Leden 2010

ČOS vás zve do Prahy

28. ledna 2010 v 20:07 | Jaroslav Skopal |  Organizační

na přehlídku pódiových skladeb 13. března 2010

 • Přehlídka je nesoutěžní, ale všechny skladby bude hodnotit odborná komise, která na závěr přehlídky vybrané skladby ocení. Komise vypracuje písemně připomínky ke skladbám a rozešle je všem zúčastněným skupinám. Autoři skladeb mají možnost ústní konzultace s odbornou komisí přímo na místě.
 • Pokud jedna skupina přihlašuje více skladeb, vyhrazuje si pořadatel v případě velkého počtu přihlášek právo výběru. Přihlášky budou zařazovány podle data doručení. (Přehlídka není určena pro skupiny společenského tance a formace mažoretek. Pro skupiny cvičící skladby s náplní aerobiku je vyhrazena přehlídka Aerobic Team - pozvánka a propozice byly vydány samostatně)
 • Cvičební plocha má rozměry 12x12 m a je kryta kobercem, vstup do tělocvičny je povolen pouze ve cvičební obuvi nebo bez obuvi !!!
 • Maximální povolená délka skladby je 4 minuty - časový limit nelze překročit !
 • Minimální počet cvičenců ve skladbě - 3, věkové složení cvičenců není ničím omezeno
 • Skladba nesmí být vytvořena profesionálním choreografem
 • Účastnický poplatek 300,- Kč za jednu skladbu bude vybírán při prezenci. Pokud jedna tělocvičná jednota vysílá více skladeb, platí startovné pouze jednou !
 • Účastníkům bude uhrazeno jízdné na přehlídku (cvičícím a jednomu členu doprovodu) Při prezenci předloží všichni členové skupiny platné průkazy České obce sokolské (řádně vyplněné, s fotografií a s vylepenou známkou na rok 2010) - při nesplnění nebude skupina do přehlídky zařazena a cestuje na vlastní náklady !!!
 • Stravování z vlastních zdrojů a na vlastní náklady, v Tyršově domě bude možné zakoupit občerstvení
 • Ubytování - v nutném případě možné zajistit - objednejte na přihlášce
 • Vybrané skladby budou nominovány na reprezentační akce pořádané OV ČOS
Dotazy a informace: ses. Lenka Kocmichová tel. 257007339, mobil: 723064137, e-mail: lkocmichova@sokol.eu, pozvánka i přihláška je uveřejněna i na www.sokol.cz a www.sokol.eu
Podrobné informace a časový rozpis přehlídky obdrží účastníci po uzávěrce přihlášek.
Přihlášky na přiloženém formuláři zašlete na adresu odboru všestrannosti ČOS (stačí i elektronicky) nejpozději do 26. února 2010 !!!
Nazdar !

Lenka Kocmichová v.r., Miroslav Vrána v.r.

náčelnice ČOS, náčelník ČOS
vedoucí přehlídky

Blíže viz přihláška, která odešla do jednot, které byly na přehlídce 16. ledna 2010
Je k dispozici v kanceláři župy

Župní sraz cvičitelů v Přerově

24. ledna 2010 v 11:30 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

23. ledna 2010

Další obrázky viz Galerie
Na župní sraz cvičitelů konaný 23. ledna v přerovské sokolovně přišlo 27 cvičitelek a cvičitelů z tělocvičných jednot Sokol Přerov, Hranice, Velká, Vlkoš, Beňov, Brodek u Přerova a Sušice. V úvodu cvičitelka Jiřina Daňková předvedla jednu z lekcí jógy včetně šesti sestav vhodných pro všechny skupiny cvičenců. Ty se pak staly podkladem pro půlhodinku tělocvičného názvosloví, při níž cvičitelé kolektivně aplikovali své znalosti ke správnému slovnímu popisu cvičení.
V další části programu cvičitel Vladimír Tabery starší připomenul zásady bezpečnosti při cvičení na nářadí a vyzval přítomné cvičitele, aby nezapomínali na základní sportovní gymnastiku, která v poslední době ztratila v oddílech sokolské všestrannosti svou dřívější pozici. Cvičitelka Olga Kopecká uzavřela praktickou část ukázkami zdravotního cvičení zaměřeného na žactvo.
Župní náčelnicí na další tříleté období byly zvolena sestra Milada Havlíčková, župním náčelníkem bratr Zbyněk Harašta. Účastníci srazu měli v závěru možnost se podívat na zkrácený audiovizuální záznam vystoupení tanečních souborů a pódiových skladeb z předchozí soboty. Přehlídka měla mezi odbornou veřejností příznivý ohlas a získané zkušenosti by mohly být využity v příštím roce.

