženy cvičitelky navštěvují semináře cvičitelů a mají snahu si udržet na výši svou cvičitelskou kvalifikaci. Jednota pořádá i turistické výšlapy, jako byl nedávný výstup na Radhošť. Samozřejmostí jsou každoroční sokolské plesy v sokolovně, lampionové průvody a dětský den.
Ocenil jsem, že při odchodu z valné hromady mně již za tmy ukázala náčelnice Ludmila Gadasová pamětní kámen zabudovaný do zdiva sokolovny v čase její výstavby. Je zde připomenuto datum 2. června 1924 se slovy SOKOL - SOBĚ.


Z odhalení jezdecké sochy T.G.Masaryka

7. března 2010 v 15:03 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Navzdory počasí se oslava vydařila


Na oslavu 160. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, která se konala 6. března v Lánech u Prahy, přišlo pozvání také také do naší sokolské jednoty. A kdo jiný by měl na tuto akci jet, než vzdělavatel, zvlášť, když stále ještě platí, že nová metla dobře mete? To byl jeden z důvodů, proč jsem se do Lán rozjel. Dalším důvodem byla skutečnost, že v tomto letním sídle našich prezidentů jsem ještě nikdy nebyl, ačkoliv jsem se tam již dlouho chystal. Přinejmenším od konce šedesátých let, kdy jsem na letišti ve Kbelích u Prahy vojákoval, ale protože Lány byly až za naším vycházkovým obvodem, takového vzdálení od kasáren jsem se nikdy neodvážil. Teď se mi to konečně podařilo, a až na to počasí jsem nelitoval. Bez problémů jsem na Hlavním nádraží v Praze našel zvláštní vlak, který nás měl dovézt do Lán. Bez problémů nejen proto, že to byl vlak historický, tažený skutečnou parní lokomotivou, ale také proto, že v jeho okolí postávaly četné postavy v historických uniformách, většinou legionáři. Jen sokolské kroje jsem nějak postrádal. O to více jsem byl potěšen až na místě, když v muzeu T.G.M. v Lánech jsem potkal skupinu asi dvacetiletých chlapců a děvčat v historickch sokolských krojích.
Byli to členové T.J. Sokol Libeň, ale přehled měli také o činnosti dalších pražských sokolských jednot, jak jsem se v rozhovoru s nimi přesvědčil. Mrzí mě však, že jsem si jich nevyfotil. S dalšími sokoly jsem se setkal až odpoledne. Byla to skupina asi pěti praporečníků doprovázená rovněž krojovanými sokolskými sestrami - všichni již pamětníci předúnorového Sokola. Jedni, se kterými jsem také hovořil, byli ze Stochova, nejbližší železniční stanice od Lán, a další zřejmě z Prahy nebo okolí.
K vidění toho bylo v ten den v Lánech mnohem víc. Samozřejmě otevřeno bylo muzeum a vedle ve velkém stanu po celý den probíhal kulturní program. Mě, a zřejmě nejen mě, v něm nejvíc zaujal koncert dixilandu z Rakovníka, který dokázal některé posluchače úplně rozparádit. Já jsem při jejich hudbě neposkakoval ani nedělal vláček, ale kvůli ní jsem zapomněl na slavnostní položení věnce u hrobu T.G.M, takže o průběhu tohoto pietního aktu nemohu podat informace. Odpoledne vystupoval v tomto stanu také swingový orchestr sester Havelkových a po celý den se zde střídaly krojované soubory z Masarykova rodného Slovácka a pokud jejich členové nevystupovali, zahřívali sebe i své české přátele pravou moravskou slivovicí. Jen po celé dopoledne nebyl venku u četných stánků skoro nikdo. Pivo rozdával krušovický pivovar zdarma, a jak mi řekli výčepní, kvůli zimě toho sami víc vypili než rozdali. O něco lepší to bylo u stánku s párky, které byly také zdarma. Prý od Rátha. Už jsem si myslel, že celá akce, co se týče účasti veřejnosti, dopadne katastrofálně. ale po obědě lidé začali houfně přicházet. Plný byl nejen stan s kulturním programem, ale plno bylo také u prodejních stánků. Nejvíc s grogem a horkou medovinou. Po slavnostním odhalení sochy, které kvůli hlavnímu sponzoru sochy hejtmanu D. Ráthovi, bylo v režii většinou sociálních demokrátů, ale na podiu byl také jeden sokol, se konala vernisáž výstavy s názvem Šlechta ve službách Masarykovy republiky. V tomto malém výstavním sále bylo také nejtepleji. Na rozdíl od areálu zámku, kde se konal koncert dechové hudby hradní stráže.
Pro přiblížení , jaká tam byla zima, musím uvést, že pro posluchače koncertu hořely tři ohně a samozřejmě prodáván grog a další nápoje na zahřátí. Nejlepší nápad ale měla paní Lívie Klausová, která v přestávce koncertu vybídla kapelníka slovy: "tak už hrejte" a kapelu také vybídla k pochodu kolem dokola před prostranstvím bývalé zámecké konírny. V té zimě se přidali i ostatní. Paní Lívie v čele s dětmi, možná vnoučaty a samozřejmě s bodygardem. V první řadě s nimi i já. Skoro po boku první dámy republiky.

