Únor 2010

Dětské šibřinky v Sokole Přerov

28. února 2010 v 14:18 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

27. února 2010

Další obrázky ve fotogalerii

Dětské šibřinky uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Přerov pro rodiče a děti, nejmladší žactvo a mladší žactvo v sobotu 27. února 2010 odpoledne. Hovořil jsem s hlavními organzátorkami této akce, vedoucími cvičitelkami Boženkou Šoupalovou, Miladou Havlíčkovou a Helenou Sedláčkovou. Všechny se shodly na jednom, nikdy nebyla tak velká účast jako letos. Asi se to rozkřiklo a tak děti zvou své známé, tedy i ty, co nemají sokolskou průkazku. Snad to pomůže i rozšířit jejich řady v pravidelných cvičebních jednotkách.
Když jsem chtěl fotografovat, musel jsem se prodírat mezi dětmi v různých úborech a jejich rodiči a příbuznými. Program zaplnily i hry, které jsou běžné v normálních cvičeních. Házelo se na koš, trefovalo do kroužku, skákalo na dětské trampolínce a i jinak se ověřovala šikovnost dětí. Vystoupení zpestřila i vystoupení moderních gymnastek ze Spartaku Přerov, které si jinak pronajímají přerovskou sokolovnu i na svou přípravu a některé své akce. Kde jinde než zde, mezi žákovským potěrem a potencionálními budoucími gymnastkami, by měly předvádět své umění.


Někteří z přítomných přerovských sokolů a sokolek navštívili v předchozím večeru i sokolský ples, který se rovněž mimořádně vydařil. Účastníci viděli pěkné předtančení z řad bývalých cvičenek, vystoupení hranických sokolů v komické skladbě pro cvičící muže v letech a ukázku capoeiry v podání domácího sokolského oddílu capoeiry. Ti byly posíleni svými přáteli z Olomouce, takže jejich vystoupení bylo ještě zajímavější než to předvedené na nedávné přehlídce tanečních souborů v Přerově.

Valná hromada Sokola Přerov

27. února 2010 v 12:29 | Jaroslav Skopal |  Organizační

25. února 2010

Na valné hromadě zhodnotil činnost Tělocvičné jednoty Sokol Přerov za uplynulé tříleté období odstupující starosta Vladimír Tabery mladší. Zazněly dílčí zprávy o činnosti odborů, oddlílů a z kontrolní komise.
Ve volbách byl pro nové tříleté období zvolen výbor v čele s dosavadním starostou Vladimírem Taberym mladším.

Dalšími členy nového výboru se stali:
Vladimír Tabery starší
Bohumil Domanský
Zora Horáková
Ivan Fašánek
Martin Krejčíř
Jaroslav Skopal
Rostislav Machalík
Jakub Navařík
Nevolenými členy výboru se podle stanov dále stali
Vladimír Futák, vedoucí odboru sportu,
Miroslav Rozkošný, vzdělavatel,
Helena Sedláčková, náčelnice,
David Zbořil, náčelník.

Kontrolní komise má složení: Alena Hrazdírová, Jiřina Pungeová a Martina Šaratová-Vlková

Volby do činovnických funkcí proběhnou na prvé výborové schůzi 11. března 2010 v 17,30 h. Ta se koná v zasedací místnosti Br.Sylvestra Plevy přerovské sokolovny.