Diskutujme o návrhu na změnu Stanov ČOS

20. ledna 2010 v 11:25 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Vybráno z tabulkového dotazníku, který jste dostali do jednot

Námět pro zamyšlení sokolských činovníků i pro valné hromady.
Vyplněné tabulky posílejte do sídla naší župy. První balík připomínek uzavřeme začátkem února a pošleme na ČOS.
Obrázek je z porady tajemníků a starostů moravských žup v Přerově 3. listopadu 2009.
OTÁZKA
Mělo by být podle Vás ve stanovách ustanovení o odpovědnosti statutárních orgánů jednoty, župy či ČOS za způsobenou škodu?
S ohledem na to, že tzv. absolutorium nemá již konkrétní obsah a nejsou s ním spojeny nějaké právní důsledky, doporučujeme ho zcela vypustit. Souhlasíte?
Nemělo by být ustanovení o sokolském slibu vyřazeno a ponecháno zcela na vůli každé jednoty?
Uvažujeme o prodloužení funkčního období činovníků na všech stupních Sokola, a to na 6 šest. Souhlasíte s touto změnou?
Volby výboru jednoty probíhají na valné hromadě jednoty, tedy vrcholném orgánu jednoty. Volby předsednictev žup a ČOS zajišťují dosud výbory žup a výbor ČOS. Přitom vrcholným orgánem župy je valná hromada župy a vrcholným orgánem ČOS je sjezd ČOS. Navrhujeme proto, aby v budoucnosti byla předsednictva žup a předsednictvo ČOS volena valnou hromadou župy, resp. sjezdem ČOS, tedy jejich nejvyšším orgánem. Souhlasíte?
JEN PRO TY, KTEŘÍ ZVOLILI V OT.5 "NE", tedy KÓD 2!!
Proč si to myslíte?
Nezdá se Vám, že současný stav představuje určitou výlučnost či nadřazenost vyslanců nad řádně zvolenými delegáty?
OTÁZKA
Byli byste pro to, aby valné hromady župy a sjezdu ČOS se v budoucnosti zúčastňovali pouze delegáti zvolení v nižších organizačních složkách a odborných orgánech a naopak zvolení vyslanci by byli jen členy výborů žup a výboru ČOS? Je přitom samozřejmé, že vyslanec by mohl být zvolen i za delegáta.
Za poněkud nedemokratické považujeme ustanovení, že kandidáty na funkce v předsednictvu župy a předsednictvu ČOS je dosud možno vybírat pouze z řad příslušných výborů (slovy "zvolit ze svého středu"). Doporučujeme vypustit toto ustanovení. Důvod: máme řadu kvalitních členů i mimo řady vyslanců a zatím také nelze ani nominovat více členů z župy či jednoty, než má župa či jednota vyslanců.
Souhlasíte s vypuštěním těchto slov?
Při ověřování zápisů z valných hromad a sjezdu nám notáři vytýkají, že někteří členové statutárních orgánů (náčelnice, náčelník, předseda odboru sportu a vzdělavatel) jsou voleni odlišně od dalších členů, ačkoliv všichni mají zcela stejnou odpovědnost a rozhodují o důležitých záležitostech.
Neměli by proto být voleni také přímo valnou hromadou nebo sjezdem a příslušné odborné orgány by měly právo jen navrhovat kandidáty na tyto funkce?
Zatímco u jednot je nutné, aby se valná hromada scházela každoročně, navrhujeme, aby se valná hromada župy scházela jen na přelomu volebních období. Souhlasíte?
V návrhu je i přejmenování odborných orgánů. Vede nás k tomu skutečná náplň současné činnosti těchto orgánů.
Souhlasíte, aby se odbor všestrannosti nazýval "odbor sportu pro všechny"?
Souhlasíte, aby se odbor sportu nazýval "odbor výkonnostního a vrcholového sportu"?
Souhlasíte, aby se vzdělavatelský sbor nazýval "kulturně-společenský odbor"?
OTÁZKA
JEN PRO TY, KTEŘÍ ZVOLILI V OT.14 "NE", tedy KÓD 2!!
Proč si to myslíte? Máte jiný návrh?
Navrhujeme i zvýšení působnosti žup a ČOS formou možné ingerence (zasahování, usměrňování) do jednání jednot, resp. žup, a to při dlouhodobé nečinnosti výboru nebo jiného orgánu jednoty, resp. předsednictva župy nebo při zvláště závažném ohrožení právních zájmů jednoty nebo župy (tunelování).
Považujete tuto změnu za správnou?
Mimo stanovy je otázka formování krajských sokolských žup. Považujete tento proces do budoucna za nezbytný nebo by neměl vůbec proběhnout?
Pro budoucnost chceme předejít možnému poškození sloučených žup a navrhujeme, aby počet vyslanců a delegátů byl vždy přímo úměrný počtu členů. Souhlasíte?
Je zcela logické, jsme nemohli postihnout vše a na něco jsem také zapomněli. Proto prosíme - vypište své další návrhy a to i s potřebným zdůvodněním.
Děkujeme za Váš zodpovědný přístup k přípravě novelizace stanov a za vyplnění dotazníku.