Pozvánka ze Sokola Lověšice

7. března 2010 v 14:27 | Luděk Frgal |  Z činnosti
T.J. Sokol Lověšice Vás srdečně zve
na
PYŽAMO - PAPUČOVÝ BÁL

dne 13. 3. 2010 od 20:00 hod. v Dělnickém domě v Lověšicích

vstupné: 60,- Kč
vstupné v pyžamu: 40,- Kč

K tanci a poslechu hraje skupina PROFIL

V průběhu večera zajištěn bohatý program, tombola a občerstvení
Rezervace místenek v místní knihovně Po,Čt 15.00 - 18.00 hod

Pohledy na poslání Sokola

7. března 2010 v 12:41 | Jaroslav Kozlík, Ivo Vlach |  Organizační

K příštímu sjezdu ČOS 2010

Nazdar sestry a bratři!
Dne 20.2.2010 jsem se zúčastnil 11. setkání Tyršova klubu v Tyršově domu.
Dostavil se tam též br. Kozlík a připojil se k diskuzi. Mezi jiným si
postěžoval, že mu od určité doby odmítají v redakci SOKOLA vytisknutí
článků. Jeden, který je aktuelní ke sjezdu a stanovám nám přečetl
prostřednictvím Prof. PhDr. Anny Hogenové, CSc.
Po skončení setkání jsem si vyžádal kopii článku. Protože tento článek
považuji za podstatný do diskuze ke sjezdu a o stanovách dovolil jsem si ho
naskenovat k rozeslání. Sken není, vzhledem ke kopii, dostatečně čitelný -
korektura br. Kozlíka není vidět, tak jsem článek přepsal a přikládám jej.
V článku jsou dva odkazy: SOKOL, 10/2009 - "K 9. sjezdu ČOS v roce 2009" a
Sokolský vzdělavatel, 2/2008 - "Představa o poslání Sokola v současnosti".
Oba jsem naskenoval do jednoho souboru a též přikládám.
Považuji za důležité upozornit na tyto tři články více než vhodné do diskuze
o Sokole.
Prosím, rozešlete je na své jednoty. Snad se ujmou v pozornosti členstva.
Děkuji a s pozdravem Nazdar!
Ivo Vlach,
místostarosta župy Krušnohorské - Kukaňovy
a jednatel Sokola Osek

K duchu a programu bížícího se 9. sjezdu ČOS

Má-li člověk v hlavě jasno a v srdci dobro, ví koho volit.