Ze setkání Tyršova klubu v Praze

22. února 2010 v 20:19 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

20. února 2010

Na jedenáctém setkání Tyršova klubu jsem si se zájmem vyslechl českou filozofku Annu Hogenovou, která pronesla úvodní slovo k sokolským vzdělavatelům a činovníkům na téma Jak dál v Sokole. Přiznám se, že po běžné mediální masáži, které jsem jako každý český občan denně vystaven, bylo slovo uvedené lektorky a členky Sokola přímo balzámem na duši.
Na začátku položila otázku vztahu k tomu, co bylo kdysi a co je dnes. Řekla, že po každé revoluci se najde skupina, která podporuje jen to, co je "in", nové a "moderní". Připomněla význam "počátku" toho, co se jen jednou narodilo za určité situace a za účelem řešení nějakého významného problému. Týká se to i vzniku Sokola v roce 1862. Sokol se stal místem kontinuity české dějinnosti, kterou nemáme zaměňovat s nacionalismem. Dnešní dobu charakterizovala jako dobu zbožňující výkon. Výkonnost či výkonovost prostupuje základy všech institucí. Objevuje se i v Sokole a ovlivňuje jeho program a stanovy. To však neznamená, že to tak v Sokole také musí být. Do Sokola nepatří hledisko "kolik Sokol vydělal".
Základem pro dnešní Sokol jsou témata udržování zdraví, sociální spravedlnosti, rodiny, mravnosti, dobrých vztahů mezi lidmi a další jim podobná. Za své převzala krédo profesorky Jarky Peškové "nenechat se otrávit" při vzdorování některým trendům doby, s nimiž nesouhlasíme. Z nich vzpomenula např. uplatňování "kindermanagementu". Toto nové slovo vzniklo v Německu, když i tam se před lety začaly projevovat snahy dávat do čela jen mladé, kteří upřednostňují jen výkonnost. Média jsou, podle ní, v rukou kindermanagementu, který charakterizovala tak, že ti lidé by neudělali zkoušku na filozofii, ale zato mají velkou sebedůvěru v sebe a vyznávají, že podstatou bytí je moc. Takže pokud jde o Sokol, nenechat se otrávit v úsilí o zachování podstaty Sokola.
Při hodnocení stavu současné politiky se Anna Hogenová nevyhnula aplikaci teze o napětí mezi legalitou a legitimností nebo jinak řečeno mezi zákonem a svědomím. Jako příklad krajního přístupu uvedla, že jeden právník z Plzně si v jednom případě své stanovisko zjednodušil prohlášením, že on je právník, ne etik. S napětím mezi zákonem a svědomím je spojena nejistota. V ní trvale pracovali prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš. Současným politikům toto napětí chybí. Nejhorší jsou lidé bez svědomí, bez skrupulí. Ti mluví jen o systému. Takovým byl i Adolf Eichmann, aplikátor holocaustu, systémového vybíjení lidí. Neznal lítost.
Anna Hogenová popřála Sokolu dostat do Stanov i svědomí. Sokolové, ze kterých se v zajetí stali legionáři, řešili celou řadu otázek svědomí při svých domluvách a rozhodování, jak se ve válečném konfliktu a ve své situaci zachovat. K aktuálním obecným problémům řekla, že jsme v médiích otravování reklamami. Když jsem se jí ptal, zda v duchu, v jakém se nese její přednáška, nabídla nějaký článek do novin, odpověděla, že ano, ale že byla většinou odmítnuta, když v jednom případě se to stalo se slovy, že se článek v redakci nikomu nelíbil.
K osobnostem tohoto setkání Tyršova klubu patřil i Jaroslav Kozlík. Přes svůj vysoký věk (102) stále prosazuje pravdy, kterým věří. Stěžoval si mj. na to, že už mu redakce Sokola nevzala tři články, z nichž jeden za něho v zájmu urychlení přečetla právě Anna Hogenová. Z jeho témat uvádím podporu sokolské diskuse, na níž jako na základu stojí rodina, národ i Sokol. K terminologické debatě o nových názvech obhajoval termín odbor gymnastiky, který má v Sokole jak tradici, tak i současný obsah. Jiným jeho zdůrazňovaným pojmem je "prostředí", neboť na něm závisí výchova. Některé výklady bratra Kozlíka nám mohou připadat dlouhé, ale snad by se dala při vhodném zkrácení publikovat podstata jeho myšlenek, které vycházejí z bohatých životních zkušeností. Jednání klubu řídil vzdělavatel ČOS bratr Jiří Sobota s občasnou výpomocí bratra Jaroslava Nešpora.

Jubileum brankáře

13. února 2010 v 18:51 | Alois Košťálek |  Z činnosti

Ze Sokola Kokory

Na začátku února oslavil sedmdesátku dlouholetý výborný brankář a obětavý funkcionář národní házené T. J. Sokol Kokory bratr František Matuška, nositel čtyřgenerační házenkářské tradice. V klubovně Sokola Kokory mu přišli spolu s dalšími přáteli poblahopřát i předseda oddílu J. Škobrtal a někdejší spoluhráč a současný předseda kokorského Sokola R. Veselský. Foto vzdělavatel kokorského Sokola Ing. A. Košťálek. K poděkování za vytrvalou a obětavou práci pro náš národní sport a k blahopřání se připojujeme.

Propozice župní soutěže 2010

6. února 2010 v 14:17 | Zbyněk Harašta |  Organizační

Část gymnastika, šplh, plavání

P R O P O Z I C E
Župní soutěže sokolské všestrannosti pro rok 2010
gymnastika, šplh, plavání


Datum konání: sobota 27. března 2010 od 8:00 do 13:30 hod

Místo konání: sokolovna v Přerově, krytý bazén v Přerově

Hlavní činovníci: ředitel závodu Milada Havlíčková
hlavní rozhodčí SG muži a vedoucí sledů Vladimír Tabery st.
hlavní rozhodčí SG ženy Hana Kratochvílová
hlavní rozhodčí šplh Martin Krejčíř
hlavní rozhodčí plavání Blanka Zelingerová
zdravotní zabezpečení Libuše Kohoutová
jednatel Irena Darmová
prezence, zpracování výsledků Zbyněk Harašta

Rozhodčí: A. Bouchalová, O. Fárková, J. Hendrychová, Z. Koluchová,
V. Krestýnová, S. Barták, B. Domanský, J. Fait, R. Machalík,
J. Pospíšil, J. Skopal, P.Vývoda, D. Zbořil