Přehlídka tanečních souborů a pódiových skladeb

18. ledna 2010 v 22:39 | Jaroslav Skopal, Martin Krejčíř, Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Sokolovna v Přerově 16. ledna 2010

Další fotografie viz Galerie

Sto dvacet tanečníků a cvičenců převážně ze sokolských tělocvičných jednot se v sobotu 16. ledna v přerovské sokolovně představilo veřejnosti v devadesátiminutovém pásmu. Skladby byly různého charakteru a právě ta pestrost zaujala. Stepování se však věnovala jen jedna skupina a to Stepující matky ze Sokola Velká. Že lze country tance nacvičovat v každém věku, to dokázala skupina mládeže Happy Chick z Paršovic a soubor Báječných ženských ze Sokola Majetín. Ty mají za sebou desítky vystoupení na plesech a country bálech ve svém okolí.
Mládež, která se věnuje aerobiku a disko tancům, byla reprezentována skupinou X-TREME ze Sokola Dubicko. Potlesk diváků vyvolalo zejména jejich druhé vystoupení, které je vtáhlo do víru kankánu. Začalo ruskou častuškou v kožiších a skončilo francouzsky laděným kankánem. Junior aerobik si říká skupina žaček ze Sokola Dřevohostice, jejíž vystoupení obsahově přesně odpovídalo názvu. Potěr disko tanců, tak by se dala charakterizovat skupina sedmiletých děvčátek ze sdružení D2 DANCE z Přerova, která má za sebou významné úspěchy na četných přehlídkách. Překvapila úžasnou dynamikou a dobrou znalostí předvedených dvou skladeb. Mně se snad nejvíc líbily starší žačky z odboru všestrannosti ze Sokola Frenštát pod Radhoštěm. Ve svých dvou pódiových skladbách s náčiním, v prvé to byly obyčejné židle a ve druhé stuhy, dokázaly spojit tanec s přesností akrobatických prvků a dívčím půvabem.
Ženy ze Sokola Olomouc - Chválkovice předvedly typickou pódiovou skladbu s názvem Ta naše písnička česká na hudbu Karla Hašlera v úpravě Jariny Žitné. Diváci z řad sokolských seniorů si při ní zavzpomínali na svou poslední sletovou skladbu. Ženy ze Sokola Beňov překvapily dvěma vystoupeními, poprvé v aerobické skladbě a po druhé ukázkou břišních tanců.

Čest mužů zachraňovala trojice cvičitelů z oddílu Capoeiry domácí jednoty Sokola Přerov a devítka mužů oddílu všestrannosti ze Sokola Hranice. Umění prve jmenované trojice napodobovala po skončení přehlídky skupinka přítomných dětí, které rodiče nabádali "kopej, ale nezasahuj". Muži z Hranic předvedli žertovnou pohybovou skladbu pro seniory, nazvanou Správní kluci v důchodu. Autorem pohybu je Bohumír Roubal, autorem hudby František Janeček a autorem textu Jaroslav Machek. O úspěchu skladby hovoří i první objednávky na sokolské plesy v okolí.
Přehlídka splnila svůj účel. Ukázala na nové možnosti prezentace sokolských i nesokolských oddílů před veřejností, čímž jejich činnost dostává potřebnou motivaci. Taneční gymnasticky laděná vystoupení a pódiové skladby představují prvek ušlechtilé kulturní zábavy. O úspěch akce, která má šanci na další opakování někdy za rok, se zasloužili zejména sokolští činovníci z Přerova Zbyněk Harašta, Milada Havlíčková, Marcela Haraštová, Martin Krejčíř, David Zbořil a Helena Sedláčková.