Blíží se 9. sjezd ČOS, který má zhodnotit výchovně kulturní činnost Sokola za mezidobí let 2007 - 2010, stanovit směr a úkoly sokolského hnutí do 10. sjezdu a zvolit nové ústředí ČOS.
Navazuji na článek "K 9. sjezdu ČOS v roce 2010" (SOKOL, 10/2009), který vyjadřuje představu o struktuře sjezdu, jehož závěry budou pravděpodobně rozhodovat o zdaru nebo zmaru obrodného hnutí a snažení. V následném textu se pokouším ukázat, které faktory mají velký vliv na směr a vývoj sokolského hnutí, ale také na problémy, které na sjezdu diskutovat, zaujmout k nim stanovisko a zvolit osobnosti, které jsou schopny a ochotny usnesení sjezdu řešit a zajistit.
Žijeme v době, ve které mizí cit a soucit, zneužívá se rozum a technika, sílí touha po slávě, moci a penězích. Vládne povrchnost, nespolehlivost, nepoctivost a nezodpovědnost. Lidí se zmocňuje pocit nejistoty, nebezpečí, nedůvěry a až bezmoci.Těmto slabostem nesmíme podléhat. Chceme-li se znovu stát činitelem demokratického vývoje a společenského pokroku, musíme vyburcovat sami sebe, bušit do uzavřených uší, neustále vyzývat k otevřené diskuzi. Nepřestávejme se ptát. Otázka je výzvou i těm, kteří se skrývají v závětří nejistoty. Bez diskuze není člověk člověkem, rodina rodinou národ národem a sokol sokolem. Diskuzí se otevíráme a rosteme, diskuzí bohatneme.
Při rozhodování o směru a úkolech sokolského hnutí na příští mezidobí je důležité respektovat a využívat vztahy a vlivy mezi: prostředím, ve kterém pracujeme a bavíme se, náročností a kvalitou programu, osobnostmi, které program tvoří, zajišťují a vedou.

Činitelé obrody a pokroku
1. Prostředí je vstupní branou do sokolského bratrství, je jedním z činitelů, který napomáhá uspokojit potřeby a zájmy členstva. Je funkční tehdy, když je příjemné, přitažlivé. Stává se jím, když vyhovuje nejen klimaticky, prostorově, vybavením a když je bezpečné, ale především tím, že je naplněno bratrským duchem, který v něm vytvářejí především vedoucí, imponující ostatním svou přirozenou autoritou, svým vystupováním, jednáním, svou lidskostí, odborností a spravedlností.
Příznivé prostředí má svým duchem, svou dynamizující a strhující atmosférou účastníky sbližovat, vzájemně se povzbuzovat a pomáhat, má je vést k bratrskému soužití, ke spolupráci, k věrnosti.
2. Program. Nabízejme občanům program, kterým se postupně stávají zdravějšími a zdatnějšími nejen tělesně, ale i duchem a mravy. Preferujme trend přirozeného, užitkového a uměleckého programu, který staví na principu individuální všestrannosti a sociální aktivitě. Individuální všestrannost žádá, aby program jakéhokoliv zaměření (gymnastika, sport, turistika, tanec) zabezpečoval všestrannost s náročností, odpovídající individuálním dispozicím a možnostem cvičence, sportovce. Princip sociální aktivity žádá cvičit, sportovat v kolektivu, který dynamizuje výchovně vzdělávací proces svým duchem a atmosférou, formuje a zpevňuje charakter cvičenců a je v současnosti formou nejdůležitější a nejpotřebnější.
Chápejme a pěstujme gymnastiku a sport jako prostředek k vytváření a upevňování charakteru člověka, který vede ke zkvalitnění a kultivaci jeho života. Říká se, že charakter, čest je mírou člověka. Preferujme a prohlubujme proto vnitřní život cvičence, sportovce jako základ jeho lidskosti a odbornosti.
3. Vedoucí osobnosti dělají Sokol Sokolem. Na nich záleží, jak je Sokol ve společnosti znám a hodnocen, jak je přitažlivý, jak slouží národu. Chceme-li národu, společnosti pomoci vymanit ji z mravní bídy, musí se vedoucí funkcionáři exponovat dvěma směry a to "dovnitř" a "ven" z hnutí. "Dovnitř" znamená citlivě a trpělivě pronikat do nitra svých partnerů a svěřenců, rozvíjet a upevňovat jejich emocionální a sociální potenciál, jejich charakter. "Ven" znamená taktně zasahovat do politického dění, do vnějšího prostředí, které má vliv a sílu, aby nám pomáhalo nebo ztěžovalo naše společenské poslání, to je: posilovat, zušlechťovat a sjednocovat lidi dobré vůle. Pokud jde o směřování dovnitř hnutí je žádoucí:
· blíže poznávat své spolupracovníky a svěřence, aby vedoucí osobnost mohla na ně diferencovaně působit, rozvíjet je, zušlechťovat a sbratřovat,
· sledovat nejen vnější projev, ale i to, jak se v sokolském prostředí a činnosti cvičenec, sportovec, spolupracovník cítí, co a jak používá, co si do života odnáší,
· věnovat relativně stejnou pozornost všem, zajímat se o každého (očima, úsměvem, oslovením, radou, pomocí, pochvalou),
· přijímat a podporovat náměty, projekty, ať přicházejí odkudkoli,
· hledat, vytvářet a využívat vhodných situací a příležitostí k smysluplnému a citlivému zásahu do vnitřního života svých spolupracovníků a svěřenců, prohlubovat tak ideu lidskosti.
Klíčem k takovéto výchovné praxi je přesvědčení funkcionáře o nutnosti změn a odhodlání je řešit a realizovat, být jejich průkopníkem. Když se nad těmito požadavky na funkcionáře zamýšlím, vynořuje se otázka: Co mladou generaci čeká, budeme-li ponor do mravní bídy podporovat a prohlubovat?