Časový rozpis: prezence: 08:00 - 08:45 hod
porada rozhodčích: 08:45 - 09:00 hod
soutěž v gymnastice a šplhu: 09:00 - 12:00 hod
přesun na krytý bazén: 12:00 - 12:30 hod
soutěž v plavání: 12:30 - 13:30 hod
V případě rychlejšího průběhu soutěže v gymnastice budou závody v plavání zahájeny dříve.
Jízdné: hradí vysílající jednota

Přihlášky: zašle každá jednota na adresu: Sokolská župa Středomoravská-Kratochvílova, Brabansko 2, 750 00 Přerov nebo elektronicky na harasta@oltis.cz. Přihlášky zasílejte ve tvaru uvedeném v příloze těchto propozic nebo použijte přímo tuto přílohu, vždy musí být uvedeno: kategorie, příjmení a jméno, rok narození. Křížkem označte disciplínu, které se závodník zúčastní.
Uzávěrka písemných přihlášek je 24. března 2010, elektronických 26. března 2010 ve 12:00 hod. Včasné zaslání a správné vyplnění přihlášek usnadní a především urychlí počítačové zpracování výsledků!

Odměny: závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a medaili

Kategorie: předškolní děti rok narození 2004 a mladší
mladší žáci a žákyně I. rok narození 2001 - 2003
mladší žáci a žákyně II. rok narození 1999 - 2000
starší žáci a žákyně III. rok narození 1997 - 1998
starší žáci a žákyně IV. rok narození 1995 - 1996
dorostenci a dorostenky rok narození 1992 - 1994
muži a ženy rok narození 1991 a starší

Pro zařazení cvičence (cvičenky) do příslušné kategorie rozhoduje rok narození. Cvičenec (cvičenka) může závodit za starší věkovou kategorii. V tomto případě musí cvičenec (cvičenka) absolvovat všechna kola ve všech odvětvích v jedné věkové kategorii.V žádném případě nesmí starší cvičenec závodit v nižší věkové kategorii.

Rozsah soutěže:
Kategorie
SG
šplh
plavání
Předškolní děti
přeskok
lavička
akrobacie


Mladší žákyně I.
přeskok
hrazda
lavička
akrobacie
tyč 3 m
s přírazem
25 m
Mladší žáci I.
přeskok
hrazda
kruhy
akrobacie
tyč 3 m
s přírazem
25 m
Mladší žákyně II.
přeskok
hrazda
kladina nízká
akrobacie
tyč 4,5 m
s přírazem
25 m
Mladší žáci II.
přeskok
hrazda
kruhy
akrobacie
tyč 4,5 m
s přírazem
25 m
starší žákyně III.a IV.
přeskok
hrazda
kladina
akrobacie
kruhy
tyč 4,5 m
s přírazem
50 m
starší žáci III. A IV.
přeskok
hrazda
bradla
akrobacie
kruhy
lano 4,5 m
s přírazem
50 m
Dorostenky
přeskok
hrazda
kladina
akrobacie

100 m
Dorostenci
přeskok
hrazda
bradla
akrobacie
kruhy
lano 4,5 m
start ze sedu
bez přírazu
100 m
Ženy
přeskok
hrazda
kladina
akrobacie

100 m
Muži
přeskok
hrazda
bradla
akrobacie
kruhy
lano 4,5 m
start ze sedu
bez přírazu
100 m

Předpis:
S P O R T O V N Í G Y M N A S T I K A
Ženské složky soutěží podle Závodních sestav SG platných od 1.9.2002. Pro cvičební rok 2009/2010 se závodí v sestavách B a dle DODATKU - viz příloha těchto propozic.
Mužské složky soutěží podle Závodních sestav SG platných od 1.9. 2002 a dle změn závodních sestav SG z 31.8.2005 - viz příloha těchto propozic.

Š P L H
Žáci a žákyně startují na startovní značce držením lana (tyče) jednoruč v maximální výšce 150 cm od podlahy. Dorostenci a muži startují ze sedu. Cíl viditelným dohmatem na značku nebo nad značku ve výšce stanovené pro danou kategorii. Závodník, který nedošplhá nebude hodnocen ani v celkovém hodnocení.

P L A V Á N Í
Start skokem ze startovního bloku. Z vody odrazem od startovní stěny bazénu. Plave se libovolným plaveckým způsobem. To znamená, že závodník si může zvolit plavecký způsob (prsa, kraul, znak, motýlek) dle vlastního uvážení, ten však v průběhu závodní trati nesmí měnit. Obrátka se provádí dle platných pravidel plavání. Závodník, který nedoplave nebude hodnocen ani v celkovém hodnocení.
Výjimka: v kategorii mladšího žactva I. lze měnit plavecký způsob

Milada Havlíčková v.r., Zbyněk Harašta v.r.
župní náčelnice, župní náčelník