Valná hromada Sokola Lověšice

10. ledna 2010 v 13:03 | Jaroslav Skopal |  Organizační

8. ledna 2010

Prvou valnou hromadou v naší župě a v letošním sokolském volebním roce byla valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Lověšice. Konala se v pěkném prostředí Obecního domu a přišla na ni asi polovina členů jednoty. Jednání řídil dosavadní člen výboru a hospodář Luděk Frgal. Omluvil účast dalších členů výboru, kteří již do nového výboru nechtějí kandidovat.
Ve zprávě o činnosti přednesené Luďkem Frgalem zazněly informace o počátečních pracích uvnitř povodní zdevastovaného sálu sokolovny. Pozitivní je, že díky úsilí příznivců volejbalu došlo i k úpravě venkovního hřiště právě pro tento sport. Sokol začal s pořádáním různých akcí pro děti a veřejnost, jako byl např. nedávný lampiónový průvod.
Získané finanční prostředky byly vyčerpány hlavně na počáteční úpravy v sokolovně.
Valná hromada ukázala, že sportovně orientovaná část členstva by dávala v roce 2010 přednost dalšímu zvelebení venkovního hřiště, jiní by rádi urychlili opravy v sokolovně. Hovořilo se např. o grantech na pokrytí podlahy, výměnu oken, novou elektriku a omítky. V nevyhovujícím stavu jsou WC v přístavku, který vlastní tělovýchovná jednota Union Lověšice, orientující se hlavně na kopanou. Obě jednoty jsou řízením osudu odsouzeny ke spolupráci.
Pro mě jako župního pozorovatele z jednání členů Sokola Lověšice vyplývá závěr, že by měli využít všech dosavadních motivací, byť mají různé nositele. Vcítění se do představ a požadavků jednotlivých zájmových skupin by postupně mohlo naplnit jejich vize a odstranit i existující obavy, že se jim cíle nepodaří splnit.
Valná hromada zvolila statostou bratra Luďka Frgala a nový výbor, v němž se na funkci jednatelky počítá se sestrou Jitkou Caletkovou. Celkem má výbor pět nově zvolených členů. Rozdělení činovnických funkcí proběhne na nejbližší schůzi výboru. Výbor by rád efektivně spolupracoval i s nově zvoleným výborem Unionu Lověšice, kde se již dlouho žádná valná hromada nekonala.
Vyslancem do župního výboru Sokolské župy Středomoravské-Kratochvilovy byl zvolen starosta jednoty Luděk Frgal a delegátkou na župní valnou hromadu byla zvolena Jitka Caletková.

Pozvánka na přehlídku

3. ledna 2010 v 11:00 | Jaroslav Skopal |  Organizační

16. ledna 2009 14,30 h Sokolovna v Přerově

Ilustrační foto z plesu v přerovské sokolovně - únor 2009

Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova a Tělocvičná jednota Sokol Přerov zvou milovníky tanečních vystoupení a pódiových skladeb na přehlídku tanečních souborů a pódiových skladeb, která se uskuteční dne 16. ledna 2010 ve 14,30 h ve velkém sále přerovské sokolovny.
V programu vystoupí soubory z tělocvičných jednot Sokola Velká (Stepping Mothers), Paršovice (Country - Happy Chick), Majetín (Country ženy), Dubicko (X-TREME), Dřevohostice (aerobic děti), Beňov (aerobic ženy, bříšní tance), Frenštát pod Radhoštěm (starší žákyně), Přerov (capoeira), Olomouc - Chválkovice (ženy) a zájmového sdružení D2 Dance Přerov ákyně).
Cílem akce je vedle samotné prezentace před veřejností i porovnání nápaditosti a pohybové úroveň vystupujících souborů a skupin z tělocvičných jednot naší župy, okolních žup i nesokolských skupin. Vstupné je dobrovolné.
Ze slavnostní akademie 24. října 2009 v Přerově