Problémy volající po diskuzi a řešení
Ve studii "Představa o poslání Sokola v současnosti" (Sokolský vzdělavatel, 2/2008) bylo otázkami vyjádřeno několik problémů, které jsou více nebo méně důležité v činnosti Sokola i z aspektu celospolečenského. Připojuji k nim další, které by měly být utříděny, doplněny a z nich nejdůležitější na 9. sjezdu diskutovány a řešeny. Nově uvádím:
Z aspektu zdravotního: Jsou zdravotní a bezpečnostní požadavky náležitě propagovány, kontrolovány a plněny, zejména pokud jde o přetěžování nebo nedotěžování organizmu?
Z aspektu výchovného: Je citová a mravní výchova jako priorita přijata, ujasňována a uplatňována v sokolské výchově a kultuře?
Z aspektu provozního: Je na všech stupních ČOS uplatňován princip spolupráce a vzájemné pomoci?
Je členstvo informováno, o čem se jednalo, proč a co bylo dohodnuto na zasedáních organizačních složek ČOS?
Z aspektu organizačního: Přejmenovat odbor všestrannosti na odbor gymnastiky, neboť tento pojem a trend v mezinárodním pojetí vyjadřuje existenční potřebu každého člověka (definice gymnastiky: Soubor tělesných cvičení s cílem všestranného rozvoje lidského těla.).
Název odboru sportu ponechat bez jakýchkoliv přívlastků.
Rozšířit působnost kontrolní komise i na programovou složku, neboť kulturně výchovný program je podstatou a posláním Sokola.
Z aspektu hospodářského: Vymezit práva a povinnosti dobrovolných a placených funkcionářů.
Stanovit, kdo odměny a platy funkcionářů vymezuje a určuje.
Zkušenost radí: Na zasedáních organizačních složek ČOS, především na zasedání sjezdu, aby byl věnován patřičný prostor nejen problémům a záležitostem provozním, ale také programovým.

Koho volit?
Je ctí a odpovědností delegáta 9. sjezdu ČOS být činitelem, který se podílí svou volbou na směru a pokroku sokolského hnutí. Delegát, vědom si své odpovědnosti, měl by volitsestry a bratry, kteří se těší úctě a důvěře, jsou přirozenou autoritou, občanským vzorem.
Být delegátem sjezdu, volil bych občana, který: kulturně žije a produktivně pracuje s druhými a pro druhé, který je skromný a přitom na sebe náročný ve sféře duchovní a mravní, který je schopný a odhodlaný odevzdávat společnosti více než od ní přijímat.
Být delegátem sjezdu, volil bych do ústředí ČOS osobnost, která:
· ctí a dokáže v praxi aplikovat sokolské ideje, to je rovnost, volnost, bratrství,
· která s ochotou a odhodláním přijímá svou roli a věří si,
· je zvyklá pracovat a spolupracovat promyšleně a sebekriticky,
· má odvahu a sílu jít novou nevyšlapanou cestou,
· která bude sledovat celospolečenský vývoj a bude v neustálém kontaktu se spolupracovníky a veřejnými činiteli.
Přeji delegátům sjezdu sílu a odvahu volit nové funkcionáře podle svého vědomí a svědomí nezávisle a čestně, vždyť čest je mírou jejich vlastní osobnosti. Přeji novým reprezentantům ústředí ČOS, aby se v nové roli cítili dobře, funkcí se vnitřně motivovali, aby se jim práce dařila, odváděli ji v rozsahu a kvalitě, která má smysl a celospolečenský význam.

Jaroslav Kozlík
Praha, 10.2.2010